Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Рекомендації до оформлення атестаційної роботи

Рекомендації до оформлення атестаційної роботи

рекомендації до оформлення атестаційної роботи

Досвід роботи свідчить, що лише за умови координації зусиль усього педагогічного колективу, зосередження його уваги на виборі конкретної методичної теми і роботи над нею можна значно підвищити ефективність та результативність навчально-виховного процесу у професійно-технічних навчальних закладах.

Визначити методичну тему досить складно. Для цього необхідно, по-перше, педагогічному працівнику досконало володіти станом справ у вивченні учнями предмета, професії у навчальній групі; по-друге, порівнювати його з потребами практики, розвитком психолого-педагогічної науки. Аналізуючи результати діагностування, моніторингу, навчальних досягнень учнів, виявляючи прогалини у знаннях, потреби і можливості учнівського колективу.

Щоб домогтися істотних результатів під час роботи над обранням методичної теми і її впровадженням необхідно забезпечити виконання ряду умов:

 • обрана тема має бути актуальною на даний момент часу саме для цього педагога, відповідати особливостям і потребам навчального закладу;

 • тема має бути співзвучною із сучасними педагогічними ідеями;

 • має бути конкретною і охоплювати всю діяльність педагога;

 • повинна витікати із методичної проблеми, яка постала із діяльності педагогічного працівника;

 • обрана тема повинна передбачати конкретні результати, тому потребує обґрунтування, визначення мети, яка впливатиме на кінцевий продукт – якість навчання, конкуренто – спроможного робітника;

 • повинна бути складена програма роботи над методичною темою, узгоджена з методичною комісією, заступником директора з навчальної роботи, методистом;

 • має бути діалектичний зв’язок загально училищної методичної теми з темою кожного педагогічного працівника;

 • повинна постійно здійснюватись самоосвіта, підвищення фахового, методичного рівня;

 • у ході роботи над темою треба постійно здійснювати аналіз проміжних результатів роботи;

 • розробляти і створювати дидактичні засоби навчання, постійно оновлюючи КМЗ предмета, професії, як засоби досягнення мети.

Зміст роботи над методичною темою включає:

 • фіксацію знаннєвих утруднень, прогалин учнів, які приводять до виникнення проблеми;

 • вивчення різноманітних джерел, методичної літератури, їх науковий аналіз, що дозволяє визначити практичне обґрунтування вибраної теми;

 • вивчення існуючого досвіду роботи над аналогічною методичною темою;

 • побудова моделі нового виду діяльності, яка дозволяє знімати протиріччя і призводить до вирішення проблеми у навчанні, і діяльності педагога і учнів викладача, яка виникла;

 • розробка дидактичних засобів навчання;

 • вироблення методичних рекомендацій, розгляд і затвердження їх на засіданні метод комісії;

Крім того, слід мати на увазі, що ця діяльність прирівнюється до науково-дослідницької, тому має спонукати педагогів до творчого пошуку нових педагогічних технологій.

Свої педагогічні дослідження роботу над обраною методичною темою рекомендуємо узагальнювати у формі методичних розробок, які розкривали б форми, засоби, методи дослідження, елементи сучасних педагогічних технологій щодо обраної теми.

Методична розробка може бути:

 • серія уроків, які підтверджують досягнення мети методичної теми;

 • опис методичної теми, педагогічного дослідження в цілому з конкретними пропозиціями;

 • конкретний приклад форм, методів, засобів, які використовуються при дослідженні.

ВИМОГИ ДО МЕТОДИЧНОЇ РОЗРОБКИ:

 • повинен бути накопичений певний досвід;

 • уважно вивчити літературу, методичні посібники, кращий досвід з обраної методичної теми;

 • скласти план і визначити структуру методичної розробки;

 • визначити напрямки майбутньої роботи;

 • необхідно чітко визначити мету методичної розробки:

 • розкриття досвіду проведення уроків з вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми;

 • опис видів діяльності педагога і учнів;

 • опис методики використання сучасних засобів навчання, здійснення зв’язку теорії з практикою;

 • використання сучасних педагогічних технологій або їх елементів на уроках (в рамках свого педагогічного дослідження).

Зміст методрозробки повинен чітко відповідати темі та меті і має бути таким, щоб педагоги могли отримати відомості про найбільш раціональні організації навчального процесу, ефективність методів і методичних прийомів, форми викладання навчального матеріалу, застосування сучасних засобів навчання.

Матеріал повинен бути систематизованим, викладений максимально просто і чітко.

Мова методичної розробки має бути чіткою, лаконічною, грамотною та переконливою, застосування термінології повинно відповідати педагогічному словнику (глосарію).

Методи, методичні прийоми, форми та засоби навчання повинні бути чітко обґрунтовані посиланням на свій педагогічний досвід.

Методична розробка повинна орієнтувати організацію навчального процесу в напрямі широкого застосування ефективних форм і методів. Вона повинна розкривати питання «Як навчати?».

Має містити конкретні матеріали, які може використовувати педагог у своїй роботі: робочі зошити, навчальні посібники, електронні посібники, картки – завдання, картки-схеми, тести, різнорівневі завдання тощо.

Матеріал власних методрозробок не повинен повторювати зміст підручників, описувати досліджені явища, висвітлювати питання, викладені в загально педагогічній літературі.

Структура методичної розробки:

 1. Титульна сторінка з конкретною, чіткою, зрозумілою назвою (темою), назва закладу, прізвищем, ініціалами автора.

 2. Сторінка з даними про автора, рецензента, анотацією, № протоколу схвалення.

 3. Зміст.

 4. Вступ.

 5. Основна частина.

 6. Висновок.

 7. Список використаних джерел.

 8. Додатки.

В анотації коротко вказується яку проблему, тему, питання, розкриває методична розробка, кому може бути корисна.

У вступі (2-3 сторінки) розкривається актуальність даної роботи, тобто автор відповідав на питання, чому він вибрав цю тему і яке її місце у змісті освіти.

Основна частина – підібраний матеріал відповідно теми: методичні рекомендації, розроблені уроки тощо.

Висновок – ефективність роботи над темою, результати педагогічних досліджень, підсумки роботи над проблемними питаннями.

Додатки – дидактичний матеріал, роздатковий матеріал до основної частини, тощо.

Згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами і доповненнями (п 5.2) власні методичні розробки викладачів-методистів, майстрів І та ІІ категорії повинні проходити апробацію та бути схваленими ОНМЦ професійно-технічної освіти.

Орієнтовний зразок структури довідки

Довідка

про апробацію власної методичної розробки

_____________________(назва методичної розробки)____________________

автор:______________________(ПІБ)_________________________________

заклад:___________________________________________________________

посада:___________________________________________________________

категорія, педагогічне звання:________________________________________

педагогічний стаж:_________________________________________________

обсяг матеріалу:___________________________________________________

 1. Рік апробації: _________

 2. Навчальний заклад, де проходила апробація:______________________

 3. Курси, групи учнів, охоплених навчанням з використанням методичної розробки:__________________________________________


Текст довідки повинен містити наступну інформацію:

 1. Зміст інновації, її необхідність.

 2. Наукова обґрунтованість.

 3. Наявність педагогічної технології.

 4. Відповідність діючим програмам.

 5. Методична продуманість запропонованої педагогічної технології, підбір завдань і вправ, їх достатність, досконалість вибору.

 6. Актуальність і перспективність матеріалу.

 7. Системність і логічне викладення матеріалу.

 8. Оригінальність та новизна матеріалу.

 9. Доступність, відповідність матеріалу віковим можливостям учнів.

 10. Навчальна, розвивальна, виховна спрямованість матеріалу.

 11. Забезпечення наочності, наявність та відповідність ілюстративного, роздаткового матеріалу.

 12. Професійна, практична спрямованість.

 13. Естетика оформлення. Стилістична та мовна грамотність.

 14. Ефективність, результативність знань учнів після її використання на уроках.

 15. Необхідність поширення досвіду.


Апробацію проводив:_(ПІБ педпрацівника, посада, категорія, педзвання)___

число підпис

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації до написання та оформлення дипломної роботи
До методичних рекомендацій увійшли основні вимоги до написання та оформлення дипломної роботи для учнів, що навчаються професії «Секретар...

Методичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету біології
На допомогу керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, керівникам шкільних мо, кафедр пропонуємо матеріали, що...

Методичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету із зарубіжної...
На допомогу керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, керівникам шкільних мо, кафедр пропонуємо матеріали, що...

Рекомендації з оформлення
Піб, рік народження, кваліфікаційна категорія І рік присвоєння, адреса, контактний телефон

Методичні рекомендації щодо оформлення сторінок класних журналів...
Міністерства освіти І науки України від 21. 08. 2010 №1/9-580 щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної...

Рекомендації щодо оформлення тематичних стендів «Увага!Зно-2016 року»...
Особливості проведення зон- 2016 з української мови та літератури (об’єднане оцінювання дпа + зно),історії України (дпа+зно) або

Правила оформлення бібліографічного списку літератури при виконанні навчальних та наукових робіт
Список літератури – необхідний елемент довідкового апарату будь-якої друкованої праці (опублікованої чи неопублікованої): монографії,...

Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту магістерської дипломної...
Формування І затвердження індивідуального завдання на підготовку магістерської дипломної роботи

Рекомендації щодо підготовкикурсової роботи 5 порядок захистута критерії...
З цією метою, відповідно до програм підготовки магістрів І спеціалістів з обліку та аудиту у вищих навчальних закладах, передбачена...

Методичні рекомендації з питань організації виховної роботиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка