Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Пояснювальна записка Важливою ділянкою краєзнавчої роботи в школі є факультативні заняття, гуртки. Досвід підтверджує, що вони хоча й належать до категорії навчальних, однак в основному передбачають широку позакласну І позашкільну діяльність.

Пояснювальна записка Важливою ділянкою краєзнавчої роботи в школі є факультативні заняття, гуртки. Досвід підтверджує, що вони хоча й належать до категорії навчальних, однак в основному передбачають широку позакласну І позашкільну діяльність.

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
Пояснювальна записка

Важливою ділянкою краєзнавчої роботи в школі є факультативні заняття, гуртки. Досвід підтверджує, що вони хоча й належать до категорії навчальних, однак в основному передбачають широку позакласну і позашкільну діяльність. Головними особливостями факультативів і гуртків є: поглиблене теоретичне вивчення матеріалу, різноманітність форм і методів роботи. В їх основі лежить добровільний та глибокий інтерес учнів до краєзнавства, а також самостійна діяльність. Краєзнавчі факультативи та гуртки організовують тих школярів, які прагнуть самостійно отримати знання про рідний край, поглиблено вивчають документальні матеріали місцевих архівів, музеїв, наукову краєзнавчу літературу, беруть участь в експедиціях.

В умовах становлення українського громадянського суспільства, перед історичною освітою постає завдання запропонувати підростаючому поколінню не лише сукупність знань, але й сприяти формуванню його національної свідомості, почуття гордості за власний народ і державу, бажання сприймати ідеї гуманізму та загальнолюдських цінностей. Серед таких цінностей – розуміння й усвідомлення місця і ролі особи в історичному процесі.

Життєписи історичних осіб постійно ставали і стають предметом професійних зацікавлень багатьох представників суспільствознавчих дисциплін. З наукової точки зору персоналістика, як складова історіографії, продовжує користуватися незмінною популярністю у колах дослідників минулого.

Постійною є цікавість учнів до видатних людей минувшини. Це пояснюється не лише привабливістю біографічного матеріалу конкретних осіб, але і тим, що крізь призму їхнього життя можна розкрити усю розмаїтість реальних історичних обставин, краще зрозуміти ті умови, в контексті котрих вони діяли. Окрім того, знайомство школярів з життєписами видатних діячів не тільки розважає, а й змушує задуматись над сутністю влади, величчю, внутрішніми переживаннями, місцем можновладців і простих людей в оточуючому світі, над їхніми обов’язками, ступенем особистої свободи.

Мета гуртка – формувати в учнів основи наукового розуміння розвитку історичного процесу та місця, ролі і впливу особистості на його перебіг.

Дати загальні уявлення про історичне краєзнавство, його джерела; пам’ятники історії Донецької області; методи дослідження історії рідного краю.

Розширювати кругозір гуртківців, знання про рідний край, отримані на шкільних уроках.

Виховувати загальнолюдські цінності, патріотизм, повагу до історичного минулого рідного краю.
Завдання гуртка: 1. Ознайомити учнів з біографіями видатних історичних діячів Черкащини ХХ – ХХІ століть; осмислити роль особи (а отже і своєї власної) в історичному процесі, а також її відповідальності за свої дії.

 1. Формувати в школярів уміння застосовувати отримані знання, вміння та навички на практиці.

 2. Навчити учнів аналізувати історичні джерела і використовувати їх як матеріал для дослідження.

 3. Розвивати у дітей уміння висловлювати й відстоювати свої думки, оцінювати думки інших, виявляти розбіжності в різних позиціях та поглядах.

 4. Виховувати в учнів риси толерантності, співчуття, поваги до інших культур.

Особливості, структура та зміст програми. Особливістю занять на гуртку є те, що в ньому основний наголос робиться на особу в історії, її роль та вплив на історичний процес, адже історія – це перш за все людські стосунки й без людей така наука втратила б будь-який сенс. Запропонований гурток дає змогу учням, досліджуючи життя та діяльність видатних людей, глибше розуміти перебіг історичного процесу.

В процесі навчання учні зможуть не лише ознайомитись з життєписами видатних представників свого народу, а й сформувати особистісні ставлення щодо них. Заняття на гуртку, дозволять школярам глибше зрозуміти національну ментальність, суспільну значимість особистості, спрямованих на формування майбутнього громадянина – патріота, адже людина стає активним представником нації тоді, коли досконало знає історію свого народу, його душу і національну вдачу.

Програма розрахована на один навчальний рік (38 годин) і може використовуватись при вивченні як окремого допрофільного курсу, так і в класах з поглибленим вивченням історії. Кожен змістовий блок містить вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів. Програма розрахована на учнів 9 - 11 класів віком 15 – 17 років.

З метою формування в учнів умінь і навичок пошукової роботи у структурі запропонованого курсу передбачені уроки-галереї історичних портретів. Оскільки ХІХ століття доволі насичене персоналіями, на цих уроках школярі знайомитимуться із декількома історичними постатями. Такі уроки рекомендовано проводити у формі захисту учнівських творчих робіт. Школярі можуть написати реферат, підібрати джерела та документи для вивчення життя і діяльності того чи іншого історичного діяча, зібрати картотеку книг і статей з даної проблематики, скласти кросворди, ребуси, підготувати малюнки, портрети тощо.

Під час вивчення змісту тем слід упроваджувати активну самостійну роботу учнів. Це дозволить порівнювати різні підходи, виробляти вміння аргументовано і, основне, толерантно відстоювати свої переконання та думки. Методи навчання повинні бути зорієнтовані на всебічний і гармонійний розвиток школяра. Адже в

сучасних умовах історична освіта повинна давати учням не тільки певні знання, але й сприяти розвитку їх внутрішнього світу, формувати правильну реакцію на загальнолюдські цінності і негативне ставлення до будь-яких проявів нетерпимості – національної, релігійної, культурної.

На заняттях гуртка використовують різноманітні методи навчання в залежності від віку гуртківців: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, ілюстрація, дискусія та ін.), репродуктивні (відтворювальні), тренінгові (розвиток знань, набуття вмінь та навичок), дискусійні, проблемно-пошукові (дослідницькі, пошукові) методи навчання. При проведенні практичних занять перевага надається краєзнавчим дослідженням та пошуковій роботі, спортивним та рухливим іграм з елементами туризму, краєзнавчим дослідженням за природою, об’єктами та інше.

Застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні посібники, картографічний, роздатковий матеріал, технічні засоби навчання.

Поряд з груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з гуртківцями, в тому числі при підготовці змагань, конкурсів, виставок та інших масових заходах. Створюються умови для диференціації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, віку та психофізичних особливостей стану здоров’я дітей відповідно до чинного Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08. 2004 № 651.

Керівник гуртка в установленому порядку може вносити зміни до розподілу навчального часу на вивчення окремих тем програми, враховуючи рівень підготовки, вік, інтереси вихованців, стан матеріально-технічної бази закладу, в якому працюють гуртки.

Програма не обмежує творчості вчителя: в разі потреби він може частково розширити чи, навпаки, звузити тематику, а також змінити запропоновану орієнтовну кількість годин на вивчення тієї чи іншої теми.


п/п


Назва розділу, теми


Усього

Кількість годин

Теоретичних


Практичних


1.


Розділ І. Вступна частина2


2


-


2.


Розділ ІІ. Герої Радянського Союзу


9


9


-


3.


Розділ ІІІ. Репресовані письменники Черкащини6


6


-


4.


Розділ IV. Літературні, громадські, політичні діячі


10


6


4


5.


Розділ V. Видатні педагоги та художники5


5


-


6.


Розділ VI. Заслужені спортсмени Черкащини5


5


-

7.


Підсумкове заняття1


1-
Разом38

34

4
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

(38 годин на рік – 1 година на тиждень)Кільк

сть


Зміст навчальної програми


Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів


2

9

6

10

5

5

1


РОЗДІЛ І. Вступна частина

Вступне заняття. Зміст і завдання роботи гуртка, особливості роботи юних істориків-краєзнавців.

Вплив історичних постатей на розвиток культури Черкащини та розвиток національної свідомості народу.
РОЗДІЛ ІІ.

Герої Радянського Союзу Черкащини

Цисельський Михайло Петрович - штурман ескадрильї.

Біографія Михайла Петровича. Юність.

Початок військової служби (1932 – 1941 рр.)

Участь у Великій Вітчизняній війні (1941-1945 рр.) Нагороди героя, його внесок в перемогу над загарбниками.

Спиридон Кирилович Поліщук командир батальйону 292-го стрілецького полку.

Учасник Великої Вітчизняної війни, командир батальйону. Звання, нагороди, відзнаки за хоробрість.

Післявоєнне життя Спиридона Кириловича.

Шевченко Григорій Іванович - командир роти, капітан.

Життя Григорія Івановича до Великої Вітчизняної війни.

Початок військової служби. Служба в армії. Бойові подвиги героя в роки війни.

Життя Шевченка Григорія після війни.

Кузьма Дерев’янко.

Дерев’янко начальник розвід відділу Північно-Західного

фронту.

Розповідь про видатного військового діяча, його військову кар’єру.

К. Дерев’янко в роки Великої Вітчизняної війни.

Роль військово-дипломатичної діяльності військового.

Іван Черняхівськийдвічі Герой Радянського Союзу, генерал армії.

Тяжке раннє дитинство І. Черняхівського. Навчання в військовому закладі.

Участь і Великій Вітчизняній війні.

Заслуги перед Батьківщиною.

Іван Степаненкорадянський офіцер, двічі Герой Радянського Союзу.

Життєвий шлях І.Н. Степаненка до війни. Навчання в авіаційній школі.

Служба в армії. Участь у Великій Вітчизняній війні. Бойові подвиги радянського офіцера.

Гаврило Тященкосанітар морської піхоти. Нагороджений Героєм Радянського Союзу (посмертно).

Біографічні дані героя.

Брав участь у визволенні міст Керч, Миколаїв.

Подвиг Г. Тященка.

Іван Драченкостарший льотчик авіаційного полку.

Дані про народження Героя радянського Союзу.

Подвиги під час війни. Післявоєнне життя.

Директор школи робітничої молоді № 43.

Михайло Дзигунський - радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.

Довоєнна біографія Михайла Яковича. Робітник на цукровому заводі.

Служба в Червоній Армії. Участь у Великій Вітчизняній війні. Подвиги.

Нагороди.

РОЗДІЛ ІІІ.

Репресовані письменники Черкащини

Олена Журлива. Основне покликання – поезія.

Біографічні дані поетеси.

Перші вірші «Чогось нема, чого - не знаю», «Червоні квіти», «Глобус», «Червоний шлях» та ін. Арешт Олени Журливої, та її подальша доля.

Юрій Лавріненко.

Прагнув зберегти письменницьку честь і національну гідність. Лавріненко студент літературного факультету Харківського університету.

Перші літературні праці «Василь Елан-Блакитний» (1929), «Василь Чумак» (1930), «Творчість Павла Тичини» (1930). Найголовніша праця Ю. Лавріненка — антологія «Розстріляне відродження».

Андрій Сторожук (Чужий) - поет-модерніст, преставник розстріляного відродження.

Біографічні відомості. Організатор літературної групи «Безмежники».

«Чужий» поет, що не забув «своїх». Після ГУЛАГУ він не боявся говорити про "Розстріляне Відродження".

Павло Филипович.

Висока культура слова - ось характерні риси його поезій.

Біографія. Праці. Творче сходження і основний творчий доробок.

Михайло Драй – Хмара - поліглот і перекладач.

Біогафічні відомості. Навчання в колегії. Перша збірка поета: «Молода весна».

Арешт і загибель.

Дмитро Борзяк. Мав прізвисько «Яд»

Відомості про письменника. Перші твори: «У монастир», «Варенька», «Під дощ».

Арешт та смерть письменника. Д.Борзяк

реабілітований посмертно.

РОЗДІЛ ІV.

Літературні, громадські,

політичні діячі

Сергій Єфремов-

фундаментатор українського письменництва.Біографія літератора.

Літературна діяльність.

Один із найвидатніших представників неонародництва в українській літературі.

Практичне заняття. Екскурсія в рідне село українського письменника. Зустріч з місцевими жителями.

Записи розповідей про відомого земляка. Створення уроку-проекту про С. Єфремова.

Тодось Осьмачка. Його твори пронизують біль і неспокій народу.

Ранні роки. Перші літературні твори: «Круча» 1922р. «Скитські вогні» 1925 р.

Докія Гуменна.

Письменниця, яка жила і творила в далекому зарубіжжі.

Біографічні дані. Творча діяльність. Літературна спадщина становить понад 30 томів. Повість «Вірус», «Кампанія» та ін.

Василь Доманицький – історик, літературознавець,журналіст, економіст.

Редактор першого повного «Кобзаря» Тараса Шевченка. Працював у редакціях газет „Нова громада”, „Громадська думка”.

Практичне заняття. Пішохідний похід на Батьківщину Доманицького в село Колодисте.Записи свідчень про життєвий шлях митця. Покладання квітів на могилу В. Доманицького.

Дмитро Пічкур.

В його поезії багато весни і багато людського болю…

Біографічна довідка. Літературна творчість.

«Жорна» - книга прози та поезій. Вірші «Україну можемо проспати»,

«Вітчизна».

Практичне заняття. Відвідування родичів Дмитра Пічкура. Цікаві записи розповіді про життя та діяльність літератора. Робота над презентацією на тему: «Дмитро Пічкур – наша гордість»

Вячеслав Чорновіл. Вiн мiг долати перешкоди i успiшно долав їх.

Біографічні дані.

Студент Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Перші політичні погляди. Випуск підпільного журналу «Український вісник».

Практичне заняття. Екскурсія до музею-садиби В. Чорновола с. Вільховець Звенигородського району.Робота з картографічним матеріалом. Записи спогадів старожилів.Створення презентації про життя В. Чорновола.

РОЗДІЛ V.

Видатні педагоги та художники

Олександр Захаренко – людина, яка поспішала робити добро…

Сахнівська школа О.А.Захаренка. Здобутки легендарного педагога. Книга О.А. Захаренка «Енциклопедія шкільного роду». Безсмертні афоризми педагога.

Григорій Міхненко. В кожної дитини є "іскорка", надана їй природою.

Біографічні відомості про педагога. Педагогічна діяльність.

Участь у Великій Вітчизняній війні з вересня 1941 – 1945 рік.

Директор Боровицької середньої школи.

Микола Бабак. Зібрав іконопис Шевченкового краю.

Біографія митця. Художня діяльність. Персональні виставки «Небесна хроніка», «Діти твої, Україно», «Telluris»… Літературна діяльність,колекціонування.

Ігор Забудський – художник, поет, прозаїк. Член Національної спілки письменників України.

Нелегкий життєвий шлях митця.

Автор поетичних збірок „Постижение”, „Лісова прем’єра”, „Завтра моє”, „Подолання”, альбому репродукцій лісових пейзажів „Ігор Забудський”.

Микола Теліженкоукраїнський скульптор, заслужений художник України, член Національної спілки художників України.

Біографія. Творчість.

Микола Теліженко працює в галузі декоративно-прикладного мистецтва. Основні твори: панно «Свято врожаю» (1984); панно «Осінні перевесла» (1986); панно «Байда-Вишневецький» (2001).

РОЗДІЛ VІ.

Заслужені спортсмени

Черкащини

Микола Ріттер — учасник І Олімпійських ігор.

Біографічні відомості. У вільний час займався боротьбою, стрільбою та фехтуванням. Участь в І Олімпійських іграх 1896 р. Афіни.

Участь у роботі II Олімпійського конгресу в Гаврі 23-31 липня 1897 р. Володимир Іваненко багаторазовий переможець чемпіонатів і кубків світу та Європи, СРСР та України з пауерліфтингу.

Майстер спорту СРСР з боротьби дзюдо (1979) та самбо (1983). Дворазовий чемпіон світу з пауерліфтингу.

Ірина Краснянськачемпіонка світу з спортивної гімнастики.

Перші кроки в гімнастиці. Чемпіонка заснувала Всеукраїнський турнір свого імені. Спортивна діяльність.

Олександр Мотузенко - український веслувальник.

Біографія. Спортивна кар’єра. Заслужений майстер спорту СРСР. Срібний призер Олімпійських ігор у Сеулі 1988 р.

Юрій Царук - дворазового чемпіона ХІV літніх Паралімпійських ігор у Лондоні.

Біографічні дані. Спортивне життя.Від хлопця, який не міг ходити, до кращого спринтера планети.

Підсумкове заняття.

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців гуртка за підсумками навчання. Завдання на літо.Учні повинні:

 • усвідомлювати необхідність занять на гуртку, їх місць в системі шкільної історичної освіти;

орієнтуватися в перебігу українського історичного процесу на Черкащині упродовж ХХ – ХХІ століть

Учні повинні знати:

 • усвідомлювати необхідність занять на гуртку, їх місць в системі шкільної історичної освіти;

орієнтуватися в перебігу українського історичного процесу на Черкащині упродовж ХХ – ХХІ століть

Учні повинні знати:

дати подій, визначення понять і термінів, назви історико-географічних об’єктів, історичних джерел, пов’язаних із життєписом Героїв Радянського Союзу

Учні повинні уміти:

 • описувати постаті героїв

використовувати історичні джерела для їх характеристики;

 • синхронізувати події, пов’язані із життєписом видатних героїв Черкащини, визначати

їх хронологічну послідовність, віддаленість від сьогодення;

 • використовувати у мовленні поняття і терміни, пов’язані із подіями воєнних часів;

 • показувати на карті та встановлювати взаєморозміщення основних історико-географічних об’єктів, де воювали герої;

 • установлювати причинно-наслідкові зв’язки між фактами, подіями, явищами, пов’язаними із війною;

 • зіставляти та порівнювати життєві шляхи воїнів у воєнний та післявоєнні періоди;

 • висловлювати своє ставлення до Героїв Черкащини


Учні повинні знати:

дати подій, визначення понять і термінів, назви історико-географічних об’єктів, історичних джерел, пов’язаних із життєвими шляхами репресованих

письменників Черкащини
Учні повинні уміти:

 • Описувати постаті

Олени Журливої, Юрія Лавріненка, Андрія Сторожука, Дмитра Борзяка, Павла Филиповича

- використовувати історичні джерела для їх характеристики;

 • синхронізувати події, пов’язані із життєписом письменників,

 • визначати їх хронологічну послідовність, віддаленість від сьогодення;

 • використовувати у мовленні поняття і терміни, пов’язані із долею письменників;

 • показувати на карті місця де народилися літературні діячі;

 • установлювати причинно-наслідкові зв’язки між фактами, подіями, явищами, пов’язаними з життям письменників Черкащини;

 • зіставляти та порівнювати життєписи письменників;

висловлювати своє ставлення до їх долі


Учні повинні знати:

дати подій, визначення понять і термінів, назви історико-географічних об’єктів, історичних джерел, пов’язаних із життям літературних, політичних, громадських діячів.
Учні повинні уміти:

 • описувати постаті діячів, використовувати історичні джерела для їх характеристики;

 • синхронізувати події, пов’язані із життям Василя Доманицького, Докії Гуменної,

Вячеслава Чорновола, Тодося Осьмачки,Сергія Єфремова,

 • визначати їх хронологічну послідовність,віддаленість від сьогодення;

 • використовувати у мовленні поняття і терміни, пов’язані із діяльністю діячів;

 • розробляти уроки – презентації, уроки – проекти, робити записи свідчень родичів, знайомих;

 • показувати на карті та встановлювати взаєморозміщення основних історико-географічних об’єктів, пов’язаних з їх діяльністю;

 • установлювати причинно-наслідкові зв’язки між фактами, подіями, явищами;

 • зіставляти та порівнювати життєві шляхи діячів;

висловлювати своє ставлення до діяльності літераторів, політиків.

Учні повинні знати:

дати подій, визначення понять і термінів, назви історико-географічних об’єктів, історичних джерел, пов’язаних із біографіями видатних педагогів та художників: О.Захаренка,

І.Забудського, Миколи Бабака, Миколи Теліженка.

Учні повинні уміти:

описувати постаті О.Захаренка,

І.Забудського, Миколи Бабака, Миколи Теліженка,Григорія Міхненка,

використовувати історичні джерела для їх характеристики;

 • синхронізувати події, пов’язані із життєписами О. Захаренка, Григорія Міхненка, Миколи Бабака, Ігоря Забудського, Миколи Теліженка,

- визначати їх хронологічну послідовність, віддаленість від сьогодення;

 • використовувати у мовленні поняття і терміни, пов’язані із життєписами художників та педагогів;

 • показувати на карті та встановлювати взаєморозміщення основних історико-географічних об’єктів, пов’язаних із життям О. Захаренка,Ігоря Забудського,Миколи Теліженка, Миколи Бабака, Григорія Міхненка;

 • установлювати причинно-наслідкові зв’язки між фактами, подіями, явищами, пов’язаними із життєписами діячів;

 • зіставляти та порівнювати життєві шляхи художників та педагогів;

висловлювати своє ставлення до особистостей

Учні повинні знати:

дати подій, визначення понять і термінів, назви міст, історичних джерел, пов’язаних із життєписами Миколи Ріттера, Володимира Іваненка, Ірини Краснянської, Юрія Царука

Учні повинні уміти:

описувати постаті Миколи Ріттера, Володимира Іваненка, Ірини Краснянської, Юрія Царука;

 • використовувати історичні джерела для їх характеристики;

 • синхронізувати події, пов’язані із їхніми життєвими сторінками; використовувати у мовленні поняття і терміни, пов’язані із їх діяльністю; показувати на карті держави та міста де змагалися спортсмени;

 • установлювати причинно-наслідкові зв’язки між фактами, подіями, явищами, пов’язаними із їх спортивною діяльністю;

 • зіставляти та порівнювати досягнення визначних спортсменів Черкащини;

висловлювати своє ставлення до їх перемог та досягнень

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Пояснювальна записка

Я, Рудакова Світлана Костянтинівна, учитель української мови та літератури...
Я, Рудакова Світлана Костянтинівна, учитель української мови та літератури І категорії, розпочала педагогічну діяльність у 1998 році....

Пояснювальна записка
Зарубіжна література. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний,...

Пояснювальна записка Сучасний розвиток мультимедійних засобів масової...
Основні завдання медіа освіти: підготувати нове покоління до життя в сучасних інформаційних умовах, до сприйняття різноманітної інформації,...

Пояснювальна записка Підготовлені Заходи спрямовані на розкриття...
Заходів, що окреслює напрями І шляхи розвитку національно-патріотичного виховання в освітньому просторі України. Вони розташовані...

Пояснювальна записка методичні рекомендації щодо організації занять...
«Практико-орієнтована збірка музично-рухових ігор І вправ з розвитку акторської майстерності та соціальної компетентності у вихованців...

Пояснювальна записка 4-5 Основні форми роботи з реалізації програми...
Шкільна бібліотека разом з педагогічним колективом приділяє багато уваги формуванню інформаційної культури учнів. В своїй роботі...

Рекомендації до оформлення атестаційної роботи
Досвід роботи свідчить, що лише за умови координації зусиль усього педагогічного колективу, зосередження його уваги на виборі конкретної...

«Вступ до історії» (5 клас) Київ 2004 рік Пояснювальна записка
Курс “Вступ до історії” у 5 класі є пропедевтичним, що й визначає його місце в системі шкільних історичних курсів та з-поміж інших...

Пояснювальна записка до магістерської роботи на тему: «образ української...
Просвітництва є одним із найменш вивчених питань в історії української літератури. Натомість його дослідження дає змогу інтегрувати...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка