Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Календарно-тематичне планування уроків

Календарно-тематичне планування уроків

Сторінка1/26
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

_________

«____»_________20__р.

Календарно-тематичне планування уроків

з української мови та літератури

в 5 класі на І і II семестри 2013 /2014 н. р.

Учитель________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
Розглянуто на засіданні ШМО

вчителів гуманітарного циклу

Протокол №___від________20__р.

Голова ШМО____________

___

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора з навчально-виховної роботи

______________________

«____»_________20__р.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ

ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ

з української мови у 5 класі

(122 год, 3,5 год на тиждень)
Розроблено за Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання: Українська мова: 5-9 класи / Г.Т.Шелехова, М.І.Пентилюк, К.В.Таранік-Ткачук, Т.Д.Гнаткович, В.І.Новосьолова, Н.Б.Коржова

Форма контролю

І семестр

Дата проведення

ІІ семестр

Дата проведення

Перевірка мовної теми

4
4
Письмо:

переказ

твір


1

-1

1


Правопис:

диктант


1
1Аудіювання

-
1
Читання мовчки

1
-


Фронтальні види контрольних робіт

  • усний твір - усний переказ

  • діалог - читання вголос


І семестр


№ з/п

К-сть год

Зміст навчального матеріалу

Дата проведення

Примітка

1

1

Вступ

Значення мови в житті суспільства. Поняття державної мови. Українська мова — державна мова України.2

1

РМ1 Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їх особливості.
3
4

5
6


7
8

9

10
11
12

13
14
15


16

10

1
1

1
1


1
1

1

1
1
1

1
1
1


1

Резервний час

Повторення вивченого в початкових класах

Частини мови; основні способи їх розпізнавання.
Іменник. Велика буква і лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях іменників.
Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників.
РМ2 Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й письмове, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування (практично).
Числівник. Займенник.
РМ3 Текст як продукт мовленнєвої діяльності. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Тема комунікативна спрямованість, основна думка тексту, мікротема. Структура тексту (вступ, основна частина, кінцівка); абзац. Ключові слова в тексті. Усна й письмова форми тексту (висловлювання). Простий план готового тексту. Ознайомлення з вимогами до мовлення (змістовність, логічна послідовність, багатство, точність, виразність, доречність, правильність).

Помилки в змісті й побудові висловлювання (практично).
Дієслово. Голосні у особових закінченнях дієслів. Не з діє­словами.
Правопис -шся, -ться у кінці дієслів.
Прислівник. Правопис вивчених прислівників.
Прийменник. Написання прийменників з іншими частинами мови. Сполучник.
Апостроф.
Знак м’якшення.
РМ4 Належність тексту до певного стилю: розмовного, наукового, художнього, публіцистичного, офіційно-ділового (загальне ознайомлення). Ознайомлення із розмовним, науковим і художнім стилями, сферою їх використання (побутова, соціально-культурна, наукова (навчально-наукова), суспільна, офіційно-ділова). Усний докладний переказ тексту наукового стилю
Контрольна робота №1 «Повторення вивченого в початкових класах» (тести)
17

18

19
20

21

22

23
24

5

1

1

1
1

1

1

1
1

Резервний час

Відомості з синтаксису й пунктуації

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми й речення. Головне й залежне слово в словосполученні.
Словосполучення лексичні й фразеологічні (практично). Граматична помилка та її умовне позначення (практично).
РМ5 Типи мовлення (різновиди текстів): розповідь, опис, роздум. Особливості побудови розповіді на основі власного досвіду, опису окремих предметів і тварин, елементарного роздуму.

Жанри мовлення: оповідання, відгук, замітка, лист, особливості їх побудови.
Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення).
Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. (повторення). Окличні речення (повторення).
Розділові знаки в кінці речень (повторення). Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично).
РМ6 Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.
Контрольна робота № 2 «Відомості синтаксису й пунктуації. Словосполучення. Речення, його граматична основа» (тести)
25


26

27

28

29

30

31

5

1

1

1

1

1

1

1

Резервний час


Другорядні члени речення: додаток. Способи вираження додатка.
Другорядні члени речення: додаток. Способи вираження додатка.
Другорядні члени речення: означення. Способи вираження означення.
РМ7 Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета
Другорядні члени речення: обставини. Способи вираження обставин.
Другорядні члени речення: обставини. Способи вираження обставин.
Контрольна робота № 3 «Відомості із синтаксису й пунктуації. Другорядні члени речення» (тести).
32

33


34

35

36

37

38
39
40

41

42


8

1

1


1

1

1

1

1
1
1

1

1

Резервний час


Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами.
Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка і тире при узагальню­вальних словах у реченнях з однорідними членами.
РМ8- Контрольний письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета
РМ9 Контрольний письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета
Звертання. Роль звертань у реченні (практично). Розділові знаки при звертанні (повторення).
Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично).
Виділення вставних слів на письмі комами.
Складні речення із безсполучниковим і сполучни­ковим зв'язком.
Кома між частинами складного речення, з’єднаних безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.
Кома між частинами складного речення, з’єднаних безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.
Контрольна робота № 4 «Відомості із синтаксису й пунктуації. Речення з однорідними членами» (тести).
43
44
45
46
47

48
49

50


51

5

1
1
1
1
1

1
1

Резервний час
1


1

Пряма мова. Діалог

Розділові знаки при прямій мові.
Розділові знаки при прямій мові.
Тире при діалозі.
Тире при діалозі.
РМ10 Відповідь на уроках української мови та інших предметів (за поданим планом або таблицею) у науковому стилі.
РМ11 Відгук про висловлювання товариша.
Контрольний диктант за І семестр

Аналіз контрольного диктанту
РМ12 Читання мовчки
РМ13 Ділові папери. Лист рідним, друзям. Адреса
52
53
54
55
56


57


58
59
60


61


62

63

64

65
66


67


13

1
1
1
1
1


1


1
1
1


1


1

1

1

1
1


1

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки.
Приголосні тверді й м'які, дзвінкі й глухі.
Приголосні тверді й м'які, дзвінкі й глухі.
Вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г.
Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ.
Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ.
РМ14 Усний твір-опис окремих предметів у художньому стилі.
Склад. Основні правила переносу.
Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів.

Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Орфоепічна помилка (практично).
Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів. Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення. Орфографічний словник.
Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та (о) перед складом з наголошеним (у) у коренях слів.
Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та (о) перед складом з наголошеним (у) у коренях слів.
Контрольна робота №5 «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. Звуки мови й звуки мовлення» (тести).

ІІ семестр

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.
РМ15 Письмовий твір-опис окремих предметів у художньому й науковому стилях.

РМ16 Замітка в газету (із шкільного життя) інформаційного характеру
68
69
70

71


72
73
74
75
76

77

78
79

80
81

82

83

84

85

86

14

1
1
1

1


1
1
1
1
1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

Резервний час

Вимова приголосних звуків

Уподібнення приголосних звуків.
Спрощення в групах приголосних.
РМ17 Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини
Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично). Чергування [о] —[а], [е] —[і] [е] —[и]. Фонетична транскрипція (повторення).
Чергування [о],[е] з [і] Чергування [е]—[о] після [ж],[ч], [ш]
Чергування [и], [і] після [ж], [ч],[ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів

Чергування [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′].
Основні випадки чергування у — в, і — й .
Контрольна робота №6 «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. Звуки мови й звуки мовлення» (тести).
РМ18 Усний твір-опис тварини (зокрема за картиною) у художньому стилі.
Вимова префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-.
Позначення м’якості приголосних на письмі бук­вами ь, і, є, ю , я. Сполучення ьо, йо.
Правила вживання знака м’якшення.
Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом.
Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків.
Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків.
РМ19 Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини.
Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і; правопис знака м’якшення й апострофа; подвоєння букв у загальних і власних назвах.

Словник іншомовних слів.

Контрольна робота №7 «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. Вимова приголосних звуків» (тести)
87

88
89

90
91

92

93

94
95
96

97

8

1

1
1

1
1

1

1

1
1
1

1

Резервний час

Лексикологія

Лексичне значення слова. Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками.
Однозначні й багато­значні слова (повторення).
Використання багатозначних слів у пря­мому й переносному значеннях (повторення). Лексична помилка (практично).
Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова.
РМ20 Письмовий твір-опис тварини у художньому й науковому стилі.
Групи слів за значенням: синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів.
Групи слів за значенням: антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів.
Групи слів за значенням:омоніми.
РМ21 Усний твір-оповідання про випадок із життя.
Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови.
Контрольна робота №8 «Лексикологія» (тести)
98

99

100
101

102
103
104
105
106
107

108

109

110
111

9

1

1

1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

1
1

Резервний час

Будова слова. Орфографія

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова (повторення і поглиблення відомостей).
Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова (повторення і поглиблення відомостей).
Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення).
РМ22. Контрольний письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами тварини.
РМ23. Контрольний письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами тварини.

Спільнокореневі слова й форми слова.
Спільнокореневі слова й форми слова.
Незмінні й змінні слова.
Незмінні й змінні слова.
РМ24. Письмовий твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі.
РМ25. Письмовий твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі.
Орфоепія. Вимова префіксів пре-, при-, прі-. Написання префіксів пре-, при-, прі-.
Орфоепія. Вимова префіксів пре-, при-, прі-. Написання префіксів пре-, при-, прі-.

Контрольна робота №9. «Будова слова. Орфографія» (тести)
112
113
114

115

116
117
118
119


120
121
122

6

1
1
1

1

1
1
1
1

Резервний час

1
1
1
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури
Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів (прислів’я, приказки, загадки, пісні)

Календарно-тематичне планування з предметів образотворче мистецтво...
Календарно-тематичне планування з предметів образотворче мистецтво (5- 7 кл.), та художня культура (9-10 класи)

Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури
Поняття про міф. Основні тематичні групи міфів (про створення І будову світу, про героїв, календарні та ін.)

Література Орієнтовне календарно-тематичне планування
Планування укладено з урахуванням змін, унесених до програми згідно з Листом мон україни від 01. 07. 2014

Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва
Зародження образотворчого мистецтва: графіки, живопису, скульптури, а також декоративно-ужиткового мистецтва І архітектури. Прагнення...

Календарно-тематичне планування до навчально-методичного комплексу

Календарно-тематичне планування навчальний рік 2012-2013 Семестр

Календарно-тематичне планування з історії 5 9 класи
Всесвітня історія. Історія України. Бандровський О. Г., Власов В. С., Видавництво: Генеза, – 2014

Література, 8 клас календарно тематичне планування
Література І культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки

Література (70 год, 2 год на тиждень) Календарно-тематичне планування...
Навчальних закладів: Українська мова: 5-12 класи/Г. Т. Шелехова, В. І. Тихоша, А. М. КороБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка