Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Навчальних програм

Навчальних програм

Сторінка1/14
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Закарпатська обласна державна адміністрація

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”

ЗБІРНИК

НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ

З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”


Ужгород – 2014

У даному збірнику подаються навчальні програми гуртків відділу комплексного виховання еколого-натуралістичного, спортивно-оздоровчого та науково-технічного напрямів. Пропонується керівникам гуртків позашкільних навчальних закладів та організаторам позакласної роботи з дітьми.


Упорядники:

Черленяк М.А. – завідувач інформаційно-методичного відділу Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”;

Шевчук О.В. – методист Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”.


Рецензенти:

Герцог Ю.В., старший викладач кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти ЗІППО.

Кузьма В.М., методист кабінету методики виховної та позашкільної роботи ЗІППО.
ПЕРЕДМОВА

Створювати додаткові умови для самовизначення, саморозвитку, самореалізації особистості, формування моральних якостей у дітей і підлітків, соціально-громадського досвіду; сприяння професійній орієнтації, розвитку творчих здібностей – такі завдання сьогодні покладає держава на систему позашкільної освіти.

Основними формами роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах є гурток, секція, студія. Відповідно до Закону України „Про позашкільну освіту”, автори програм планували роботу з учнями, враховуючи класифікації творчих об'єднань та трьохрівневу систему навчання.

Основою заняття гуртка є програма, яка передбачає систематичне і послідовне навчання, розвиток та виховання учнів.

До даного збірника ввійшли програми Відділу комплексного виховання. Програми розроблені з урахуванням компетентнісного та діяльнісного підходів до навчально-виховного процесу, новітніх педагогічних технологій, змісту Державних стандартів початкової, базової і повної середньої освіти, Базового компоненту дошкільної освіти.

Програми збірника мають уніфіковану структуру: кожна з них складається з пояснювальної записки, власне навчального матеріалу, орієнтовної сітки погодинного планування, прогнозованого результату і методів його діагностики після реалізації програми, списку літератури.

При складанні програм враховано такі основні принципи як: принцип відповідності змісту навчального матеріалу віковим особливостям учнів на всіх етапах навчання, принцип системності і послідовності, принцип практичної спрямованості.

Автори програм, які представлені у збірнику, передбачили відповідність попиту дітей та їх батьків на різні освітні послуги формами позашкільної освіти, відповідність методів, засобів та форм навчально-виховного процесу віку, інтересам і потребам вихованців, формування мотивації дітей до навчання за навчальними програмами, результативність навчально-виховного процесу.

Тематичне планування програм, кількість годин, окремі завдання можуть змінюватися керівником творчого об'єднання з урахуванням вікових особливостей гуртківців, місцевих умов та можливостей позашкільного навчального закладу.

ЗМІСТ

 1. Передмова __________________________________________ 3

 2. Програма спелеологічної секції

(початковий, основний і вищий рівні навчання) _______________ 6

3. Програма шахового гуртка

(початковий, основний рівні навчання) ______________________ 65

6. Програма хореографічного гуртка

(основний рівень навчання) _______________________________ 87

7. Програма гуртка „Художня гімнастика”

(початковий, основний і вищий рівні навчання) ______________ 94

8. Програма гуртка „Спортивна гімнастики”

(початковий, основний і вищий рівні навчання) _____________ 112

9. Програма гуртка „Клуб здоров’я”

(основний рівень навчання) ______________________________ 124

10. Програма гуртка „ Акваріумістика”_____________________135


ПРОГРАМА СПЕЛЕОЛОГІЧНОЇ СЕКЦІЇ

(Автор: Монич О.О.)
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Ще чотири десятиріччя тому мало що знали про світ природних печер. На Україні їх налічувалося лише кілька десятків. У 60-х роках зародився громадський спелеологічний рух – ініціативна діяльність пошуку й первинного дослідження печер. Зусиллями спелеологів-аматорів, при тісній співдружності з вченими, в останні десятиріччя на Україні розвідано й вивчено більше тисячі карстових печер. Тепер уже зрозуміло, що печери утворюють особливе природне середовище зі специфічними властивостями всіх його компонентів – рельєфу, мікроклімату, гідрологічних явищ, фауни і флори. Печери часто цікаві з мінералогічної, археологічної, палеонтологічної та інших точок зору. Загалом вони – є особливими ландшафтними комплексами, які мають наукову, естетичну та культурно-просвітницьку цінність. Майже всі компоненти печер підвищено уразливі, здатність самовідновлюватись у них відсутня. Саме середовище в цілому замкнуте, низько енергетичне, дуже чутливе до різноманітних впливів. Усе це визначає необхідність найуважнішого ставлення до вивчення і охорони печер.

Програма занять спелеологічної секції розрахована на учнів старших класів і студентську молодь. Але при індивідуальному підході та деякому спрощенню навчального матеріалу за нею можуть займатися учні 7–8-х класів. Юнаки та дівчата, які пройшли підготовку за цією програмою, повинні вміти організовувати побут в різних кліматичних умовах, працювати з картою й компасом на місцевості та в печері, переборювати складні природні перешкоди, надавати першу домедичну допомогу потерпілому, організовувати рятувальні роботи в печерах, проводити комплексне дослідження печер, охороняти їх.

Добре підготовлені гуртківці здатні успішно виконувати необхідну і дуже важливу роботу: пошук, розвідування, дослідження та охорону печер.

Під час проведення досліджень, оформлення експедиційних матеріалів юнаки та дівчата вчаться аналізувати побачене, шукати взаємозв’язки між різними природними процесами, робити самостійні висновки.

Спелеологічні подорожі, експедиції сприяють вихованню мужності, наполегливості; вчать переборювати труднощі, приймати швидкі правильні рішення в складних ситуаціях.

Програма роботи секції розрахована на три роки навчання, але юнаки та дівчата можуть займатися і довше виконуючи індивідуальні завдання.

1-й рік – початковий рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень;

2-й рік – основний рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень;

3-й рік – вищий рівень – 324 год. на рік, 9 год. на тиждень.

Програма роботи секції передбачає викладення матеріалу концентричним методом: перший рік – оволодіння елементарними туристичними та спелеологічними вміннями та навичками, основами базової спелеологічної підготовки необхідної для участі в спелеопоходах 1-2 категорії складності; другий рік – оволодіння гуртківцями основами печеролазіння, знаннями та навичками необхідними для участі в спелеопоходах 1-2 категорії складності, поглиблення, розширення спелеологічних знань і спеціальної підготовки гуртківців, пошуково-дослідної роботи; третій рік – оволодіння гуртківцями знаннями та навичками універсальної техніки проходження прямовисних печер необхідних для участі в спелеопоходах 1-3 категорії складності, а також для проходження складних комбінованих печер; вдосконалення спеціальної підготовки для проведення пошуково-дослідної роботи.

Практичне відпрацювання питань програми проводиться в формі групових та індивідуальних занять в приміщенні та на місцевості, а також під час походів і спелеоекспедицій. Вихідні дні використовуються для практикумів на місцевості, екскурсій, походів, розвідування пішохідних і спелеологічних маршрутів.

В період канікул гуртківці приймають участь в подорожах і спелеоекспедиціях з метою вивчення печер рідного краю, України, світу.

Метою і змістом роботи спелеологічної секції є:

 • розвиток спелеології та спелеотуризму серед молоді, пропаганда знань про печери та їх охорону;

 • поглиблення знань з природничих наук, безпосереднє ознайомлення з природою Закарпаття та України;

 • здійснення досліджень та охорони печер;

 • розвиток елементарної фізичної, технічної та моральної підготовки, необхідної для проходження, дослідження та пошуку печер.

Навчальна робота спелеологічної секції базується на теоретичних і практичних заняттях визначених програмою, яка була розроблена на основі літератури з спелеології та спелеотуризму, програм навчально-тренувальних зборів УСА та гуртків „Юні спелеологи” (В. Радзієвський, 1982), „Спелеотуризм” (В. Я. Рогожніков, 1998), а також на обов’язкових спелеоекспедиціях і навчальних проходженнях печер. Навчальні проходження проводяться в порядку зростання складності печер, що є гарантією доброго засвоєння технічних прийомів і, що особливо важливо, забезпечує максимально можливу безпеку. Під час експедицій юнаки та дівчата проводять розвідування, дослідження та охорону природних і штучних порожнин, вчаться аналізувати побачене, шукати взаємозв’язки між різними природними процесами, робити самостійні висновки. Спелеоекспедиції проводяться в літній період і в святкові дні. Експедиції, які проводяться в літній період в сітку годин програми не включені.

Серед тижня заняття спелеологічної секції можуть проводитися як у приміщенні так і на місцевості у формі лекцій або практикумів тривалістю від 2 до 6 годин. У вихідні, святкові, канікулярні дні заняття проводяться на місцевості у вигляді практикумів, екскурсій,

походів, експедицій і можуть тривати від 3 до 8 годин в день.

Ступінь засвоєння гуртківцями знань та навичок оцінюється під час здачі нормативів, заліків, участі в навчально-тренувальних зборах, змаганнях, експедиціях, категорійних походах та науково-дослідницьких конкурсах та конференціях.

Перший рік навчання, початковий рівень

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п

Тема

Кількість годин

Теоретичні

заняття

Практичні

заняття

Усього

1.

Вступ. Спелеологія, її історія, наукове, пізнавальне, рекреаційне значення

22

2.

Печери світу, України, рідного краю

22

3.

Забезпечення безпеки під час екскурсій, походів, спелеоекспедицій. Правила подолання природних перешкод на місцевості та в печерах

2

18

20

4.

Особливості поведінки людини під землею

22

5.

Народногосподарське значення спелеологічних досліджень. Печери – пам’ятки природи, історії, культури. Їх охорона

22

6.

Основи організації спелеологічних експедицій

2

6

8

7.

Спорядження спелеолога

4

4

8

8.

Похідний і базовий спелеотабір

2

6

8

9.

Харчування в походах, подорожах, експедиціях

22

10.

Топографія та орієнтування на місцевості. Топографічна зйомка на поверхні та в печерах

4

20

24

11.

Методика дослідження поверхневих і нескладних глибинних карстових форм і підземних вод:

 1. Загальні відомості про карст. Поверхневий карст і його форми

 2. Прості форми глибинного карсту

 3. Карстові води. Методи вивчення гідрології печер

 4. Методи вивчення геології печер

 5. Мікрокліматичні дослідження печер

 6. Археологія печер

 7. Біоспелеологія

4

2
2

2
2
2

4
4

4
4


16

4

2
6

6
6
2

20

12.

Фізична і спеціальна технічна підготовка спелеолога

2

26

28

13.

Основні види мотузок, які застосовуються в спелеології

22

14.

Вузли в спелеологічній техніці

2

4

6

15.

Техніка одної мотузки (ОМТ). Особисте спорядження спелеолога для роботи в техніці ОМТ

2

2

4

16.

Засоби кріплення і захисту мотузки. Демпферні засоби спелеолога

2

4

6

17.

Техніка підйому по мотузці

2

10

12

18.

Техніка спуску по мотузці

2

10

12

19.

Надання першої долікарської медичної допомоги потерпілому та його транспортування

2

10

12

20.

Оформлення результатів спелеологічних маршрутів, експедицій

2

8

10

21.

Підсумок. Спелеологічні подорожі, походи, експедиції. Участь у спелеологічних з’їздах, зборах, змаганнях


Разом

60

156

216

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Міністерством освіти І науки України підготовлено наказ від 14. 07. 2016 №826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів...

Навчальних програм
Українська мова (навчання грамоти). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...

Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...

Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...

Видання
Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки України...

Зразок перелік навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти...
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою: Українська мова. 1-4 класи

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням болгарською мовою «Болгарська мова. 1-4 класи» (автори: Терзі...

Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних...
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...

Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних...
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка