Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Я, Рудакова Світлана Костянтинівна, учитель української мови та літератури І категорії, розпочала педагогічну діяльність у 1998 році. В охтирській

Я, Рудакова Світлана Костянтинівна, учитель української мови та літератури І категорії, розпочала педагогічну діяльність у 1998 році. В охтирській

Опис власного досвіду

Я, Рудакова Світлана Костянтинівна, учитель української мови та літератури І категорії, розпочала педагогічну діяльність у 1998 році. В Охтирській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 9 викладаю з 2000 року. Працюю над проблемою «Мультимедійна презентація як сучасний засіб навчання».

Інформатизація освіти - один з основних напрямів процесу інформатизації, продиктований потребами сучасного суспільства, у якому головним рушієм прогресу є індивідуальний розвиток особистості. Вона має забезпечити впровадження в практику програмно-педагогічних розробок, спрямованих на інтенсифікацію навчального процесу, вдосконалення форм і методів організації навчання.

Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес – це не данина моді, а необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей ознайомлюються з комп’ютером набагато раніше, ніж це їм може запропонувати школа. Ні для кого вже не є новиною необхідність широкого застосування електронних засобів навчання під час вивчення будь-якого предмету.

Комп'ютер реально стає сьогодні незамінним помічником вчителя та учня в опануванні інформаційними потоками, допомагає моделювати та ілюструвати процеси, явища, об'єкти та події. Більшість вчителів зазначають, що учні часто випереджають багатьох освітян в використанні комп'ютерів і телекомунікаційних технологій. Особливо важливим є те, що, сучасні комп'ютерні технології в поєднанні з новітніми освітніми технологіями стають ефективними для підготовки учнів з визначеним набором освітніх компетенцій, які мають підготувати молодь до майбутнього життя в сучасному інформаційному суспільстві.

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є створення навчальних презентацій, які на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій є одним з найефективніших методів представлення та вивчення будь-якого матеріалу. Мультимедійні презентації дозволяють підійти до процесу навчання творчо, урізноманітнити способи подачі матеріалу, поєднувати різні організаційні форми проведення занять з метою отримання високого результату, при мінімальних витратах часу на навчання.

Інформативність електронних презентацій набагато вище традиційних за рахунок мультимедійності – наявності не лише тексту і графіки, але й анімації, відео та звуку. Мультимедійні презентації надають можливості здійснювати віртуальну взаємодію користувача з об'єктами або процесами пізнання, які знаходять своє відображення на екрані. Іншими словами, використання мультимедіа-презентацій дозволяє створювати інформаційний і візуальний образ об'єкту, який досліджується.

На моє переконання, на кожному уроці української мови та літератури з будь-якої теми, мультимедійні технології допомагають створити високий рівень особистої зацікавленості учнів за допомогою інформації, виведеної на екран, формування в них самоосвітніх навичок і вмінь, глибокого аналізу мовних процесів. При цьому нові засоби навчання дозволяють органічно поєднувати інформаційно-комунікативні, особистісно-орієнтовані технології з методами творчої та пошукової діяльності. Вважаю, що впровадження мультимедійних презентацій у навчальний процес є невід`ємною частиною роботи на уроках української мови та літератури, оскільки суттєво підвищується ефективність навчання.

Мета дослідження − визначення ефективних форм і методів застосування мультимедійних презентацій на уроках української мови та літератури.

Для досягнення мети необхідно виокремити наступні завдання:

- розкрити специфіку використання наочних засобів навчання на уроках української мови та літератури;

- визначити умови ефективного застосування мультимедійних технологій на уроках української мови та літератури як засобів навчання і способів спілкування вчителя та учня;

- розробити методичні рекомендації щодо застосування мультимедійних презентацій.

Основні завдання:

 1. Розвивати у дітей креативне мислення;

 2. Навчити по-іншому сприймати прочитаний або прослуханий текст;

 3. Повніше й точніше висловлювати свої думки;

 4. Проявляти свої індивідуальні можливості;

 5. Подолати певні труднощі в навчальній діяльності;

 6. Будувати творчий процес майже самостійно.

Досвід переконує, що комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності,творчих здібностей учнів, його застосування дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і

цікавим. Також забезпечує активізацію діяльності вчителя та учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання,

розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню знань, посилює міжпредметні зв’язки. Все це дає можливість покращити якість навчання. Саме цим обумовлюється актуальність представленого досвіду.

Актуальність досвіду, його практична значимість:

 • Забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини;

 • Сприяє виконанню завдань Національної доктрини розвитку освіти;

 • Сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні;

 • Забезпечує особистісно орієнтовану модель навчання;

 • Робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку української мови та літератури.

Основна ідея дослідження, його інноваційна значущість полягає у розвитку та реалізації потенціалу навчального матеріалу з використання мультимедійних можливостей електронних засобів навчання при вивченні української мови та літератури для формування в учнів стійкої позитивної мотивації до систематичного здобуття знань.

ХХІ століття – час переходу до високотехнологічного інформа-ційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення. Комп’ютери стрімко увійшли в різноманітні сфери повсякденної діяльності суспільства, тому широке запровадження комп’ютерної техніки у процесі навчання є важливим завданням педагогів.

Досвід переконує, що комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності,творчих здібностей учнів, його застосування дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і

цікавим. Також забезпечує активізацію діяльності вчителя та учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання,

розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню знань, посилює міжпредметні зв’язки. Все це дає можливість покращити якість навчання.

На сучасному етапі розвитку педагогічної науки та практики роль мультимедійних технологій у навчанні визначається, насамперед, у розширенні уявлень про засоби навчання. Констатуємо появу новітнього технічного засобу навчання, для використання якого в навчально-виховному процесі необхідно використовувати апаратні та програмні засоби, що реалізують мультимедійну технологію.

Результативність дослідження використання інформаційних технологій на уроках української мови та літератури

Перед тим, як розпочати роботу з комплексного застосування інформаційних технологій, я провела дослідження ефективності використання мультимедійного супроводу навчальних занять з української мови та літератури. Виявилося, що рівень сприйняття інформації учнями зріс майже вдвічі.

Використання інформаційних технологій на уроках української мови та літератури може відбуватися різними способами, це залежить від низки факторів, найважливішими з яких вважаю такі: потреби конкретного уроку, рівня володіння різними програмами та наявністю сертифікованих програм у системі середньої загальної освіти. Серед зазначених технологій використовую такі їх види:

 • Інформаційні технології;

 • Електронні підручники;

 • Окремі типи файлів (зображення, відео-, аудіо-, анімації;

 • Розроблені авторські уроки (інтеграція різних об’єктів в один формат – презентації, web-сторінки).

У своїй роботі надаю перевагу використанню створених власних уроків, зокрема мультимедійних супроводів. Найефективнішу дію на людину здійснює та інформація, яка впливає на кілька органів чуття, вона засвоюється тим краще і міцніше, чим більше видів сприймання активізовано. Отже, очевидною є та роль, яка відводиться мультимедійним засобам навчання, що виникли з появою потужних багатофункціональних комп’ютерних систем навчання.

Працюючи в класах, де використовуються мультимедійні технології, навчально-виховний процес відзначається такими перевагами: краще сприймається учнями матеріал, зростає зацікавленість, відбувається індивідуалізація навчання, розвиток творчих здібностей (залучення школярів до створення уроків, проектів, презентацій), скорочуються види робіт, що стомлювали учня. Використовую різні аудіовізуальні засоби (музика, графіка, анімація) з метою підвищення активності дітей, уможливлюю динамічне подання матеріалу, забезпечую умови для формування самооцінки учня.

Дидактичні можливості мультимедійних засобів навчання, що використовую на уроках української мови та літератури, можна стисло визначити так:

 • посилення мотивації навчання;

 • активізація навчальної діяльності учнів, посилення їх ролі як суб’єкта навчальної діяльності (можливість обирати послідовність вивчення матеріалу, визначення міри і характеру допомоги тощо);

 • індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних навчальних впливів, розширення меж самостійної діяльності школярів;

 • урізноманітнення форм подання інформації;

 • урізноманітнення типів навчальних завдань;

 • створення навчального середовища, яке забезпечує «занурення» учня в уявний світ, у певні соціальні і виробничі ситуації;

 • постійне застосування ігрових прийомів;

 • забезпечення негайного зворотного зв’язку, можливість рефлексії.

Форми й місце використання мультимедійної презентації на уроці залежать, звичайно, від змісту цього уроку, мети. Тим не менше, моя практика дозволяє виділити деякі загальні, найбільш ефективні прийоми застосування. Вони можуть використовуватися на наступних етапах (з відповідною метою і наповненням):

1. При вивченні нового матеріалу. Дозволяє подавати дидактичний і навчальний матеріал різноманітними наочними засобами. Застосування особливо вигідно в тих випадках, коли необхідно показати динаміку розвитку будь-якого процесу.

2. При закріпленні навчального матеріалу. Для учня – це засіб самоперевірки, стимул до навчання. Для вчителя – засіб якісного контролю засвоєних знань.

3. При перевірці і проведенні самостійних та контрольних робіт. Поряд з усним - забезпечує і візуальний контроль результатів (тестування).

4. При вирішенні завдань навчального характеру. Допомагає виконати малюнок, скласти план рішення і контролювати проміжні і остаточний результати самостійної роботи за цим планом.

5. Для поглиблення знань. Використовується як джерело додаткового матеріалу до уроку.

6. Для виготовлення дидактичного матеріалу. Використовується при обмеженні матеріальних носіїв інформації.

Починаючи розробку авторських презентацій я ознайомилась з напрацюваннями колег-педагогів з цього питання, як теоретичними, так і практичними.

Для себе я визначила пріоритетні різновиди чи типи презентацій:

• презентації для повторювально-узагальнюючих уроків;

• презентації що містять повноцінний методичний супровід уроку.

• презентації для подачі і закріплення нового матеріалу;

• учнівські презентації, як навчальний продукт уроку.

Кожного разу, готуючись до уроку, думаю, як знайти якомога більше інформації і подати її в цікавій, доступній формі, як привернути інтерес учня до навчання, до свого предмета, як домогтися, щоб учень, який не виконує домашні завдання і «відсиджує» уроки в школі, став працювати.

Вважаю, що у сучасному інформаційному просторі дана технологія є актуальною. Ідея досвіду допомагає мені підняти на новий рівень освоєння навчального матеріалу.

Отже, впровадження та застосування мультимедіа технологій в навчальний процес - важлива дидактична умова формування особистісних якостей учнів. Це дозволяє вчителеві отримати ефективний інструмент педагогічної праці, що підсилює реалізацію її функцій, сформувати в учнів міцні знання шляхом активізації інтересу до навчання.

Таким чином, виконання зазначених завдань сприяє вдосконаленню навчально-виховного процесу в професійно - технічних навчальних закладах, якісній організації навчального процесу та формуванню високих морально-вольових та особистісних якостей учнів.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

3 розділ І. Прізвища як складова частина антропоніміки
Макеєва Оксана Володимирівна, учитель української мови та літератури кз «Гуляйпільський колегіум «Лідер» Гуляйпільської районної...

Розвиток творчих здібностей на уроках української мови та літератури
Рецензенти: Кобзєєва Т. А., заступник директора з навчально – виховної роботи, спеціаліст вищої категорії, учитель світової літератури,...

Відділ освіти
...

Письменники прибузького краю
Василюк Світлана Іванівна вчитель української мови І літератури зош І – ІІІ ступеня села Бужанка, Іваничівського району, Волинської...

С.І. Василюк леся українка І волинь
Василюк Світлана Іванівна, вчитель української мови І літератури зош І-ІІІ ст с. Бужанка, Іваничівського району, Волинської області;...

«Учитель року 2015» Хоменко Наталія Василівна, вчитель української мови та літератури
«Інноваційні методи роботи з обдарованими дітьми на уроках української мови та літератури»

Учитель української мови та літератури вищої категорії спеціалізованої школи І ііі ступенів №6
Формування в Україні нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий освітній простір, супроводжується істотними змінами...

Використання тестових завдань з української мови та літератури у...
Автор роботи: Юшманова Оксана Володимирівна, вчитель української мови та літератури І категорії, кзш І-ІІІ ступенів №126

Департамент освіти І науки Дніпропетровської облдержадміністрації...
Лаврут Валентина Володимирівна, вчителька української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист Української...

Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства...
Науковий керівник: Губа Раїса Григорівна, учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист кзо...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка