Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Основи наукових досліджень

Основи наукових досліджень

Сторінка1/67
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67


М.В. Корягін, М.Ю. Чік

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Навчальний посібник

2015 р.

ЗМІСТ


РОЗДІЛ 1. НАУКА ТА ІСТОРІЯ ЇЇ РОЗВИТКУ………………………….
Тема 1. Процес пізнання та його генезис як основа наукової діяльності……………………………………………………………………….
1.1. Визначення процесу пізнання……………………………………………..
1.2. Рівні процесу пізнання……………………………………………………..
1.3. Форми та елементи процесу пізнання…………………………………….
1.4. Типи процесу пізнання…………………………………………………….
1.5. Генезис процесу пізнання…………………………………………………
Тема 2. Поняття науки і наукової діяльності……………………………..
2.1. Знання як основа науки і наукової діяльності…………………………..
2.2. Визначення, характеристика науки та її види……………………………
2.3. Наука як сукупність знань………………………………………………...
2.4. Характеристика, суб'єкти та об’єкти науки як діяльності………………
Тема 3. Історія розвитку науки та наукознавства………………………...
3.1. Причини, історичні етапи та періоди розвитку науки…………………..
3.2. Наукові революції та їх наслідки…………………………………………
3.3. Суть, характеристика та історія розвитку наукознавства……………….
Тема 4. Класифікація наук та регулювання наукової діяльності………
4.1. Передумови, принципи та ознаки класифікації наук……………………
4.2. Регулювання наукової діяльності в Україні……………………………...
4.3. Регулювання наукової діяльності за кордоном…………………………..
РОЗДІЛ 2. НАУКОВІ КАДРИ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, ПІДГОТОВКА ТА КВАЛІФІКАЦІЯ…………………………………………………………..
Тема 5. Історичний екскурс до питання підготовки наукових кадрів
5.1. Ґенеза зародження вищої школи………………………………………….
5.2. Історія формування та розвитку рівнів освіти…………………………...
5.3. Історія формування та розвитку наукових ступенів і вчених звань……
5.4. Наука і освіта в Україні у XIX – XX ст………….………………………..
Тема 6. Підготовка та кваліфікація наукових кадрів в Україні
6.1. Характеристика освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів…………..
6.2. Наукові ступені та вчені звання…………………………………………...
6.3. Класифікація вищих навчальних закладів та їх організаційна структура………………………………………………………………………...
РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ………………………………………………...
Тема 7. Бухгалтерський облік у системі наук……………………………..
7.1. Особливості становлення бухгалтерського обліку як науки…………...
7.2. Характеристика облікових теорій………………………………………..
7.3. Поняття, види та значення наукових досліджень у галузі бухгалтерського обліку………………………………………………………...
7.4. Сучасні тематики бухгалтерських наукових досліджень………………
Тема 8. Наукові дослідження у галузі бухгалтерського обліку………….
8.1. Загальний порядок та програма проведення наукового дослідження у галузі бухгалтерського обліку…………………………………………………
8.2. Основні види наукових робіт у галузі бухгалтерського обліку………..
8.3. Підходи до успішного проведення наукового дослідження. Ефективність наукових досліджень…………………………………………...
Тема 9. Наукова ідея, напрям і тема бухгалтерського наукового дослідження…………………………………………………………………….
9.1. Наукові ідеї в бухгалтерських дослідженнях та їх класифікація………
9.2. Гіпотеза наукового дослідження…………………………………………
9.3. Напрям наукового дослідження………………………………………….
9.4. Поняття та класифікація наукових проблем…………………………….
9.5. Методика ознайомлення зі станом обраної для наукового дослідження проблеми…………………………………………………………
9.6. Порядок вибору теми наукового дослідження………………………….
Тема 10. Порядок визначення об’єкта, актуальності, мети і завдань наукового дослідження у галузі бухгалтерського обліку………………...
10.1. Об’єкт і предмет наукового дослідження……………………………....
10.2. Актуальність і новизна наукового дослідження……………………….
10.3. Мета і завдання наукового дослідження……………………………….
Тема 11. План бухгалтерського наукового дослідження………………...
11.1. План наукової роботи: поняття і види…..……………………………...
11.2. Порядок складання плану наукової роботи у галузі бухгалтерського обліку…………………………………………………………………………….
11.3. План окремих видів бухгалтерських наукових робіт………………….
Тема 12. Інформаційне забезпечення бухгалтерських наукових досліджень……………………………………………………………………...
12.1. Визначення та класифікація інформації………………………………..
12.2. Джерела інформації в бухгалтерських наукових дослідженнях……...
12.3. Методика пошуку джерел наукової інформації………………………..
12.4. Аналіз, інтерпретація та узагальнення наукової інформації………….
Тема 13. Методика проведення бухгалтерських наукових досліджень………………………………………………………………………
13.1. Порядок накопичення наукових фактів та їх використання…………..
13.2. Загальноприйняті методи наукових досліджень………………………
13.3. Методи бухгалтерського наукового дослідження та порядок їх вибору……………………………………………………………………………
Тема 14. Оформлення результатів бухгалтерських наукових досліджень……………………………………………………………………...
14.1. Стиль, мова та загальний порядок оформлення бухгалтерської наукової роботи…………………………………………………………………
14.2. Порядок формування окремих елементів наукової роботи…………...
14.3. Оформлення списку використаних джерел…………………………….
РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ОКРЕМИХ БУХГАЛТЕРСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ……………………………………………………………..
Тема 15. Методика підготовки тез наукової доповіді…………………….
15.1. Загальні вимоги до тез наукової доповіді………………………………
15.2. Типи тез, класифікація способів та алгоритм написання тез…………
15.3. Приклад написання тез наукової доповіді у галузі бухгалтерського обліку…………………………………………………………………………….
15.4. Методика підготовки доповіді на конференції………………………...
Тема 16. Порядок написання наукової статті……………………………..
16.1. Поняття та сучасні види наукових статей……………………………...
16.2. Методика написання наукової статті…………………………………...
16.3. Окремі вимоги до написання наукової статті………………………….
16.4. Опублікування наукової статті………………………………………….
16.5. Основні помилки при написанні наукової статті ..…………………..
РОЗДІЛ 5. ОКРЕМІ АСПЕКТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……………
Тема 17. Критерії оцінювання науковості…...……………………………..
17.1. Теоретичне розкриття критеріїв науковості…………………………….
17.2. Проблеми оцінювання наукової діяльності……………………………..
17.3. Показники для оцінки науковості……………………………………….
17.4. Наукометричні бази даних……………………………………………….
17.5. Електронні наукові публікації в системі наукометрії………………….
Тема 18. Етика наукової діяльності…………………………………………
18.1. Поняття та основні складові етики наукової діяльності……………….
18.2. Основні принципи та норми етики науки……………………………….
18.3. Практичне використання етичних принципів у науковій діяльності студентів………………………………………………………………………....
18.4. Плагіат та засоби його пошуку…………………………………………..
Тема 19. Бухгалтерські наукові школи…………………………………….
19.1. Поняття та характеристика бухгалтерських наукових шкіл…………...
19.2. Італійська школа бухгалтерського обліку………………………………
19.3. Французька школа бухгалтерського обліку…………………………….
19.4. Німецька школа бухгалтерського обліку………………………………..
19.5. Англо-американська школа бухгалтерського обліку…………………..
19.6. Російська облікова школа………………………………………………...
19.7. Українська облікова школа………………………………………………
ДОДАТКИ………………………………………………………………………
ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………..  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Центр правових наукових досліджень
«Юридичні наукові дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства»

Методика та методологія наукових досліджень Бібліографічний покажчик Випуск 2
Гордєй С. С. – зав сектором науково-інформаційної роботи бібліотеки мну імені В. О. Сухомлинського

Перелік наукових статей працівників Університету «Україна», опублікованих...

Програма призначена для розвитку та виховання творчих, інтелектуальних,...
України, всесвітня історія, основи правознавства, основи економіки І підприємництва, основи філософських знань, громадянська освіта...

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися...
Міжнародна академія Інтегративної Антропології, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися...
Міжнародна академія Інтегративної Антропології, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Збірник наукових праць випуск 1
Вісник аграрної історії. Збірник наукових праць // Гол ред. М. А. Журба. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Випуск – 264 с

Збірник наукових праць / за заг ред. П. І. Юхименка; наук ред. І....
Перелік наукових статей співробітників та студентів твсп університету «Україна», виданих у межах України за 2011/2012 н р

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися...
Нан україни, Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кравецького нан україни

Зміст передмова з розділ Основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах 5
П. Й. Атамас. Основи обліку в бюджетних організаціях: Навчальний посібник.— Центр навчальної літератури, 2003,— 284 сБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка