Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Комплекс вправ для формування лексичної компетенції

Комплекс вправ для формування лексичної компетенції

Використання різних видів наочності на уроках англійської мови під час вивчення лексики
Комплекс вправ для формування лексичної компетенції.

Особлива увага приділяється використанню засобів наочності через комплекс вправ, підібраних відповідно до індивідуально – психічних особливостей учнів.

Як відомо, процес навчання лексики формується поетапно. З цією метою ми розробили комплекс вправ для навчання іншомовної лексичної компетенції з використанням наочності для учнів 7 – го класу. Комплекс включає вправи, де використовується вербальна та невербальна наочність, допомагає учням швидше зрозуміти та запам’тати значення слова, співвіднести почуте з побаченим, усвідомити зв’язок предмета з його словесним оформленням та реальністю. Крім того, наочність допомагає розвивати аудитивний слух, сприяє тренуванню пам’яті, уваги і мислення. [2, с. 232]

На першому етапі навчання лексики при введені нових ЛО застосовується зображальна та натуральна наочність.

На цьому етапі виконуються рецептивно – репродуктивні вправи. Такий тип вправи допомагає учням розвинути увагу та аудитивну пам’ять, сприяє швидкому сприйняттю значення слова та його звучання. Семантизація нової лексики з опорою на малюнокта мовний зразок допомагає розвивати уяву учнів, цікаво подати і закріпити нову лексику.

Наведемо приклад вправ для формування лексичної компетенції:

Вправа 1

Інструкція: Read the definition and guess the word.

 1. A tropical fruit which is long and curved and has a yellow skin. ___________

 2. A small piece of sweet food made of sugar or chocolate. It is candy in American English. __________

 3. Sweet substance made from boiled fruit and sugar, eaten especially on bread or toast. ___________

На першому етапі метою відповідних вправ є введення нових ЛО, розвиток аудитивної пам’яті, а також засвоєння нових лексичних одиниць у мовленнєвій структурі.

Наступним кроком у засвоєнні нових ЛО є тренувальні вправи зі словами та словосполученнями. На цьому етапі застосовуються диференційні, підстановчі, конструктивні та трансформаційні вправи. Водночас така вправа допомагає розвивати пам’ять, мислення, увагу, орфографічні навички письма та інше.

Вправа 2

Інструкція: Look at the picture and answer the questions.

How often does Mike have the main meal of the day at dinner?

What does he usually order at a restaurant?

What is his favourite dish?

Метою другого етапу є автоматизувати дії учнів з ЛО, формувати лексичні навички письма, розвивати лексико – граматичні навички говоріння. Для закріплення і автоматизації зразків мовлення використовується такий вид мовленнєвої наочності як підстановчі таблиці. Робота з підстановчими таблиціями значною мірою сприяє автоматизації виучуваних зразків, допомагає учням у доступній та легкій формі засвоїти зразок таким чином, щоб використовувати його в усному мовленні.

На цьому етапі переважають такі типи вправ як умовно – комунікативні, рецептивно – репродуктивні. Використання фонограми викликає інтерес, активізує роботу і сприяє запам’ятовуванню матеріалу.

Використовуючи фонограму (мовну наочність) та підстановчі таблиці, на третьому етапі засвоєння ЛО учням можна запропонувати виконати такі вправи:

Вправа 3

Інструкція: Using the table, make up as much sentences as you can.

What is your favourite food?My fovourite food iscake

hamburger

sandwich

salad

hotdogМетою третього етапу є засвоєння лексичних навичок говоріння на рівні речення, вміння самостійно висловлюватися на понадфразовому рівні з використанням нової лексики. Слід зазаначити, що межі між описаними етапами є умовними, оскільки лексичні навички формуються комплексно і паралельно з мовленнєвими вміннями. [2, с. 234]

Формування лексичної компетенції відбувається поступово. Вправи та методи, які використовуються відрізняються залежно від етапу навчання лексики. Пропонуємо опрацьовувати лексичний матеріал соціокультурного змісту за алгоритмом, який враховує мету навчання на кожному з етапів та передбачає виконання відповідних мовних і мовленнєвих вправ. На підготовчому етапі вчителеві треба проаналізувати відібраний матеріал щодо соціокультурного компоненту та узгодити послідовність його використання на уроці відповідно до етапів формування лінгвістичної компетенції. На етапі семантизації лексичного матеріалу соціокультурного змісту потрібно активізувати фонові знання учнів, їхній досвід з метою успішного засвоєння форми та значення лексичних одиниць соціокультурного змісту.

Зразками вправ тут можуть бути такі завдання:

pair up and define...;

group up and discuss...;

work with pictures and match them with the word…;

look at the pictures and name the words…;

work in small groups and identify...;

give your pros and cons…[4, с. 119].

Етап рецептивно-репродуктивного тренування передбачає створення стереотипів вживання лексики соціокультурного змісту на рівні фрази. Тому треба добирати такі вправи, що сприяють автоматизації лексичних навичок, наприклад:

listen and cross out the odd words in the group of words;

listen and choose the definition of the words;

listen and group up the words with their synonyms/antonyms;

fill in the chain (crossword);

complete the sentences;

fill in the blanks with the new words;

look at the picture and write the names next to the numbers;

match the part of the body with the item of clothing;

fill in the table;

Засвоєння лексики іноземної мови повинне мати не стільки теоретичний, скільки практичний характер, тому вчителі повинні прагнути розвинути в учнів не лише механізм знання, а й механізм володіння, розуміння.

На етапі комунікативної практики, метою якого є самостійне вживання лінгвістичного матеріалу в усіх видах мовленнєвої діяльності, доцільно використовувати такі вправи, як:

pair up and comment on;

match the dates and events and comment on them;

look at the picture and imagine;

prepare an advertisement/article no the school newspaper;

find out more information about [2, с. 120] ;

compose a dialogue with the following words;

write an article to the school newspaper;

На даному етапі наочність посідає не останнє місце. Наприклад використання фраз кліше та таблиць по темі застосовують при складані діалогів, та в монологічному мовлені.

Вибір прийомів семантизації нової лексики на уроці залежить від таких факторів:

 • лінгвістичних – логічне пояснення слова;

 • психолого-педагогічних – вікових особливостей психічного розвитку школярів, рівня володіння іноземною мовою.

Отже, лексичні вправи повинні бути спрямовані на усвідомлення лексичних одиниць, сприяти логічному мисленню, формувати мовленнєві уміння та навички, відповідати характеру навчального матеріалу, нести виховний характер.

Різні види наочності для формування лексичної компетенції.

Як говорив Б. В. Бєляєв, «Принцип наочності потрібно розглядати не як допоміжний, а як один з основних методичних принципів навчання іноземної мови, коли це навчання переслідує практичні цілі».

Наочність – один із принципів навчання, що передбачає вивчення матеріалу на основі живого й безпосереднього сприймання учнями явищ, процесів, засобів дії або їхніх зображень, які вивчаються. Особливе місце принцип наочності посідає під час вивчення іноземних мов. Наочність створює умови для чуттєвого сприймання, приносить іншу дійсність у навчально – виховний процес.

Особливістю викладання іноземної мови у школі є те, що учні вивчають її у штучних умовах, коли необхідно широке використання засобів наочності, що виконує різні функції. Наочність служить опорою в розумінні сприйнятого на слух матеріалу, в іншому – забезпечує правильне осмислення його на етапі ознайомлення, у третьому – завдяки наочності створюються умови для практичного використання матеріалу, кращого його розуміння та активного використання учнями.

На початковому етапі навчання лексики засвоюється в основному конкретний словниковий матеріал. Позначувані ним предмети можна легко продемонструвати через показ самого предмета, дії або картинки. Предмети, дії або картинки, що їх демонструють, виступають джерелом сприймання. При такому демонструванні зорове сприймання, поєднуючись із слуховим, сприяє правильному сприйманню нового слова й міцному закріпленню його у свідомості учнів.[5, с. 35]

На початковій стадії навчання ЛО особливе значення мають засоби зорового унаочнення, які допомагають учителеві на всіх етапах роботи над мовним матеріалом, розвивати в учнів потрібні мовні уміння та навики. Не випадково однією із вимог, що ставляться перед укладачами підручників, є забезпечення їх комплектом наочних посібників.

Навчально-наочні посібники до підручника з англійської мови виконані у формі кольорових графічних малюнків. Зміст цих посібників, їх зображальне вирішення, цільове призначення цілком задовольняють їх ефективне використання у навчальному процесі.

Ці посібники використовуються для семантизації та засвоєння лексичного матеріалу і мовних моделей, для розвитку монологічного та діалогічного мовлення.

Наприклад, у підручнику подаються запитання, на які учень повинен дати відповідь використовуючи підказки з поданих малюнків. Важливим компонентом в цьому випадку є озвучування запитань диктором, що сприяє розвитку аудитивних навичок учня.

При вивченні іноземної мови велику роль відіграє використання наочних засобів – малюнків, картин, схем, таблиць, фотографій і т.д. Їхнє використання вносить різноманітність в навчальний процес. Учні мають можливість наочно уявити те, про що йдеться в тій чи іншій ситуації.

На уроках іноземної мови можуть бути використані учбові фільми як спеціальні (створені для демонстрації на уроках іноземної мови), так і не спеціальні (підготовлені для демонстрацій на інших уроках, але використані для показу на уроці іноземної мови). Такі фільми озвучуються вчителем на основі заздалегідь підготовленого дикторського тексту на іноземній мові. В даному випадку текст дикторського супроводу на іноземній мові не повинен бути дослівним перекладом дикторського тексту того ж фільму на українській мові.

Типи наочності для контролю лексичних знань.

Теорією і практикою навчання іноземних мов накопичено значний досвід використання різноманітних засобів зорової наочності, якими передбачена активізація цілої низки психічних функцій учнів в умовах навчальної діяльності у середній загальноосвітній школі. У змісті основних положень сучасної методики навчання іноземних мов розкривається специфіка використання наочності на уроці іноземної мови, яка полягає у тому, що різноманітні прийоми і засоби унаочнення слугують не лише для презентації певних предметів або явищ, але й як опора для продуктивного мовлення школярів.[17, с. 126]

Результат контролю залежить від правильного виділення його об’єктів, а також від способів виконання перевірочних завдань, серед яких котроль у формі гри має найвищу мотиваційну цінність.

Об’єктами контролю засвоєння школярами лексики англійської мови мають бути правильне впізнавання слухового і графічного образу ізольованих лексичних одиниць, їх правильна вимова й написання, а також їх значення, тобто інформація, яка ними передається. Обидві сторони лексичної одиниці – зовнішня та внутрішня – являють собою єдність, яка здійснюється через ідентифікацію графічної або слухової ЛО з її значенням.[13, с. 44]

Контроль є не лише засобом перевірки результату роботи вчителя а й самоперевірки учнів самовдосконалення. Щоб процес контролю був ефективним і не викликав негативної реакції у учнів потрібно заздалегідь передбачити форми контролю де можливо поєднати цікаві завдання із перевіркою засвоєних знань та вмінь. Така перевірка завжди супроводжується позитивними емоціями, зводить нанівець стресовий характер контрольної ситуації, сприяє діалогічному спілкуванню між учасниками процесу навчання, а значить, сприяє формуванню внутрішньої мотивації до контрольних дій. З цього випливає необхідність формування внутрішньої мотивації учіння школярів як однієї з цілей процесу навчання. Мотивація учіння залежить від декількох чинників, серед яких важливе місце займає організація навчального процесу, зокрема - контролю.

Про наявність лексичних знань в учнів свідчить їхнє розуміння значення нової ЛО в ізольованому вигляді на слух та при прочитанні (у рецепції), а також їхня здатність вимовити й написати її відповідно до значення (в репродукції) в ізольованому вигляді.

Прикладами завдань для перевірки наявності лексичних знань на рецептивному рівні в учнів можуть бути такі:

Приклад 1 (перевірка розуміння ЛО на слух) Пропонується гра-лото, для якої заздалегідь готуються карточки з декількома малюнками із зображеннями предметів і пронумеровані кружечки для закривання малюнків) Вчитель вимовляє англійською мовою нові слова, а учні закривають відповідний малюнок кружечком з номером. Учитель вимовляє нові слова зі швидкістю, достатньою для свідомого оперування їх значеннями школярами. Учнів потрібно попередити про те, що як тільки вчитель назвав наступне слово, їм слід працювати із зображенням наступного предмета.[13, с. 45]

Ця вправа некомунікативна, рецептивна, одномовна тренувальна.

Таким чином формується бажання учнів розширити свій лексичний запас, виховується позитивна мотивація вивчення англійської мови.

Приклад 2 (перевірка розуміння ЛО при їх прочитанні). Вчитель, звертаючись до школярів, знову пропонує їм: виграє команда, яка швидше розташує картки зі словами англійською мовою під відповідними малюнками. Члени команд по черзі підходять до дошки і прикріплюють по одній картці під малюнками, швидко змінюючи один одного. Виграє команда, яка виконала завдання швидше і без помилок. Правильність і швидкість виконання завдання оцінюється вчителем (зовнішній контроль) і членами команди-супротивника (взаємоконтроль). [13, с. 45]

Ця вправа некомунікативна, рецептивна, одномовна тренувальна.

Приклад 3 (перевірка здатності учня правильно вимовити нові ЛО англійською мовою). Для цієї гри-естафети необхідно підготувати 2 комплекти малюнків із зображеннями предметів, назви яких діти щойно вивчили. Вчитель звертається до школярів: Ви розділитеся на дві команди і вишикуєтесь у проходах між партами. Перші члени кожної команди по команді вчителя швидко йдуть до його столу, беруть один з малюнків, вимовляють англійською слово, яке позначає зображений на ньому предмет, і відкладають картку. Далі вони повертаються до своєї команди, злегка торкаються долоні наступного учня (що є сигналом до його дії) і стають у кінець шеренги. Тепер до столу ідуть наступні учні, і так далі. Виграє команда, члени якої швидше і без помилок вимовили усі слова [13, с. 45]

Ця вправа умовно – комунікативна, рецептивно – репродуктивна, одномовна, тренувальна.

Приклад 4 (перевірка здатності учнів правильно писати нові ЛО). Для цієї гри необхідно підготувати картки з малюнками, як для гри-лото, залишивши під ними місце для підпису. Вчитель каже учням, що художник мав намір підписати малюнки, але йому щось завадило. Наприклад, якщо учням повідомили назви кольорів англійською мовою, на малюнках можуть бути зображені кольорові кульки. А якщо учні вивчають способи написання часу англійською мовою, на малюнках можуть бути зображені годинники, які вказують різний час. Виграє той школяр, який скоріше за інших і без помилок підпише малюнки. Перевірку правильності виконання завдання може здійснювати як учитель, так і учні, вдаючись до взаємоконтролю [13, с. 45].

Ця вправа умовно – комунікативна, рецептивно – репродуктивна, одномовна, тренувальна.

Вправу можна проводити також і з використанням індивідуальних карток з малюнками. У такому випадку кожному учневі дається змога працювати індивідуально із власною карткою, де можна варіювати кількість малюнків (в залежності від індивідуального темпу роботи кожного окремого учня) та їх підбір. Для окремих учнів (слабших) можна включити малюнки з предметами, що позначаються словами з попередніх уроків, якщо вони недостатньо добре засвоєні. Картки потрібно підготувати заздалегідь. Такий варіант завдання-гри вимагає від учителя більших затрат часу і зусиль, але він індивідуалізує перевірку і тому є більш результативним.

Приклад 5 (перевірка здатності учнів правильно вживати нові ЛО в мовленні). Вчитель пропонує учням картки з малюнками, на яких намальовані різні мовленнєві ситуації щодо теми, що вивчається. Учням пропонується завдання розіграти діалоги, або розповісти про дану мовленнєву ситуацію від свого імені, або від імені одного із героїв. Наприклад, коли вивчається тема «Food», можна запропонувати такі ситуаці:

 • замовлення їжі в ресторані чи кафе;

 • приготування своєї улюбленої страви;

 • раціон дня;

 • телефонна розмова про планування відпочинку і приготування їжі.

Ця вправа комунікативна, рецептивно – репродуктивна, одномовна,

тренувальна.

Отже, використання унаочнення при вивченні нових ЛО передбачає їх правильний добір та знання методики роботи з ними.

Наочність має велике значення в навчанні, особливо коли поєднуються всі види. На нашу думку, правильно підібрані засоби унаочнення сприяють ефективному засвоєнню мовного матеріалу і розвитку навичок та вмінь усного мовлення. Наочність потрібно застосовувати на всіх етапах уроку, оскільки вона є стимулом для висловлення думки. Наочність розширює запас реальних уявлень учнів про дійсність, полегшує пізнання, покращує запам’ятовування, підвищує увагу та інтерес учнів, сприяє розвитку в них конкретного мислення і тим самим полегшує перехід до абстрактного мислення, усвідомлення загального. Наочність також робить урок цікавим, змістовним та різнобарвним. Проте, треба завжди пам’ятати, що унаочнення не мета, а засіб, що сприяє ефективному навчальному процесу. Таким чином можна стверджувати, що наочність є результативною і може використовуватися на заняттях в школі. Вона активізує процес вивчення мови та сприяє розвитку креативності учня. [2, с. 234]

Отже, можна зробити чіткий висновок, що навчання практичного володіння іноземною мовою неможливе без широкого використання наочних посібників: зорових, слухових та зоро-слухових.

На всіх ступенях навчання особливе значення мають засоби зорового унаочнення, які допомагають учителеві на усіх етапах роботи над мовним матеріалом, розвивати в учнів потрібні вміння та навички. Не випадково однією з вимог, які ставляться перед укладачами підручників, є забезпечення їх комплектом наочних посібників. Використання наочних посібників у навчальному процесі сприяє індивідуалізації навчання, збільшує час для мовної практики кожного учня.

Ситуативна спрямованість картинної наочності узгоджується також з принципом моделювання мовної діяльності, який лежить в основі сучасного процесу навчання іноземних мов.

Безпосередня презентація мовної моделі через мовну ситуацію за допомогою зорово-слухової наочності допомагає учням пов'язати її формальне утворення з ситуаційним значенням, внаслідок чого мова сприймається як засіб реального спілкування.

Все сказане характеризує роль картинної наочності, яку вона відіграє протягом усього процесу навчання іноземної мови, починаючи із засвоєння нових слів і закінчуючи вмінням спонтанно висловлюватись іноземною мовою.

Список використаної літератури

 1. Алексеева И. В. Использование ситуативных картинок на уроках английского языка // Иностранные языки в школе. – 2002. -№6. – С. 29 - 32

 2. Безкоровайна Ю. Унаочнення як засіб формування іншомовної лексичної компетенції учнів // Студентський науковий альманах факультету іноземних мов. – 2009. Вип 1(6) – С. 230 – 234

 3. Беляев Б.В. Психологические основи усвоение лексики иностранного языка. - М.: Просвещение, 1964. - 136с.

 4. Березенська Л. В., Сіваєва Н.О. Як сформувати лексичну складову соціолінгвістичної компетенці // Іноземні мови. - 2006. - №3. - С.44-46.

 5. Дроздовська І.В. Наочність // Англійська мова в початковій школі. – Харків. – 2008. - №9. С. 35

 6. Козачінер О.С. Формування лексичних навичок в учнів 1-го класу // Ангоійська мова та література. – 2008. - №3. С. 2 – 3

 7. Колкер Я.М., Устинова Е. С,, Еналиева Т.М. Практическая методика обучения иностранному языку. – М.: Академия, 2000. – С.150-155.

 8. Коломінова О. О, Формування англомовноїї лексичної компетенції // Іноземні мови. - 2005. - №2. - С.48-51.

 9. Кравчук Л. Побачити кожний успіх: особливості навчання лексики на початковому етапі // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2009. – №2. С.43 – 48

10)Куклина С.С. Коллективная учебная деятельность в группе на етапе

формирования навыков иноязычного общения // ИЯШ. – 1998. – №5.-

С.11-17.

11) Малкина Н. А. О роли наглядных компонентов // Иностранные языки в

школе. – М., 2008. - №6. –С.22 – 27

12) Мороз С. Методичні рекомендації щодо використанння фотографій на

уроках англійської мови як засобів розвитку мовленнєвої компетенції //

Іноземні мови в навчальних закладах. – 2007. - №1. С. 28-31
13) Москалюк Л.В. Ігрові завдання для контролю лексичних знань молодших

школярів на уроках англійської мови // Іноземні мови. – 2006. -№3. С. 44

– 45

14) Низенко К. М. Розвиток комунікативних здібностей учнів 7 – 9 класів

засобами використання інноваційних технологій на уроках // Англійська

мова та література. – 2010. №13. С. 20-1-20-8.

15)Ніколаєва С.Ю. та інші. Методика навчання іноземних мов у середніх

навчальних закладах. - К.: Ленвіт, 1999. - 320с.

16) Общая методика обучения иностранным языкам: Хрестоматия / Сост.

Леонтьев А.А. – М.: Рус. Язык, 1991. – С.274-282.

17) Ольшанський Д. Методика навчання іноземних мов учнів молодшого

шкільного віку на основі використання коміксів // Наукові записки ТНПУ

ім. В.Гнатюка. Сер. Педагогіка – Тернопіль. – 2005 - №1. С. 126 – 130

18) Пантелеймонова – Плакса І. А. Ефективність використання інтерактивних

та проектних тезнологій на уроках англійської мови. – 2008. - №24. С.17 –

23

19) Петрова Л. П. Использование компьютеров на уроках иностранного языка

– потребность времени // Иностранные языки в школе. – 2005. - №5. С. 57 –

60

20) Скляренко Н.К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних

мовленнєвих навичок і вмінь //Іноземні мови. – 1999. – №3. – С.3-7.

21) Allen V. Techniques in Teaching Vocabulary. - Oxford University Press, 1983.

– 134 p.

22) Anna Gnoinska. Teaching vocabulary in colour // Forum. – 1998. - #3. – Vol.36.

– P.12-15.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

На уроках англійської мови з метою формування соціокультурної компетенції учнів
Розділ Теоретичне обґрунтування формування соціокультурної компетенції учнів на уроках англійської мови

1. Освітня галузь "Мови І літератури" Мета формування комунікативної...
Мета формування комунікативної І літературної компетенції, що базується на знаннях, уміннях пізнавального І творчого типу, соціальних...

Формування професійних умінь педагога засобами ікт завідувач днз №8 Леус І. М
Формування інформаційної культури педагог – один із засобів підвищення рівня професійної компетенції

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української...
Тема досвіду: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури як засіб формування когнітивної...

Досвіду: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на...
Тема досвіду: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури як засіб формування когнітивної...

2014 «Розвиток лексичної системи мовлення у дітей із загальним недорозвиненням...
«Розвиток лексичної системи мовлення у дітей із загальним недорозвиненням мовлення»

Методична розробка «методика проведення уроку української літератури...
...

1. Освітня галузь "Мови І літератури" Мета формування комунікативної...
Зміст освітньої галузі ґрунтується на принципі наступності між початковою, основною І старшою школою, враховує мовну та літературну...

Суспільний характер мови. Українська мова – державна мова України
Удосконалення мовної компетенції працівників державної податкової служби, забезпечення практичного володіння мовою, вироблення рекомендацій...

Уроку біології
Даний посібник розроблений згідно «Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту»...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка