Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

На уроках англійської мови

На уроках англійської мови

Відділ освіти Піщанської районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет

Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів с. Трибусівка
Використання методу проектів

на уроках англійської мови

Дашко Галина Семенівна,

вчитель англійської мови,

ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Трибусівка,

Вища кваліфікаційна категорія,

педагогічний стаж 12 років

Трибусівка

2013

Зміст

1.Вступ

2. Метод проектів як спосіб розвитку творчих здібностей школярів на уроках англійської мови

2.1 Основні вимоги до використання методу проектів. Типи проектів.

2.2 Використання проектів різних типів на уроках англійської мови.

2.3 Переваги та недоліки використання методу проектів

3. Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Згідно закону України «Про освіту», метою освіти є «всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу,підвищення освітнього рівня, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями»[1;1]. Окрім того, в Законі України «Про освіту», ст.55, зазначено, що «педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на…вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи»[1; 26]. На наш погляд, питання оптимального вибору методів навчання є одним з найактуальніших у педагогічній науці та у практиці роботи шкіл.

У сучасній педагогіці існує багато різноманітних форм та методів інноваційного навчання , спрямованих на якісне засвоєння знань учнями, розвиток їх розумової діяльності, виявлення умінь та навичок критичного осмислення проблем, набуття якостей, які стануть у нагоді в подальшому розвитку самоосвіти та самореалізації.

Сучасна методика викладання іноземної мови приділяє велику увагу креативній, творчій діяльності учнів на уроках і вдома. Інтенсифікація цього процесу відбувається завдяки впровадженню інтерактивних методик, до яких можна віднести метод проектів.

Якщо систематично використовувати на уроках метод проектів, то можна очікувати якісне формування комунікативної компетентності учнів, що в свою чергу сприятиме, продуктивному засвоєнню навчального матеріалу та розвитку навичок його практичного використання, збагаченню соціального та комунікативного досвіду школярів, підвищенню пізнавальної активності та мотивації навчання учнів.

Метод проектів як спосіб розвитку творчих здібностей школярів на уроках англійської мови.

2.1 Основні вимоги до використання методу проектів. Типи проектів.

В даний час метод проектів широко використовується в сучасній світовій методиці викладання англійської мови, так як він дозволяє органічно інтегрувати знання учнів з різних галузей для вирішення окремо взятої практичної проблеми , стимулюючи при цьому розвиток творчих здібностей особистості учня. Метод проектів дозволяє учням проявити самостійність у виборі джерел інформації , способу її викладу і презентації, дає можливість індивідуально працювати над темою, яка викликає найбільший інтерес у кожного учасника проекту, що, поза сумнівом, спричиняє підвищену мотивовану активність учня. Він сам обирає об’єкт дослідження, сам для себе вирішує: чи обмежитися підручником з англійської мови, чи звернутися до додаткових джерел інформації. Це ідеальна можливість здобувати та застосовувати знання англійської мови індивідуально і творчо, що дає учням реальне відчуття власних досягнень, дозволяє розвивати мовні навички й уміння на практиці. Застосування нових форм навчання дає можливість розширити межі творчої діяльності як вчителя, так і учнів, усвідомити можливості ефективного застосування різноманітних форм роботи. Проекти, що призначені для вивчення англійської мови, володіють такими відмінними особливостями, серед яких головними є наступні: використання англійської мови в ситуаціях, максимально близьких до умов реального спілкування; акцент на самостійній роботі учнів(індивідуальний і груповий); вибір теми, яка викликає найбільший інтерес в учнів; відбір мовного матеріалу, видів завдань і послідовність роботи відповідно до теми і мети проекту; наочна презентація результату.

Реалізація методу проектів на практиці веде до зміни ролі вчителя: він уже перестає бути джерелом знань для учнів і перетворюється на організатора пізнавальної діяльності школярів.

В своїй роботі використовую такі типи проектів за методом або видом діяльності, яка домінує в ньому:

 1. Дослідницькі проекти , які потребують чітко продуманої структури, визначених цілей, обґрунтування актуальності предмета дослідження для всіх учасників, визначення джерел інформації, продуманих методів, результатів. Вони повністю підпорядковані логіці невеликого дослідження й мають структуру, наближену до наукового дослідження.

 2. Творчі проекти , які припускають відповідне оформлення результатів. Вони, як правило, не мають детально визначеної структури спільної діяльності учасників. Варто зазначити, що будь-який проект вимагає творчого підходу, і в цьому сенсі будь-який проект можна назвати творчим.

 3. Рольово-ігрові , в яких структура тільки намічається й залишається відкритою до закінчення проекту. Учасники грають певні ролі, обумовлені характером і змістом проекту, обумовлені характером і змістом проекту, особливістю розв’язуваної проблеми. Ступінь творчості тут дуже високий, але домінуючим видом діяльності все-таки є рольово-ігрова.

 4. Інформаційні, що спрямовані на збір інформації про які-небудь об’єкти, явища та ознайомлення учасників проекту із цією інформацією,її аналіз та узагальнення фактів, призначених для широкої аудиторії. Таки проекти часто інтегрують в дослідні й стають їхньою органічною частиною.

 5. Міжпредметні, які, як правило, виконуються у позаурочний час. Це можуть бути невеликі проекти, що стосуються двох-трьох предметів(наприклад, англійська мова + світова література + всесвітня історія, англійська мова + екологія + географія).

Проекти , інтегровані в традиційний навчальний процес – це виконання творчих або/і дослідницьких завдань у рамках вивчення навчального курсу. Найбільш типовим вважається використання проектів як одного із завдань уроку або заключного завдання уроку. Такі проекти виконують функцію комунікативних завдань на трансфер, у яких знання, набуті в процесі вивчення розділу чи курсу, використовуються для виконання навчально-комунікативних або реально-комунікативних завдань.

Свято як одна з форм проектної діяльності за класифікацією типів проектів належить до монопроектів, але має риси творчих і рольово-ігрових. Це досить вдала форма заняття, у ході якого діти знайомляться з особливостями англомовної культури, особливостями функціонування мови в цій культурі. Свято, як і будь-яка інша форма проектної діяльності, дає можливість необхідної активної усної практики для кожного учня. Ігрова форма захоплює дітей і сприяє підтримці пізнавального інтересу.

Основними методичними принципами , що мають концептуальне значення для проектної методики, є принцип свідомості, принцип наступності, принцип активності, принцип комунікативності, принцип наочності, принцип систематичності, принцип самостійності. Принципи проектної методики тісно взаємозалежні й досить важливі. Пропонована методика привчає учнів творчо мислити, самостійно плануючи свої дії.

Метод проектів вирішує низку педагогічних цілей. Розглянемо їх.

1. Виконуючи дослідницькі і практичні проектні завдання, учні розвивають креативність, творчу думку, почувають себе особистостями, набувають сил і впевненості, згодом виявляють ініціативність і готовність працювати.

2. Учні навчаються самостійно працювати із різними джерелами інформації, трансформувати її, бачити проблемні питання, планувати шляхи її розв’язання, прогнозувати очікуваний результат.

3. Школярі навчаються користуватися набутими знаннями для вирішення пізнавальних і практичних питань, виробляють навички контактів із навколишнім середовищем, а досягнення успішних результатів може стати поштовхом для подальшого самовдосконалення.

4. Реалізуючі проекти, практично зорієнтовані учні виявляють різноманітні здібності і нахили. Виконуючи колективну роботу, вони набувають комунікативних вмінь.

5. Набутий досвід проектування, сформована культура спілкування і теоретичні знання можуть знадобитися учням у подальшій самореалізації на життєвому шляху.

Вибір тематики проектів може варіюватися, тому що неможливо суворо регламентувати творчий пошук учня, але існує низка провідних факторів, що впливають на нього. Дослідимо основні з них:

1) теми досліджень можуть формулюватися представниками органів освіти в межах затверджених шкільних програм і Державного стандарту з метою вирішення актуальних питань сьогодення, розвитку дослідницьких навичок і творчого мислення учнів;

2) теми проектів пропонує вчитель, враховуючи професійні інтереси, потреби і здібності учнів, їх вікові та індивідуальні особливості з метою поглиблення знань окремих школярів або класу в цілому, диференціювати навчально-виховний процес тощо;

3) теми робіт можуть висувати й учні, орієнтуючись на власні пізнавальні, творчі і прикладні інтереси .

Вивчаючи англійську мову учень повинен навчитися логічно висловлювати власні думки в умовах вирішення складних розумових завдань, виокремлювати ключові моменти, систематизовано аргументувати власну точку зору і ставлення до предмету висловлювання. Всі зазначені вміння сприяють підвищенню культури спілкування школяра. Під час створення проектів школяр вирішує проблемні питання, виконує різноманітні розумово-мовленнєві вправи, використовуючи свій творчий потенціал і вміння фантазувати Це, безумовно, віддзеркалює індивідуальність його особистості .

2.2 Використання проектів різних типів на уроках англійської мови.

Застосування методу проектів на практиці змінює позицію вчителя в класі. Він стає організатором пізнавальної та дослідної діяльності учнів. Він може прийти на допомогу й підказати джерело інформації, але врешті-решт учні розв’язують поставлену перед ними проблему, спираючись на себе та одно-класників. Елемент творчості робить проектну роботу дуже індивідуальною. Працюючи над проектом, учні проводять невеличку дослідницьку роботу: шукають інформацію в книгах, спілкуються з іншими людьми, знаходять ілюстрації, фотографують. Учні різного рівня мовленнєвого розвитку можуть зробити свій власний проект оригінально та неповторно, відповідно рівню своїх знань, можливостей. Готуючи розповідь про своє оточення, учні від- кривають значення англійської мови як міжнародної. Колись, у майбутньому, їм прийдеться, можливо, розповісти іноземцю про себе, свої інтереси. зосереджуючи свою увагу на темі, що вивчається англійською мовою, учні мають можливість ознайомитися з особливостями культур англомовних країн, і таким чином збагатити власне розуміння інших культур. Зрозуміло, у реальній практиці найчастіше доводиться мати справу зі змішаними типами проектів. Пропоную розглянути приклади використання проектних технологій на уроках англійської мови.

Як приклад творчих проектів, пропонованих на першому році навчання, хотілося б привести наступні:

 • створення малюнків із зображенням монстриків, за якими можна вивчати тему «Body». Під час захисту проектів діти описують свої малюнки, використовуючи вивчені лексичні одиниці.

«This is a monster. Its name is Bobo. It has got two green hands. It has got blue legs. It has got a black nose. It has got three pink ears. It is good.» (додаток 1).

 • виготовлення іменних значків (Making name badges) з теми «Hellо». Дітям пропонується вирізувати значок з картону у формі кола або прямокутника і написати «Hello, I’m …» у центрі. Також пропонується прикрасити його своїм портретом і надалі прикріпити до щоденника, зошита по предмету або плакату, що висить в класі.

 • виготовлення ілюстрованого словничка з англійської мови, куди записуються вивчені протягом навчального року слова. Замість перекладу учні підбирають малюнки, які можна намалювати самостійно або у вигляді аплікації .

Учням третього класу цілком під силу міжпредметні проекти. Наприклад, у рамках теми «Animals» діти можуть виконати проект про диких та домашніх тварин. Їм необхідно зібрати відповідну інформацію у вигляді малюнків, вирізок із журналів, фотографій. Окрім навичок роботи з енциклопедією та іншими джерелами інформації, для виконання роботи їм знадобляться знання, отримані на уроках природознавства, власний досвід (спостереження, переглянутий фільм). Такі проекти цінні ще й тим, що сприяють розвитку екологічної компетенції .

У шостому класі під час вивчення теми «Summer Holidays» учні готували інформаційний проект таким чином:

 • Вони об’єднувались у невеликі групи й обговорювали такі питання:

Where did you spend your summer holidays?

Did you see any famous places of interest, monuments?

Did you meet new friends?

What was the weather like?

 • Після цього вони виготовляли плакати, прикрашаючи їх малюнками й фотографіями.

 • На наступному уроці діти показували й захищали свої проектні роботи. Після представлення свого проекту кожна група відповідала на запитання своїх товаришів. Запитання були стосовно того, про що не було сказано в проекті.

У п’ятому класі учні готували проектні роботи за темою «School life». Проект здійснювався у формі рольової гри. Кожен учень складав розклад уроків, враховуючи свої уподобання. На уроці учні працювали в парах, при цьому один із них представляв свій розклад, а другий ставив питання щодо його вибору, потім діти мінялися ролями. Результатом проектної діяльності учнів став класний куточок із створеним англомовним розкладом уроків та виставка учнівських робіт, серед яких були плакати, буклети, книжечки .

Цікаво пройшов захист проектних робіт у шостому класі під час вивчення теми «Food» (за підручником Л. Биркун ). В роботі над проектом на початкових етапах діти засвоюють лексико-граматичний матеріал (додаток 2). Учні створюють коротенькі діалоги. Ця робота відбувається в парах і трійках. Потім клас ділиться на дві команди. Кожен учасник команди працює над власним проектом. Необхідно придумати власне блюдо для ресторану, написати всі інгредієнти цієї страви, придумати оригінальну назву своєму шедевру. До проекту учні можуть додати малюнок або аплікацію. Кожна команда придумує назву для свого ресторану або кафе і оформлює меню із вибраних страв. Потім кожна з команд готує свій діалог на тему «В кафе», використовуючи власноруч створене меню. Так, в рамках роботи над темою «Food», з’явились діалоги (додаток 3), проекти з ілюстраціями «Menu», «My favourite dish» .

А от у сьомому класі під час вивчення тієї ж теми результатом проектної діяльності стали мультимедійні презентації. Ці проекти носили інформаційний та міжпредметний характер, адже учням стали у нагоді вміння та навички, набуті на уроках інформатики. На першому уроці, коли постала потреба об’єднуватися у групи, діти висловили прохання, що вони це зроблять самостійно. На наступному уроці учні вже повідомили про склад кожної групи та попросили допомоги стосовно способу збору та виду інформації( журнальні статті, фотографії, Інтернет-матеріали та інше). На наступних уроках деякі з проектних завдань потребували виконання безпосередньо на занятті, де розширювався словниковий запас учнів, закріплювався вивчений лексико-граматичний матеріал, комунікативні здібності учнів. Під час оцінювання учнів звертала увагу не лише на правильне використання мови. Важливим стимулом для розвитку особистості учнів є ступінь їх творчості й оригінальності під час виконання проекту.

Стосовно дослідницьких проектів слід зазначити, що учні восьмого класу чудово впорались із таким завданням. Вивчаючи тему «Great Britain», учні збирали матеріали з теми, після чого виконали комплексну роботу, яку відповідно оформили в папку за підтемами: «The national symbols», «National Parks», «From the history of Great Britain», «Holidays» . Робота була оформлена малюнками й фотографіями. Учні, які підготували цю проектну роботу, захищали її. Ця робота настільки захопила їх, що вони вирішили продовжити її в позаурочний час. Так з’явився колективний проект в рамках школи «Meet Great Britain». Групи учнів представляли Великобританію з різних сторін молодшим школярам: історія, символіка, визначні місця, свята та традиції. Захист проекту перетворився на справжнє загальношкільне свято англійської мови .

Вивчаючи тему «Meals» у 10-му класі, учні визначили такі підтеми:

«Laying the table»

«Common ideas about food»

«Traditional Ukrainian Meals»

«Traditional British Meals»

«Traditional American Meals»

«Table manners»

Опрацьовуючи проект «Common ideas about food», учні консультувалися з учителем біології, щоб дізнатися про переваги того чи іншого продукту. Ті школярі, що працювали над проектом «Laying the table», використали додаткову літературу, яка допомогла їм повторити правила поведінки за столом та вимоги до естетичного оформлення столу. Відповідальні за манери за столом продемонстрували міні-діалоги з теми проекту, а інші накрили справжній стіл. Цікавими були виступи учнів, які готували проекти про традиційну кухню України та англомовних країн. Вони навіть принесли деякі страви, щоб продемонструвати їх іншим.

Старшокласники активно і зацікавлено працюють над створенням проектів різних типів під час вивчення тем: «Environmental Problems», «At the Doc- tor‘s», «Life of Young People», «My Future Profession», «Problems with Parents» тощо. Результатами проектної роботи є альбоми із творами та ілюстраціями, письмові звіти, стіннівки, тематичні концерти, підготовлені учнями, класні куточки, виставки, журнали, костюми, словники, мультимедійні презентації. Використання комп’ютера надає проекту більшої динаміки. Учні самі набирають тексти своїх творів, вчаться працювати з текстовим та графічним редакторами, вдосконалюють навички роботи на комп’ютері, засвоюють використання електронних версій англо-українських та українсько-англійських словників.

Важливою умовою ефективної роботи над проектом є підтримання доброзичливої атмосфери, яка спонукає до спілкування і дозволяє учням відчути почуття успіху.

У своїй практиці органічно поєдную урок, домашню і позакласну роботу, яка забезпечує ефективне формування комунікативних навичок і вмінь, сприяє розвитку в учнів самостійності, комунікативно-пізнавальної й соці- альної активності. Активне впровадження зазначених технологій в освітній процес дозволяє успішно розв’язувати педагогічні проблеми, пов’язані з потребою навчання спілкування на рівні іншомовних культур, підготовкою учнів до потенційного спілкування з носіями мови.

2.3. Переваги та недоліки використання методу проектів

На мою думку, якщо учні не залучені до активної діяльності, то будь-який змістовий матеріал викличе в них споглядальний інтерес до предмета, що не буде пізнавальним інтересом. Щоб підвищити мотивацію, розбудити в учнях активну діяльність, їм потрібно запропонувати цікаву і значущу проблему. Метод проектів дозволяє учням перейти від одержання готових знань до їх усвідомленого набуття. Як у будь-якої медалі є два боки, так метод проектного навчання має для учнів свої плюси і мінуси.

З одного боку, це дуже цікаве, барвисте, часто з елементами театралізації, дійство. Великий інтерес, розвиток різних здібностей і радість творчості – це один бік медалі. З іншого боку, виконання будь-якого проектного завдання вимагає більших часових витрат, роботи з більшою кількістю джерел і виконання більших обсягів роботи.

Так чому ж варто займатися проектною роботою? На мою думку,цей метод дає можливість учням самим обирати форми, напрямки, види створення проектів. Крім того, проектна робота заохочує учнів до творчих експериментів, креативного мислення, вона продуктивно з’єднує дітей різних рівнів та здібностей. Даний вид роботи дозволяє перетворити простий урок на справжнє дійство, де учні яскраво презентують свій проект, або замінити звичну контрольну роботу на свято творчості.

Отже, перевагами методу проектів є:

 • відсутність готових і однозначних рішень (моделювання життєвих ситуацій);

 • розвиток навичок самоосвіти і самоконтролю;

 • розвиток навичок групової діяльності;

 • підвищення інформаційної культури – розвиток навичок пошуку, збору, презентації інформації;

 • створення комфортного навчання за рахунок того, що кожен учень може проявити себе;

 • підвищення мотивації;

 • розвиток самостійності та ініціативи, творчих здібностей, здатності до самооцінки;

 • інтеграція різних предметів.

Проте у ході роботи над проектом ви можете відчути нестачу необхідних ресурсів. Звичайно, процес дослідження теми потребує не тільки часу, але й необхідних матеріалів чи навіть коштів.

До недоліків проектної діяльності можна віднести:

 • проблему суб’єктивної оцінки творчої роботи;

 • переоцінку своїх можливостей і потрапляння в стресову ситуацію через неможливість вкластися у визначені строки;

 • психологічні комунікативні проблеми: поділ групи на «роботяг» та «баласт»;

 • технічні накладки, які можуть вплинути як на процес роботи, так і на кінцевий результат.

Незважаючи на деякі недоліки, проектна робота якнайкраще вписується в актуальний на даний час компетентнісний підхід, який передбачає розвиток в учнів таких компонентів:

 • уміння працювати з різними джерелами інформації;

 • уміння працювати в групі;

 • уміння працювати самостійно;

 • уміння використовувати на практиці набуті знання.


Висновки

Навчальна мета уроків іноземної мови – комунікативна діяльність учнів, тобто практичне володіння іноземною мовою. Завдання вчителя – активізувати діяльність кожного учня, створити ситуації для їх творчої активності в процесі навчання. Використання нових інформаційних технологій не тільки оживляє і урізноманітнює учбовий процес, а й відкриває більші можливості для розширення оглядових рамок, без сумніву, несе у собі величезний мотиваційний потенціал і сприяє принципам індивідуалізації навчання. Проектна діяльність дозволяє учням виступати в ролі авторів, творців, підвищує творчий потенціал, розширює не тільки загальний кругозір, а й сприяє розширенню мовних знань.

На основі проведеного аналізу науково-методичної літератури та власного досвіду роботи можна зазначити таке: наразі не існує універсального методу навчання англійської мови, тому що ефективність того або іншого методу залежить від багатьох факторів. На сучасному етапі розвитку методики відбувається інтеграція методів. Можна сказати, що почалося створення комплексного методу, що вбирає в себе кращі елементи різних методів.

Використання проектної методики на заняттях англійської мови показало, що учні :

 • досягають хороших результатів у вивченні іноземної мови;

 • мають практичну можливість використати навички, отримані на уроках з інших предметів;

 • розуміють необхідність між предметних зв’язків.

Метод проектів володіє рядом переваг перед традиційними методами навчання, серед яких є підвищення мотивації учнів при вивченні англійської мови, наглядна інтеграція знань з різних шкільних предметів, простір для творчої діяльності.

Підсумовуючи вищесказане, слід відмітити, що метод проектів є надзвичайно демократичним видом педагогіки співпраці, довіри і особистої орієнтації. Цей метод сприяє розвитку творчої обдарованості. Принципи цієї технології забезпечують добровільність участі, проблематики обговорення, участі в різних акціях, заходах, справах; свободу спілкування на принципах прагнення до взаєморозуміння, до взаємотерпимості, конструктивності; повагу до поглядів, ідей, підходів і діяльності учасників; надання можливостей для здійснення учнями вільного і усвідомленого вибору ідей, норм, цінностей, моделей поведінки, рішень, тощо; забезпечує партнерство, рівноправну співпрацю учнів та вчителів.

Що стосується практичного застосування тієї чи іншої методики, вважаю, що зовсім не обов’язково використовувати один метод. Найкраще було б інтегрувати кілька методик, об’єднавши їх найкращі сторони відповідно до наших учнів.

Додаток 1

Клас: 2

Тема уроку: Зовнішність людини, частини тіла.

Мета уроку:

 • повторити, узагальнити й активізувати вживання лексико-граматичного матеріалу з теми, учити учнів характеризувати, описувати, порівнювати й оцінювати;

 • формувати навички усного мовлення, навички практичного застосування знань, розвивати вміння працювати в групі, мовленнєву реакцію, комунікативні здібності;

 • виховувати інтерес до вивчення іноземної мови, культуру спілкування, повагу до однокласників та їхньої думки.

Тип уроку: урок застосування набутих знань, умінь і навичок.

Методи: проектна технологія, інтерактивні методи.

Обладнання: картки-звуки, малюнки тварин, гість-клоун, картки з малюнками частин тіла та їх назвами, макети монстрів,картки із завданнями зі складання монстрів, проектні роботи дітей, відеозапис

Хід уроку:

І. Організаційний момент. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.

-Hello, dear pupils. Sit down, please. I’m glad to see you. Our topic today is «Appearance» and we’ll have a lot of things to do. We’ll read, write, speak English, make different monsters and present our projects. So, let’s start.

ІІ. Основна частина

Фонетична розминка

На дошці малюнки тварин, під ними звуки [а:], [еƏ], [œ], [h], [f], [n], [u],[ i:], [аі].

Let’s pronounce some sounds.

The bear – уявіть собі, що ведмежа побачило мед і дуже радіє: [а:], [еƏ].
The monkey – а якщо мавпочка зла, то вона кричить: [œ].c:\users\1\desktop\1 клас\обезьяна.jpeg

The cat – коли кіт задоволений, він мурчить[r], а якщо скривджений [h], [f].

c:\users\1\desktop\1 клас 2\малюнки тема 2\кот.jpg

The elephant – коли слон хоче купатися, він говорить [n], [u].c:\users\1\desktop\1 клас 2\новая папка\слон.jpg

The mouse – мишка біжить до своєї нірки й пищить [ i:].c:\users\1\desktop\1 клас 2\малюнки тема 2\мышонок.gif

The snake – а якщо раптом ми побачимо змію, то скажемо [аі], а вона відповість [s].c:\users\1\desktop\1 клас 2\малюнки тема 2\77494327_f_48a1f4925ddd9.jpg

Мовленнєва розминка

Oh, children, look! We’ve got a guest today.

This is a clown,

His nose is big.

His lips are rosy.

His nose is pink.

 • What’s the English for…?(активізація вивченого лексичного матеріалу з використанням малюнків по темі)

Фізкультхвилинка, пісня «Head and shoulders»

Групова робота «Read and make monsters»

Діти отримують картки із реченнями. Картки різних кольорів (червоний, синій), групуються за кольором. На дошці макети 2-х монстрів тих же кольорів. Діти читають завдання і прикріплюють до тіл монстрів необхідні частини тіла.

1 група «Red monster»

It has got two green hands. It has got three blue legs. It has got a black nose. It has got pink ears.

2 група «Blue monster»

It has got four orange hands. It has got two pink legs. It has got a pink nose. It has got four green ears.

 • Oh, what funny monsters! Well done!

Створення проектів. Учні малюють власних монстриків.

Draw a monster and describe it.

Презентація проектів.

Show us your monsters. Tell us about your monster.

Учні показують свої малюнки, описують їх, використовуючи вивчений лексичний матеріал.

«This is a monster. Its name is Bobo. It is red. It has got two green hands. It has got a black nose. It has got four pink ears. It has got three blue legs. It has got a black nose. It has got three yellow eyes. It has got a violet mouth. It is good.»

Оцінювання учнівських робіт учнями та вчителем, враховуючи охайність виконання роботи, оригінальність, правильність використання вивчених лексичних одиниць.

ІІІ. Заключна частина

Summarizing Підведення підсумків уроку.

 • You worked hard today. Our lesson is over. Thank you.Додаток 2


Words on topic “Food”

Grammar

Structures for dialogues

Apple, sweet, ice-cream, cup, tea, milk, juice, egg, glass, coffee, drink, meat, porridge, soup, potato, buy, tasty, fruit, food, vegetable, carrot, grow, different, cutlet, pizza, hamburger, sandwich, butter, yoghurt, boiled, fry, steam, roast, stew, bake

Much , many, a lot of

There is…

There are…

Some

Any

a/an

-Pass me some salt ,please

-I wonder…

- I’m very busy

- Would you like to have another cup of …?

-I’m hungry

-I’m thirsty

-Could I have the menu, please?

-Would you like a dessert?

-I’d like…

Додаток 3

 • Hello! Welcome to our restaurant “Ukraine”

 • Hello! Can I have a menu please?

 • Here you are. Are you ready to order?

 • Yes. I’d like salad “Sunflower” and chocolate cake.

 • Would you like some coffee?

 • I’d like two coffees, please.

 • Black or white?

 • I’d like black.

 • Here you are.

 • Thank you.

 • You are welcome. • Hello! Welcome to our café “Winnie-the-pooh”

 • Hello! Can I have a menu please?

 • Here you are. Are you ready to order?

 • Yes. I’d like fried eggs “Smile face” and milk shake “Little sun”.

 • We have vanilla, chocolate, orange, strawberries. What ice-cream would you like?

 • Orange, please.

 • Here you are.

 • Thank you.

 • You are welcome.

Список використаної літератури

 1. Закон України про загальну середню освіту. – К., Освіта України, 1999. – С. 84.

 2. Закон України про освіту. – К., Освіта України, 1999.

 3. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. Іноземні мови. 2-12 класи. – К.: Перун, 2005. – 208 с.

 4. Навчальні програми з іноземних мов: для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 1-4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 96 с.

 5. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Іноземна мова. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. – К. 2010. – 112 с.

 6. Несвіт А. Англійська мова: підручник для 1-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2012. – 128 с.

 7. Карп’юк О. Англійська мова: Підруч.для 3 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Навчальна книга, 2004. – 160 с.

 8. Несвіт А. Ми вивчаємо англійську мову: Підруч. для 7-го кл.загальноосвіт.навч.закл. – К.:Генеза, 2007. – 256 с.

 9. Карп’юк О. Англійська мова: Підручник для 10-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Т.: Видавництво «Лібра Терра», 2011. – 224 с.

 10. Ананьєва І. Використання різних видів проектної діяльності на уроках – розвиток творчої і талановитої особистості // Ж. «Англійська мова та література», №5 – , 2010. – С. 2-6.

 11. Арванітополо Е. Проектна робота з англійської мови учнів старшої школи // Бібліотечка журналу «Іноземні мови». – К.: Ленвіт, 2003. – Вип. 2. – 64 с.

 12. Бегьом Ф. Проект на уроці іноземної мови. – К.: Основа, 2007. – 45 с.

 13. Бухаркіна М. Теорія та практика навчання англійської мови. – К.: Основа, 2009. – 57 с.

 14. Голяковська В. Проектна робота // Англійська мова та література. №3 – Х., 2007. – С.28-33.

 15. Душеїна Т. Проектна методика на уроках іноземної мови // Іноземні мови в навчальних закладах. №5, 2008. – С. 15-23.

 16. Дьомина О. Метод проектів як засіб розвитку творчої особистості та ефективної співпраці учнів та вчителя // Англійська мова та література. №3. – Х. 2012. – С.7-10 .

 17. Колкер Я. Практично-методичне навчання іноземної мови. – К.: Видавничий дім «Шкільний світ», 2006. –120 с.

 18. Логвин В. Метод проектів у контексті сучасної освіти // Сучасні шкільні технології. Ч.2. – К., 2004. – С.5-10 .

 19. Пантелеймонова-Плакса І. Ефективність використання інтерактивних та проектних технологій на уроках англійської мови // Англійська мова та література. №24. – Х.,2008. – С.17-24.

 20. Подопригорова Л. Використання Інтернет-ресурсів в проектній методиці // Іноземні мови в школі. №5. – К., 2008. – С.6-11.

 21. Полат Є. Метод проектів на уроках іноземної мови // Іноземні мови в школі. №1. – К.,2000. – С.4 -18.

 22. Тлумачний словник української мови / за заг. ред. Дубічинського В. – Х. Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 608 с.

 23. Филипська В. Метод мовного портфоліо та проектна технологія // Англійська мова та література. №25. – Х., 2010. – С.3-21.

 24. Шелест Л. Організація проектної роботи через драматизацію на різних етапах навчання // Англійська мова та література. №5. – Х.,2009. – С.11-17.
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Патріотичне виховання на уроках англійської мови, використання регіонального...
Батьківщини”. Немає необхідності говорити про важливість формування в учнів любові до Батьківщини, до “малої” Батьківщині, інтересу...

На уроках англійської мови
Автор досвіду: Ясинська Людмила Олександрівна, вчитель англійської мови Мазурівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Кривоозерського...

Уроках англійської мови Вчитель
Маковецька Яна Петрівна – вчитель англійської мови Тріскинської загаль-ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

На уроках англійської мови з метою формування соціокультурної компетенції учнів
Розділ Теоретичне обґрунтування формування соціокультурної компетенції учнів на уроках англійської мови

Використання аудіо-візуальних засобів у процесі навчання англійської мови
Розділ Теоретичні засади використання аудіо-візуальних засобів на уроках англійської мови

П л а н
Використання методу проектів на уроках англійської мови як один із шляхів формування комунікативної компетентності учня

Розвиток творчих здібностей на уроках української мови та літератури
Рецензенти: Кобзєєва Т. А., заступник директора з навчально – виховної роботи, спеціаліст вищої категорії, учитель світової літератури,...

Комплекс вправ для формування лексичної компетенції
Використання різних видів наочності на уроках англійської мови під час вивчення лексики

«Країнознавство. Ласкаво просимо до Великої Британії» Вчитель англійської...
Посада: вчитель англійської мови Лебединської зош І-ІІІ ступенів №6 Лебединмької міської ради Сумської області

Підготувала: вчитель англійської мови Мурованського нвк «зш І-ІІІ ст – дитячий садок»
Значення англійської мови як провідної мови світової науки й культури та однієї з офіційних мов Організації Об’єднаних Націй зумовлює...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка