Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Уроках англійської мови Вчитель

Уроках англійської мови Вчитель

Відділ освіти

Сарненської районної державної адміністрації

Комунальна науково-методична установа

«Сарненський районний методичний кабінет»

Тріскинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.

Оцінювання учнів

початкової школи на уроках англійської мови

Вчитель:

Маковецька Яна Петрівна

Сарни, 2014

Схвалено методичною радою Тріскинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.

Протокол № 2 від 23.12.2013 р.
Упорядник:

Маковецька Яна Петрівна – вчитель англійської мови Тріскинської загаль-ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

У посібнику викладено практичні питання щодо оцінювання учнів початкових класів на уроках англійської мови.

Посібник підготовлено для вчителів англійської мови в початковій школі, студентів педагогічних факультетів.
ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………….4

Розділ І. Теоретична частина…………………………………………………...5

Оцінювання учнів початкової школи на уроках англійської мови…………....5

Розділ ІІ. Практична частина…………………………………………………..8

Опис власного досвіду. Як зацікавити дітей отримувати позитивні

оцінки на уроках англійської мови в початковій школі………………………...8

Висновки………………………………………………………………………….10

Додатки……………………………………………………………………………11

Література………………………………………………………………………...26


Вступ
Важливою умовою підвищення ефективності навчального процесу є систематичне одержання вчителем об'єктивної інформації про хід учбово-пізнавальної діяльності учнів. Цю інформацію вчитель одержує в процесі контролю учбово-пізнавальної діяльності учнів.

Контроль означає виявлення, установлення й оцінювання знань учнів, тобто визначення обсягу, рівня і якості засвоєння навчального матеріалу, виявлення успіхів у навчанні, пробілів у знаннях, навичках й уміннях в окремих учнів й у всього класу для внесення необхідних коректив у процес навчання, для вдосконалювання його змісту, методів, засобів і форм організації.

Основними видами оцінювання з іноземної мови в початковій школі є поточне, тематичне, семестрове та річне оцінювання. Більшість прийомів поточного оцінювання спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили, тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання і виставляється єдиний тематичний бал.

Тобто, завданням вчителя для підвищення якості знань з предмету є зацікавити учнів якісно працювати на кожному уроці, свідомо засвоюючи навчальний матеріал.

У даному посібнику викладений мій досвід роботи з учнями початкової школи на уроках англійської мови. Англійська мова, як і кожен новий навчальний предмет, спочатку викликав в учнів великий інтерес. Але з кожним уроком, коли навчальний матеріал ставав все важчим, лексичних одиниць – все більше і з’являвся граматичний матеріал, цікавість учнів до вивчення іноземної мови падала. Я розробила цікаву методику оцінювання, за допомогою якої якісне засвоєння навчального матеріалу та успішність на уроці англійської мови стала не тільки завданням вчителя, але й завданням учнів. Зараз діти самостійно вивчають не тільки програмний матеріал, але і позапрограмний, для того, щоб їхня робота була високо оцінена.

Розділ І. Теоретична частина

У даному розділі викладений теоретичний аспект питання оцінювання учнів початкової школи на уроках англійської мови.
Оцінювання учнів початкової школи на уроках англійської мови

Для ефективного контролю успішності учнів не досить лише виявити, що вони знають і вміють. Потрібно також правильно оцінити їхні знання і вміння. Оцінка складається з двох компонентів - числового балу, який фіксує результат перевірки знань, умінь та навичок школярів, і оцінного судження, що характеризує якість роботи учнів, їх ставлення до навчання, старанність. Обґрунтовуючи бал. вчитель аналізує виявлені знання за формою, змістом, обсягом. з погляду правильності та виразності мовлення. Важливе значення мають вказівки про прогалини та помилки в знаннях учнів і рекомендації щодо їх виправлення.

При оцінюванні навчальних досягнень учнів враховуються:

• характеристики відповіді: правильність, цілісність, повнота, логічність, обґрунтованість;

• якість знань: осмисленість, глибина, гнучкість, дієвість, системність, узагальненість, міцність;

• сформованість загальнонавчальних та предметних умінь і навичок;

• рівень володіння розумовими операціями: аналізом, синтезом, порівнянням, абстрагуванням, класифікацією, узагальненням тощо;

• розвиток творчих умінь (уміння виявляти проблеми, формулювати гіпотези, перевіряти їх);

• самостійність оцінних суджень.

На основі цих показників виділяються чотири рівні навчальних досягнень, кожному з яких відповідає своя шкала оцінок у балах (див. табл. 2).

Початковий рівень: відповідь учня фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення.

Середній рівень: учень відтворює основний навчальний матеріал, здатний виконувати завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.

Достатній рівень: учень знає істотні ознаки понять, явищ, зв'язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь учня повна, правильна, логічна, обґрунтована, хоча їй бракує власних суджень.

Високий рівень: знання є глибокими, міцними, узагальненими, системними, Учень уміє застосовувати їх для виконання творчих завдань, може самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.

Вимоги до оцінювання знань учнів:

1. Об'єктивність оцінювання. Оцінка має характеризувати обсяг і якість знань та вмінь учнів незалежно від методів і засобів контролю, особистих якостей учителя. На оцінювання знань не повинні впливати симпатії і антипатії вчителя, особливості поведінки і здоров'я учнів. Необхідно дотримуватись єдиних норм і критеріїв оцінювання. Бути об'єктивним означає однаково доброзичливо ставитися до всіх учнів, ставити до них єдині вимоги.

2. Необхідно формувати в учнів уміння самостійно контролювати, оцінювати і коригувати свою навчальну діяльність. Виховувати в них звичку і потребу в самоконтролі і самооцінці.

3. Перевірка і оцінювання знань учнів повинні бути систематичними, регулярними. Це дозволяє оперативно вносити корективи в навчальний процес, організовує та дисциплінує учнів, спонукає їх до постійної роботи. Дослідження свідчать, що зворотний зв'язок щодо успішності засвоєння конкретних знань і умінь посилює мотивацію уміння і підвищує успішність.

4. Виставлення оцінки слід супроводжувати її обґрунтуванням (коментуванням). Необхідно вказувати на позитивні сторони відповідей і допущені помилки, неточності. Обгрунтування оцінки вимагає аналізу способів діяльності учня, його ставлення до навчання, міри старанності, повноти та правильності знань. Необхідно пояснити учневі, як можна виправити допущені помилки, ліквідувати прогалини у знаннях. Оцінні судження вчителя дають змогу учням зрозуміти його вимоги і критерії оцінювання.

5. Перевірка і оцінювання навчальних досягнень учнів повинні бути всеосяжними, тобто перевіряти засвоєння учнями всіх визначених програмою знань, умінь і навичок.

6. Оцінювання навчальних досягнень повинно охоплювати всіх учнів.

7. Здійснювати індивідуальний підхід під час оцінювання успішності учнів. Це вимагає створення таких дидактичних умов, за яких знімається психологічне напруження, тривога учнів і вчитель може об'єктивно виявити й оцінити досягнення кожного з них: під час опитування не підганяти учнів, давати час на обміркування, створювати атмосферу доброзичливості, дозволяти користуватися планом відповіді або опорним конспектом. Індивідуалізація контролю має забезпечити умови для того, щоб кожен учень відчув радість успіху в учінні.

Розділ ІІ. Практична частина.

У даному розділі викладено опис власного досвіду роботи над питанням оцінювання учнів початкової школи на уроках англійської мови.
Опис власного досвіду. Як зацікавити дітей отримувати позитивні оцінки на уроках англійської мови в початковій школі.

Бажаючи підвищити якісну успішність на уроках англійської мови в початковій школі і, цим самим, підвищити мотивацію учнів на уроці до вивчення нового навчального матеріалу, я розробила цікавий спосіб оцінювання учнів.

Провідною діяльністю учнів дошкільного віку, як і учнів перших класів, є гра. Далі вона далі змінюється на навчальну діяльність. У своїй розробці я спробувала поєднати елементи гри та навчальної діяльності.

Оцінювання учнів на уроках я проводжу за допомогою смайликів, на яких зображена кількість балів за виконане завдання (Додаток 1). За кожне правильно виконане завдання учень отримує смайлик з оцінкою, залежно від складності завдання. В кінці кожного уроку учні обмінюють отримані бали на смайликах на оцінку в щоденник. У дітей з’являється мотивація працювати на уроці задля досягнення високого результату. Якщо дитина обмінює смайлики на оцінку високого рівня (10-12 балів), то отримує промінь веселки. Кожного разу учень отримує промінь різного кольору (від нижнього до верхнього) і формує їх у свою веселку. Веселку я дозволяю склеювати на останніх сторіночках словничка, щоб вона була завжди з дитиною і нагадувала їй про досягнені успіхи (Додаток 2).

Коли дитина збирає всі 7 кольорів веселки – отримує творче завдання – самостійно розфарбувати малюнок, який буде вкладено у папку «Кращі роботи учнів початкової школи» в кабінеті іноземної мови, і всі учні школи будуть бачити цей результат (Додаток 3).

Я обрала саме веселку, тому що вона символізує щось добре, ніжне, початок чогось нового і хорошого (Додаток 5).

На даний час мої учні активно працюють на уроці, отримуючи хороші оцінки і підвищуючи динаміку якості освіти з предмету. А я затрачаю всього приблизно 30 хвилин на тиждень для того, щоб виготовити промінці веселки для учнів (Додаток 6).

Висновки

Сучасна реформа системи освіти й реалії нашого життя вимагають удосконалювання методології й методики оцінювання особистісних і навчальних досягнень учнів. 

Розробка проблеми оцінки особистісних досягнень учнів вимагає серйозних теоретичних і прикладних досліджень, ретельного планування й координації дій всіх учасників освітнього процесу. 

Для забезпечення об'єктивності й надійності оцінки навчальних досягнень необхідно починати планомірну роботу із впровадження нових методик оцінки навчальних досягнень учнів з англійської мови в початковій школі. 

Необхідно забезпечити нас, вчителів, надійним, валідним і простим у використанні інструментом педагогічної діагностики, який би полегшував нашу роботу, а не створював нам додаткові труднощі. Саме таким інструментом я вважаю свій метод оцінювання, адже використовуючи його за перші 2 місяці роботи рівень навчальних досягнень учнів став підвищуватись.

Додатки
Додаток 1 
c:\users\яночка\desktop\смайл.jpegc:\users\яночка\desktop\смайл.jpegc:\users\яночка\desktop\смайл.jpegc:\users\яночка\desktop\смайл.jpeg

1 бал 2 бали 3 бали 4 бали


Додаток 2.

d:\робота\пед ідея\оцінювання на уроках англ мови\фото0195.jpg

Додаток 3.
Роботи учениця 4-А класу Вегери Віти за І семест 2013-2014 н.р.

d:\флешки телефонні\kfat4\тріскинська зош і-ііі ст\малюнки з індивідуального\photo-0258.jpgd:\флешки телефонні\kfat4\тріскинська зош і-ііі ст\малюнки з індивідуального\photo-0259.jpgd:\флешки телефонні\kfat4\тріскинська зош і-ііі ст\малюнки з індивідуального\photo-0264а.jpg


d:\флешки телефонні\kfat4\тріскинська зош і-ііі ст\малюнки з індивідуального\photo-0265а.jpgd:\флешки телефонні\kfat4\тріскинська зош і-ііі ст\малюнки з індивідуального\photo-0267а.jpg


Додаток 4.
Інформація про веселку.

Веселка це дуже прекрасне природне явище і нерідко буває в небі після дощику. Веселку ми малюємо, про веселку співають пісні, веселці радіють і дорослі і малята.

Веселка у сні це передвісник великої, безкрайнього щастя. Рік для працюючих на землі вийде врожайний, торгівля принесе прибуток. Всі справи налагодяться і отримають заступництво.

Дуже щасливий сон для закоханих, якщо їм наснилася веселка — їхні справи будуть розвиватися щасливо і гармонійно і прийдуть до логічного кінця — вінець шлюбу.

Якщо уві сні вам приснилася така веселка, яка розстилається усіма своїми семи кольорами занизько над землею над найсвіжішим листям зеленуватих дерев, то такий сон очевидно служить гарантією того, що будь-яке починання чогось нового принесе фортуну і можна сміливо вірити, що все вийде як задумано.

Додаток 5.

Конспект уроку з використанням педагогічної ідеї.
Предмет: англійська мова

Клас: 4 - A

Вчитель: Маковецька Яна Петрівна

Тема: З Днем народження! Повторення ступенів порівняння прикметників.

Мета: активізувати навички вживання лексико-граматичного матеріалу теми, сформувати навички і уміння іншомовної мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письма), ввести в активний словник учнів нові ЛО, повторити правила ступенів порівняння прикметників; розвити інтонаційний слух, навички звуковимови, звуконаслідування, здібність до імітації, чуття мови, пізнавальний інтерес, творчі здібності учнів, психічні процеси: пам’ять, мовлення, увагу, уяву, творче мислення, продовжити роботу над формуванням вміння співпрацювати в колективі, в парах, сприяти розвитку кмітливості, мовленнєвої здогадки; виховати інтерес до вивчення і спілкування англійською мовою, почуття відповідальності за колективну справу, ціннісне ставлення особистості до себе, до сім`ї та до праці.

Обладнання: НМК, звуковий алфавіт, картки з звуками, смайлики з балами для оцінювання, кросворд, ноутбук, диски з фонограмами пісень, роздавальні картки «Holidays. Birthday», картки на роботу в парах.

Хід уроку:d:\робота\тиждень ім в школі\2013-2014\фото\мій урок\sam_4640.jpg

І. Початок уроку.

1. Організаційний момент.

а) Музичне привітання.

- Stand up, please!

- Stand still!

P.: Hello, hi, good morning!d:\робота\тиждень ім в школі\2013-2014\фото\мій урок\sam_4634.jpg

Good morning, hi and hello.

Nice to meet you, teacher.

Hi, good morning, hello!

T.: Hello, hi, good morning!

Good morning, hi and hello.

Nice to meet you, children.

Hi, good morning, hello!

T., P.: Good morning, good morning!

Good morning, hi and hello.

Good morning, good morning!

Good morning, hi and hello.

- Seat down, please.

- Let`s begin our lesson.

б) Розмова з черговим.

 • Who is on duty today?

 • Who is absent today?

 • What day is it today?d:\робота\тиждень ім в школі\2013-2014\фото\мій урок\sam_4636.jpg

 • What date is it today?

 • What was your hometask for today?

- What is the weather like today?

2. Фонетична зарядка.

T.: Are you ready for the lesson?

P.: Yes, we are.

T.: Are your Mr. Tongue ready to speak English? Let`s check!

- Сьогодні вранці Mr. Tongue прокинувся, потягнувся і відкрив штори на вікнах: [w-w-w]. Погода була гарна, і він вигукнув: [o-o-o], потім підстрибнув до самої стелі: [t-t-t]. Сьогодні у Mr. Tongue День народження! І з самого ранку він радий: [ei-ei-ei] і зве своїх друзів. Поки гості не прийшли, Mr. Tongue надуває кульки: [s-s-s]. Ось задзвенів дзвіночок [ð – ð – ð]. Хто ж це? Вгадайте – [r-r-r], [u-u-u], [g-g-g]. Друзі принесли багато подарунків, Mr. Tongue дуже радий!

- А ми пригадали англійські звуки і можемо впевнено розпочинати наш урок!

 1. Мовленнєва зарядка. Мотивація навчальної діяльності учнів.

 • І на уроці з нами, як зазвичай, наші бали смайлики, які в кінці уроку перетворюються на оцінки в щоденники! А найвищі бали – на промінчики веселки. Тому працюйте старанно, щоб отримати хороший результат.

c:\users\яночка\desktop\смайл.jpegc:\users\яночка\desktop\смайл.jpegc:\users\яночка\desktop\смайл.jpegc:\users\яночка\desktop\смайл.jpeg
1 бал 2 бали 3 бали 5 балів
(Діти отримують смайлики з балами після кожного правильно виконаного завдання)

 • Починаємо отримувати перші бали!d:\робота\тиждень ім в школі\2013-2014\фото\мій урок\sam_4637.jpg

 • What is your name?

 • How old are you?

 • What is your mother`s name?

 • What is your father`s name?

 • What is your sister`s name?

 • What is your brother`s name?

 • Let`s sing a song “What is your name?”!

 • What is your name? What is your name?

Now tell me please, What is your name?

My name is Janet, My name is Janet.

Janet… That`s my name!

 1. Перевірка домашнього завдання.

Повторення правил утворення ступенів порівняння прикметників.

Перевірка виконання письмового завдання.

(Діти читають утворені ступені порівняння прикметників в зошиті, найвищий ступінь записують у кросворд на дошці).

 • Good – better – the best

 • Big – bigger – the biggest

 • Bad – worse – the worst

 • Small – smaller – the smallest

 • Handsome – more handsome – the most handsome

 • Cold – colder – the coldest

 • Happy – happier – the happiest

 • Young – younger – the youngest
t

h

e

_

b

e

s

t
t

h

e

_

b

i

g

g

e

s

t
t

h

e

_

w

o

r

s

tt

h

e

_

s

m

a

l

l

e

s

t

t

h

e

_

m

o

s

t

_

h

a

n

d

s

o

m

e


t

h

e

_

c

o

l

d

e

s

tt

h

e

_

h

a

p

p

i

e

s

t


t

h

e

_

y

o

u

n

g

e

s

t

d:\робота\тиждень ім в школі\2013-2014\фото\мій урок\sam_4638.jpg

 1. Оголошення теми, мети уроку.

 • У нас ключовим словом вийшло слово birthday. Це слово означає одне з найулюбленіших свят кожного з вас – День народження! Тобто, сьогодні ми продовжимо говорити про свята, вивчимо нові слова, почитаємо цікавий текст і спробуємо скласти розповідь про своє День народження.

ІІ. Основна частина.

  1. Розвиток навички читання.

Т.: Ok. Start to work. Please, open your books on page 52, Ex. 2. Start to read!

My friend’s birthday

I have a friend. His name is Tom. It was his birthday yesterday. He was ten. He invited all his friends. They came and bought many presents for him. Ted brought him a funny grey toy-monkey. Ann gave him a very interesting book of tales in English. Pam presented him a box of sweets and a nice toy-car. She knows that Tom likes to play with cars.

Tom also got a telegram from his cousin. The telegram said, “Happy birthday, dear Tom! Have a good time! Love from your cousin Sam”.

Tom thanked us for our presents. We sang a “Happy birthday” song. Then Tom`s parents gave him their presents: a nice brown school bag and a box of toy-soldiers.

Tom was very happy.

 • What about this text?

 • What holiday has Tom?

 • What present prepared Ann?

 • Likes tom to play with car?

 • Who wrote a telegram?

 • What song sang Tom`s friends?

2. Розвиток навички аудіювання.

a) Вивчення нових ЛО.

(шляхом багаторазового повторення)

A friendd:\робота\тиждень ім в школі\2013-2014\фото\мій урок\sam_4639.jpg

A card

Birthday

б) Вивчення вірша з новими ЛО.

(шляхом декілька разового повторення)

Вірного friend я маю,

Що далеко проживає.

Хочу card я надіслати,

Друга з birthday привітати.

в) Робота з підручником.

T.: Please, open your books on page 53, Ex. 7.

Answer the questions.

 1. How old are you? (I am 10).

 2. How old were you last year? (I was 9)

 3. Do you usually have a party on your birthday? (Yes, I do. I have a party)

 4. Whom do you usually invite to your birthday party? (My friends)

 5. Do you like to get presents? (Yes, I do)

 6. What presents did you get for your last birthday? (I get a car and a doll)

 7. Do you like to give presents? (Yes, I do)

 8. When did you go to your friend`s birthday party? (Tomorrow)

Фізкультхвилинка.

T.: Are you happy now?

P.: Yes, we are!

T.: Ok! Do you want to sing our song “If you are happy”?

P.: Yes, we do.

If you are happy and you know it

Clap your hands

If you are happy and you know it

Clap your hands

If you are happy and you know it

And you really want to show it

If you are happy and you know it

Clap your hands.
If you are happy and you know it

Say: "Auka. "

If you are happy and you know it

Say: "Auka. "

If you are happy and you know it

And you really want to show it

If you are happy and you know it

Say: "Auka. "
If you are happy and you know it

Snap your fingers

If you are happy and you know itd:\робота\тиждень ім в школі\2013-2014\фото\мій урок\sam_4642.jpg

Snap your fingers

If you are happy and you know it

And you really want to show it

If you are happy and you know it

Snap your fingers
If you are happy and you know it

Say: "O.K. "

If you are happy and you know it

Say: "O.K. "

If you are happy and you know it

And you really want to show it

If you are happy and you know it

Say: "O.K. "
If you are happy and you know it

Do all four

If you are happy and you know it

Do all four

If you are happy and you know it

And you really want to show it

If you are happy and you know it

Do all four.

T.: Давайте змінимо слова If you are happy на It`s you birthday і спробуємо проспівати перший стовпчик.

It’s your birthday

It’s your birthday and you know it clap your hands! (Clap, clap)

It’s your birthday and you know it clap your hands! (Clap, clap)

It’s your birthday and you know it, and your smile surely shows it,

It’s your birthday and you know it clap your hands! (Clap, clap)
3. Розвиток навички письма.

a) Запис вивчених ЛО в словник.

A friend

A card

Birthday

б) Робота з роздатковим матеріалом. Активізація вивчених ЛО.

T.: You must find and write into your copy-books 8 words to the theme “Holidays. Birthday”.

54d:\робота\тиждень ім в школі\2013-2014\фото\мій урок\sam_4644.jpg


4. Розвиток навички говоріння.

1. Слухання.

Song “Happy birthday to you!”

2. Виконання пісні «Happy birthday to you»

3. Діалогічне мовлення з теми.

Гра «День народження»

У класі обирається дитина, у якої сьогодні День народження.

Діти складають діалоги, вітаючи подругу з Днем народження.

Зразок мовлення:

Olenka: Hello! My name is Olena. I have a birthday today. Today I am 10. I am very happy. It`s a great holiday for me!

Mykolka: I wish you happiness.

Wlad: I wish you gladness.

Mykola: I wish you luck.

Roma: I wish you a lot of health.

Olenka: thank you very much.

4. Монологічне мовлення з теми.

Складання усних розповідей з теми про своє минуле день народження.

My name is ____________. My birthday was on the ________________ of _________________. My friends came and gave for me a lot of presents: a ball, a doll and many toys. My mother cooked a cake.

III. Закінчення уроку.

 1. Підсумок уроку.

Робота в парах.

1. a piece

2. a birthday

3. a birthday

4. Happy Birthday

5. Here is

6. Thank

7. Thanks

8. I wish

9. many happy

10. Come

11. Don’t

12. Eat all

a) party

b) a present for you

c) a lot

d) to the party

e) of cake

f) to you

g) you

h) you want

i) be late

j) cake

k) returns of the day

l) you very much

Key: 1. e; 2. a/j; 3. a/j; 4. f; 5. b; 6. l; 7. c; 8. g; 9. k; 10. d; 11. i; 12. hd:\робота\тиждень ім в школі\2013-2014\фото\мій урок\sam_4647.jpg


 1. Оцінювання.

Діти самостійно оцінюють свою роботу на уроці, рахуючи кількість балів-смайликів.

 1. Домашнє завдання.

Виготовити листівку-запрошення на свій майбутній День нaродження.

Література


 1. Виготський,Л.С. Педагогічна психологія /Л.С. Виготський. – М.: АСТ, 2005. – 670

 2. Максим'юк С.П. Курс лекцій з педагогіки.— Рівне, 2002.

 3. Матеріали інтернет-сайту http://heroes.kiev.ua/shho-oznachae-jakshho-prisnilasja-veselka-abo/#5

 4. Наказ Міністерства освіти і науки України №371 від 05.05.2008

поділитися в соціальних мережахСхожі:

На уроках англійської мови
Автор досвіду: Ясинська Людмила Олександрівна, вчитель англійської мови Мазурівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Кривоозерського...

«Країнознавство. Ласкаво просимо до Великої Британії» Вчитель англійської...
Посада: вчитель англійської мови Лебединської зош І-ІІІ ступенів №6 Лебединмької міської ради Сумської області

На уроках англійської мови
Метод проектів як спосіб розвитку творчих здібностей школярів на уроках англійської мови

Патріотичне виховання на уроках англійської мови, використання регіонального...
Батьківщини”. Немає необхідності говорити про важливість формування в учнів любові до Батьківщини, до “малої” Батьківщині, інтересу...

Підготувала: вчитель англійської мови Мурованського нвк «зш І-ІІІ ст – дитячий садок»
Значення англійської мови як провідної мови світової науки й культури та однієї з офіційних мов Організації Об’єднаних Націй зумовлює...

На уроках англійської мови з метою формування соціокультурної компетенції учнів
Розділ Теоретичне обґрунтування формування соціокультурної компетенції учнів на уроках англійської мови

Використання аудіо-візуальних засобів у процесі навчання англійської мови
Розділ Теоретичні засади використання аудіо-візуальних засобів на уроках англійської мови

П л а н
Використання методу проектів на уроках англійської мови як один із шляхів формування комунікативної компетентності учня

Розвиток творчих здібностей на уроках української мови та літератури
Рецензенти: Кобзєєва Т. А., заступник директора з навчально – виховної роботи, спеціаліст вищої категорії, учитель світової літератури,...

Управління освіти виконавчого комітету
Укладач Гарбарець Валентина Миколаївна вчитель англійської мови навчально-виховного комплексу №1 у складі: «Загальноосвітня школа...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка