Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

1. Урок-рефлексія в контексті парадигми особистіснозорієнтованої освіти

1. Урок-рефлексія в контексті парадигми особистіснозорієнтованої освіти

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
бМОНМС УКРАНИ

ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ

НМЦ української мови та літератури, українознавства

Відділ освіти Ізмаїльської міської ради

Міський методичний кабінет

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ОПИС ОСОБИСТОГО ДОСВІДУ

РОБОТИ В РАМКАХ ТЕМИ:
«Формування творчої особистості в процесі вивчення української мови та літератури »


підготувала:

вчителька української мови

та літератури

ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів м.Ізмаїла

Кривой Оксана Флоринівна


ІЗМАЇЛ – 2012

Зміст

Анотація.......................................................................4

Передмова…………….…………………………………………...5

1.Технології формування творчої особистості ……………………..8

2. Використання елементів ТРВЗ-педагогіки на уроках

української мови та літератури……………………………………15

3.Позакласна робота як система неординарних за

змістом та методикою проведення освітньо-виховних

заходів…………………………………………………..…..24

Висновок………………………………………………………...28

Список літератури………………………………………..…...33

Додатки

1.Урок-рефлексія в контексті парадигми особистіснозорієнтованої освіти………………………………………..35

2. Використання схемно-знакових моделей на уроці української мови……………………………………………41

3. Реалізація прийомів інтеграції уроку………………. 44

4.Картки до уроків української мови……………………57

5.Інтерактивні технології кооперативного навчання………..……………………………………………..60

6.Інтерактивні технології кооперативно-групового навчання……………………………………………………….64

7.Інтерактивні технології ситуативного

моделювання………………………………………………….66

8.Інтерактивні технології опрацювання дискусійних

питань……………………………………………………….68

9.Хвилини відпочинку на уроках.…………………....…70

10.Творчі роботи на основі асоціацій……………………73

11.Матеріал до уроків української мови при вивченні розділу «Морфологія»………………………………..….86

12. Творчі завдання для роботи з обдарованими

дітьми….……………………………………………..……...89

13.Діаграми якості знань учнів за 10-11класи………..…94

14.Діаграма: «Якість знань учнів фізико-математич-

ного та філологічного профілю з української

мови та літератури(загальна)»…….…………………...96


bd21322_
“Формування творчої особистості в процесі вивчення української мови та літератури”

Індивідуальний опис особистого досвіду

загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів

м. Ізмаїла Одеської області

робота присвячена проблемі формування творчої особистості в процесі навчання, яка постійно збуджує зацікавленість дослідників, не байдужих до майбутнього України. Мета цієї роботи – показати як інноваційні технології сприяютьформуванню творчої особистості,глибокому та міцному оволодінню матеріалом, що вивчається.

основне призначення представленої роботи – дати вчителю конкретний практичний та теоретичний матеріал, який допоможе вносити корективи вроботупри проведенні шкільних уроків, як звичайних, так і нестандартних, розвитку мовлення, позакласних заходів. Впровадження новітніх технологій у процес навчання має розвязати цілий комплекс задач щодо формування творчої особистості, поглиблення філологічної освіти, всебічного розвитку індивідуальних здібностей школярів і максимального задоволення їх інтересів та потреб.

bd21322_
Передмова
Продовжуючи себе у своїх дітях, ми творимо не тільки людину. Ми творимо час. Дух часу, взаємини між людьми – все це залежить від того, які ми з вами, від того, яка школа, що їй народ довірив своє майбутнє.

Василь Сухомлинський.
На сучасному етапі розвитку нашої держави постала проблема відродження й перебудови національної системи освіти «як найбільш важливої ланки у вихованні свідомих громадян Української держави» (Державна національна програма «Освіта»). Тому особливої актуальності набувають проблеми формування творчої особистості, виховання молодої людини як громадянина на основі оволодіння гуманістичними цінностями, нормами демократичної культури.

Тому вважаємо, що головна мета школи – збудити, дати виявитися самостійним творчим силам дитини, виховати людину з широким розумінням своїх обов’язків, з незалежним високим розвиненим розумом, таку людину, яка проведе в життя свою незалежну думку. Ця людина має бути творчою та успішною. А нова школа – школою творчості та успіху.

Діяльність учителя української мови та літератури повинна бути спрямована на створення такої системи, головна мета якої – максимальний розвиток творчих здібностей учнів.

Основними принципами в досягненні цієї мети вважаємо :

 • Принцип творчої діяльності, самодіяльності та самостійності учнів.

У процесі навчання виявляємо творчі сили дитини, розвиваємо її самостійність у пошуку істини шляхом залучення до різних видів творчої діяльності. Узгоджена з віком творча діяльність сприяє підвищенню мотивації до навчальної праці, розвитку інтелекту, максимальному розвитку здібностей.

 • Принцип демократизації.

Це співробітництво педагога та учнів, відхід від авторитарного стилю.

 • Принцип гуманізації взаємин педагога та учня.

Сприйняття особистості учня, як вищої соціальної цінності, визнання його права на свободу, розвиток здібностей і виявлення індивідуальності.

Концептуальні засади.

Кредо : Людина така, в яку себе вірить !

 • Збереження комфортних умов для розвитку творчих здібностей, реалізації їх природних компетенцій, прагнення й здатності до зростання.

 • Різнопланова інтелектуальна підготовка особистості, яка сприяє орієнтації в суспільстві, розв’язанню життєвих проблем.

Завдання :

 • Створення умов для самореалізації та саморозвитку особистості.

 • Забезпечення реалізації нових підходів до організації навчально-виховного процесу :

а) гуманістичного ;

б) організаційно-діяльнісного ;

в) особистісно орієнтованого.

Гіпотеза впровадження досвіду «Формування творчої особистості учня на уроках української мови та літератури» полягає у тому, що формування та розвиток творчих здібностей та творчої особистості повинно відбуватися через спільну творчу співпрацю, яка передбачає творчі стосунки вчитель – учень, учень – учень, учитель – батьки.

У своїй роботі кожний педагог повинен користуватися такими заповідями :

 • Кожна дитина талановита.

 • Кожна дитина має право на помилку.

 • Кожна дитина має право на вільний творчий пошук.

У таких умовах педагог повинен бути :

Педагог

Філософ Майстер Психолог

Віра в життя Віра в дитину Віра в себе
Усвідомлюючи, що питання розвитку творчої особистості та творчих здібностей особливо гостро постає в сучасній школі, кожен педагог повинен працювати над цією проблемою.

Завданням роботи є впровадження новітніх технологій навчання з метою стимулювання й розвитку творчих здібностей учнів, формування творчої особистості школярів.

Робота з дітьми щодо впровадження цього завдання полягає у виявленні цих творчих здібностей та задатків.
1.Технології формування творчої особистості
Композитор творить музику, художник – живописні полотна, драматург – шедеври для театру. Вчитель, якщо він не «урокодавець», створює урок як художній твір педагогічної майстерності, творить його для дітей і разом з ними.

Кінцева мета шкільної освіти полягає в удосконаленні самої людини. Справжнє навчання й виховання завжди було неможливе без особистісного підходу. На це вказував у свій час старогрецький філософ Платон. Такий шлях навчання й виховання рекомендував і Мішель де Монтень у книзі "Досліди": "Наставник повинен відповідно до духовних нахилів довіреної йому дитини надати їй можливість вільно розвивати ці нахили, пропонуючи їй пізнати смак різних речей, вибирати між ними і розрізняти їх самостійно, інколи вказуючи їй шлях, деколи, навпаки – дозволяючи відшукувати дорогу їй самій".

   За гуманістами над ідеєю вдосконалення людини працювали просвітники. Зокрема, у Франції – Вольтер, Дідро, Руссо. Сучасник Руссо Григорій Сковорода, філософ – педагог, "поєднував в самопізнанні інтелектуальний акт із вольовим творчим зусиллям. В імперативі "пізнай себе" прихованийдругийімператив: стань собою, видобудьіз себе свою духовну суть, здійснисвоєпризначення! Самопізнання ставить тут перед собою мету: утворитидуховну, непересічнуособистість.
   Ідеясамопізнання – самоствердженнявиявилася продуктивною.Їїрозвивають і сучасніфілософи. Так, Ловель вважає,щосамопізнання – це сила "творити себе".
Впровадити технології, що формують особистість, здатну не тільки до наукового і творчого пізнання, але й зможе повноцінно реалізувати себе, незважаючи на життєві негаразди.    Метою нашої педагогічної діяльності є знаходження, підтримка, розвиток в людині механізмів самореалізації; саморозвитку, адаптації, саморегуляції, самозахисту, самовиховання, необхідних для становлення самобутнього образу й діалогічного, безпечного способу взаємодії з людьми, природою, культурою, цивілізацією.

Основним підходом до впровадження системи навчання і виховання у сучасній школі залишається класно-урочна система, за якої провідною формою організації навчально-виховної роботи є урок. Стосовно процесу навчання урок виконує інтегруючу роль, оскільки відображає та поєднує такі його компоненти: мету, зміст, методи, засоби навчання, взаємодію вчителя та учнів.

Методисти сучасним уроком вважають таку форму навчання, яка своїми цілями (освітньою, розвивальною, виховною), змістом, структурою та методами проведення відповідає найновішим вимогам теорії й практики навчання в школі та є високоефективною.

Сьогодні, згідно з вимогами Державних стандартів базової та повної середньої освіти учнів необхідно змінювати традиційні рамки уроку, посилювати його місткість, підвищувати рівень індивідуалізації навчання й самостійної роботи учнів, розвивати їх творчу активність.

У працях сучасних методистів сформульовані основні вимоги до уроків мови та літератури, які орієнтують учителя на те, щоб кожен його урок сприяв розвитку пізнавальних інтересів учнів, формуванню навичок самостійного здобуття знань, естетичного виховання, прищеплюванню любові до праці.

Пошуки засобів ефективного навчання спонукають до нововведень у навчально-виховній роботі, зумовлюють створення і застосування педагогічних технологій, які забезпечують цілеспрямоване вироблення в учнів певних якостей.

Урок – елемент педагогічної системи, його технологія – це система дій, яка підвищує ефективність навчання. Технологічний підхід до уроку дає можливість сконструювати такий навчальний процес, який відповідав би змісту і навчальній меті, що ставить перед собою й учнями вчитель. Технологія навчання – сукупність адекватних до мети, завдань, принципів і умов навчання форм, методів, прийомів, які забезпечують ефективне поєднання теорії й практики на заняттях з української мови.

У фаховій літературі описано технології модульно-розвивального навчання, проблемного навчання, глибокого засвоєння на основі схемно-знакових моделей тощо. Розглянемо найбільш перспективні педагогічні концепції, що діють у галузях мовної і літературної освіти або можуть бути застосовані.

1.Проблемне навчання

Суть проблемного навчання полягає у створенні для учнів проблемних ситуацій, в усвідомленні, сприйнятті, розв’язанні їх у процесі спільної роботи учнів і вчителя за умов максимальної самостійності перших і під загальним керівництвом останнього. Таке навчання відбувається за типовою схемою:

 • учитель створює проблемну ситуацію, для розв’язання якої учень має знайти й використати нові для себе засоби діяльності;

 • учні аналізують ситуацію, усвідомлюють, що для них невідоме, шукають способи розв’язання проблеми, вчитель допомагає їм, надаючи необхідну інформацію.

Результатом проблемного навчання є нові знання, уміння, способи їх реалізації, розумова діяльність учнів

(Додаток №1 ).

2.Схемно-знакові моделі навчання

Використання схемно-знакових моделейза Шаталовим можливе там, де дослідження мовного явища є складним для учнів. У процесі навчанні мови моделювання доцільне при попередньому знайомстві з будь-яким цілим, тобто ще до початку його глибокого аналізу.

Будь-які моделі стоять посеред шляху від практики до теорії або навпаки – від теорії до практики (Додаток №2 ).

3.Інтегрований урок– урок, в якому органічно поєднано відомості з інших навчальних предметів, поєднаних однією темою (Додаток №3 ). Таке поєднання сприяє інформаційному збагаченню сприймання, мислення і почуттів учнів за рахунок залучення цікавого матеріалу, що дає змогу з різних сторін пізнати якесь явище, поняття, досягти цілісності знань.

Способи інтеграції:

за змістом;

за способами пізнавальноїдіяльності

В інтегрованому уроці застосовується обидва способи інтеграції з переважанням залежно від теми заняття та рівня підготовки учнів ( Додаток №4 ).

4.Інтерактивний урок – спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

О.Пометун, Л.Пироженко визначають умовну робочу класифікацію за формами навчання, у яких реалізуються інтерактивні технології. Вчені розділяють їх на чотири групи залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності учнів:

- інтерактивні технології кооперативного навчання;

- інтерактивні технології кооперативно-групового навчання;

- інтерактивні технології ситуативного моделювання;

- інтерактивні технології опрацювання дискусійних питань.

Інтерактивні технології кооперативного навчання

Кооперативна форма навчальної діяльності – форма організації навчання у малих групах учнів, об’єднаних спільною навчальною метою. Кооперативне навчання здійснюється як в групах, так і в парах.

Парна і групова робота організовується як на уроках засвоєння, так і на уроках застосування знань, умінь та навичок.

Залежно від змісту та мети навчання можливі різні варіанти організації роботи груп: робота в парах; ротаційні (змінювані) трійки; два- чотири - всі разом; карусель; робота в малих групах; діалог; синтез думок; спільний проект; пошук інформації; коло ідей; акваріум( Додаток №5 ).

Інтерактивні технології кооперативно-групового навчання

До цієї категорії належать інтерактивні технології, які передбачають одночасну групову (фронтальну) роботу всього класу. Групова (фронтальна) форма організації навчання передбачає навчання однією людиною групи учнів чи цілого класу. Усі учні працюють разом чи індивідуально над одним завданням із наступним контролем результатів: обговорення проблеми в загальному колі; мікрофон; незакінчені речення; мозковий штурм; навчаючи – вчусь; ажурна пилка; аналіз ситуації (Case – метод); вирішення проблем; дерево рішень

( Додаток №6 ).

Інтерактивні технології ситуативного моделювання

Модель навчання у грі – побудова навчального процесу за допомогою включення учня в гру, підпорядковану дидактичній меті (передусім ігрове моделювання явищ, що вивчаються). Учням надається максимальна свобода інтелектуальної діяльності, яка обмежується лише визначеними правилами гри. Учні самостійно обирають собі роль у грі, висуваючи припущення про ймовірний розвиток подій, створюють проблемну ситуацію, шукають шляхи її розв’язання, беручи на себе відповідальність за обране рішення ( Додаток№7 ). Учитель в ігровій моделі виступає як: інструктор (ознайомлення з правилами гри, консультації під час її проведення), тренер (підказка учням для прискорення проведення гри), головуючий, ведучий (організатор обговорення). Види інтерактивних ігор: імітаційні ігри; симуляційні ігри; судове слухання; громадські слухання; рольова гра.

Інтерактивні технології опрацювання дискусійних питань

Дискусія – широке публічне обговорення спірного питання. Вона може виступати як метод засвоєння знань, закріплення їх, вироблення вмінь і навичок, як метод розвитку психічних функцій, творчих здібностей і особистісних якостей учнів, а також як метод стимулювання і мотивації навчання. Є кілька варіантів моделювання навчальних тем на основі дискусії:

 • побудова вивчення теми як підготовки до дискусії за всім матеріалом, яка відбувається на уроці узагальнення та систематизації знань, умінь, навичок;

 • включення дискусійного компонента в окремі уроки теми на етапах перевірки домашнього завдання і закріплення щойно вивченого матеріалу;

 • побудова навчання як самостійної або групової роботи учнів з обговорення її результатів.

Найбільш поширеними у вітчизняній методиці навчання є: метод прес; займи позицію; неперервна школа думок; дискусія; дебати( Додаток №8 ).

Отже,працюючи над розвитком особистості, вчитель повинен добирати ті технології, де педагог виступає помічником і порадником, старшим товаришем.

Він повинен забезпечувати організацію пошуково-дослідницької навчальної діяльності і працювати спільно з учнями, не розподіляючи функцій між ними, а виокремлюючи послідовні етапи розв’язання завдань.

Педагог веде учнів шляхом відкриття, залучає до процесу самопізнання, самовдосконалення, мовно-естетичного виховання.

2. Використання елементів ТРВЗ-педагогіки на уроках української

мови та літератури
Ким би ви не стали в житті, вам завжди будуть

потрібні знання, пам’ять, вимогливість і акуратність,

терпіння, вміння логічно мислити, аналізувати,

зіставляти і узагальнювати.

Генріх Альтшуллер
ТРВЗ – це технологія, яка навчає новим прийомам винахідництва; технологія, якій можна і потрібно навчати.

ЗасновникомТеорії розв’язання винахідницьких завдань (ТРВЗ) вважаєтьсяГенріх СауловичАльтшуллер, який ще в школі отримав авторське свідоцтво на свій перший винахід.

Після закінчення училища працював у патентному відділі. Довелось багато винаходити самому та навчати цього інших. Дуже часто по допомогу до нього звертались люди вдвічі або втричі старші за молодого дослідника. Як їм допомогти? Переглянувши велику кількість літератури в пошуках порад, правил, як винаходити, Генріх Альтшуллер нічого не знайшов. З’ясувалось, що навчати було нічому. Виникла необхідність вивчити або створити самому прийоми винахідництва. Таким чином він вийшов на велику, виключно важливу для всього людства мету – створити метод, який дозволяє кожному навчатись винаходити, розв’язувати творчі завдання в різних галузях людської діяльності. І всі подальше життя Г.С. Альтшуллер підпорядкував досягненню цієї мети. Але, на відміну від психологів, які вивчали винахідника, він почав вивчати самі винаходи. Дослідник шукав відмінності сильних винаходів від слабких, як критерій, використовуючи протиріччя. Проаналізувавши весь фонд авторських свідоцтв та патентів, він виявив типові прийоми розв’язання технічних протиріч, які і склали основу Теорії розв’язання винахідницьких задач (ТРВЗ).

З кінця 50-х років Альтшуллер – письменник-фантаст,який писав фантастичні твори під псевдонімом Генріх Альтов.

Однак поступово робота над Теорією розв’язання винахідницьких завдань (ТРВЗ) витіснила фантастику і стала основною справою в житті.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

«Тварини» вивчається протягом усіх класів початкової школи. Дійсно...
«Когнітивний підхід у навчанні іноземної мови в початковій школі в контексті нової освітньої парадигми»

Курсова робота
Необхідність докорінної зміни освітньої парадигми на етапі переходу до постіндустріального суспільства, економіка якого базуватиметься...

Урок зв’язного мовлення. Класний твір за творами І. С. Нечуя-Левицького...
Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХІХ ст. Її історична місія, особлива роль у житті поневоленої...

Ярослав Стельмах "Синій автомобіль"
Методи, прийоми та форми роботи: мультимедійні презентації, тестування, колективна, індивідуальна, групова робота, евристична бесіда,...

Живопис пейзажу
Методи та технології навчання: бесіда, інструктаж, демонстрація, практична робота; метод емоційного впливу музики; Мистецький мікрофон,...

Інноваційні підходи до взаємодії педагога з батьками в контексті...
Рецензенти: Чепурна Н. М., завідувач днз ( я/ с ) №50, вища кваліфікаційна категорія

Облеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного...
Актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства

Формування духовного потенціалу особистості під час проведення тижня...
Практико-орієнтований посібник. – село Лозуватка, Криворізький район, 2015 р., 20 с

Програма вступних випробувань на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «магістр»
Менеджери та підприємці ключові фігури ринкової економіки. Спільне та відмінне між менеджером та підприємцем. Рівні управління, групи...

Тема. Сучасний урок основа ефективної та якісної освіти
«Сучасний урок», розрізана порівняльна таблиця «Традиційне й розвивальне навчання», зображення «вчителя» й «учня», скотч, клей, ножиці,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка