Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Семенченко Альбіна Олександрівна, вчитель російської мови І світової літератури. «Вища» категорія. Стаж педагогічної роботи 42 р. Працює над проблемою «Особистісно-орієнтоване навчання. Формування цілісної творчої особистості дитини на уроках світової літератури.»

Семенченко Альбіна Олександрівна, вчитель російської мови І світової літератури. «Вища» категорія. Стаж педагогічної роботи 42 р. Працює над проблемою «Особистісно-орієнтоване навчання. Формування цілісної творчої особистості дитини на уроках світової літератури.»

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
Банк даних педагогічного досвіду вчителів

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Синьки

2011/2012 навчальний рік

Семенченко Альбіна Олександрівна, вчитель російської мови і світової літератури. «Вища» категорія. Стаж педагогічної роботи 42 р.

Працює над проблемою «Особистісно-орієнтоване навчання. Формування цілісної творчої особистості дитини на уроках світової літератури.»

Нині ніхто не має сумнівів щодо позитивного впливу предмета «Світова література» на літературну освіту українських школярів в цілому, на їхній інтелектуальний, культурний розвиток, формування світоглядних позицій. І як завжди однією із найактуальніших проблем залишається проблема сучасного уроку, який би був ефективним, цікавим і грамотним.

Головне завдання вчителя літератури – допомогти учням зрозуміти художній твір, глибинно осягнути його художню та естетичну сутність, виховати уважного , вдумливого читача. За відомим висловом В.Гюго, «Найкращий читач – це підготовлений читач».

Для цього Семенченко А.О. використовує різноманітні форми роботи в організації навчальної діяльності учнів, різні методи і прийоми. Всі вони допомагають поглибленому сприйняттю художнього твору. І одним із таких дієвих засобів поглибленого сприйняття художнього тексту під час вивчення творів світової літератури є використання фонових знань.

Відбір матеріалу, пов’язаного з фоновими знаннями, вибір різноманітних видів та прийомів навчальної діяльності і форм керівництва цією діяльністю повинні активізувати пізнавальний процес, зробити урок літератури емоційно яскравим, таким, щоб учень запам’ятав його.

Сприйняття фонових знань залежить від вікових та психолого-педагогічних особливостей учнів. Так, молодші підлітки віддають перевагу фоновим знанням, які пов’язані з текстом і здатні їх зацікавити, а от старшокласники вже добре засвоюють всі види фонових знань.

Використовуючи фонові знання, слід пам’ятати основний принцип – не зашкодь. Надмірне захоплення вчителем фоновими матеріалами відволікає від основного – художнього тексту. Все, що ми використовуємо на уроці, має слугувати вивченню художнього твору, а отже – удосконаленню літературного розвитку учнів.
Використання фонових знань під час вивчення епічних творів

Розглянемо використання фонових знань у процесі вивчення епічних творів.У програмі вони посідають центральне місце. Вивчаючи епічні твори, учні зосереджують увагу на тих компонентах художнього тексту, які є суттєвими для них, а саме: на темі, проблематиці, сюжеті, образах героїв позиції автора. Найчастіше у процесі вивчення епічних творів використовуються фонові знання історико – культурологічного характеру. Це зумовлено тим, що в цих творах літературний герой подається в контексті своєї епохи, у взаємозв’язках з навколишнім середовищем. Адже тут ідеться про найважливіші питання часу, змальовуються найвизначніші питання часу, змальовуються найвизначніші політичні, соціальні явища. Епічний твір відкриває перед читачем панораму життя народу. Тому для осягнення авторського задуму необхідно використовувати такі фонові знання, які дадуть уявлення про історичні умови, побут і культуру зображеної епохи. Скажімо, вивчення роману Ч. Діккенса «Домбі і син» слід супроводжувати відомостями про особливості «залізного» ХІХ століття, епохи техніки, розвитку промисловості, комерційного розрахунку. І читачеві стануть ближчими проблематика твору, характери героїв.

Використовуються і біографічні фонові знання, а саме: відомості про життя автора, його творчий шлях, світогляд. Біографічні знання мають особливе значення, оскільки кожен художній твір є новою визначною подією,новим явищем, пережитим творцем. Якою людиною був сам автор, якими були його погляди, які події його життя впливали на формування цих поглядів? Не з’ясувавши цього , навряд чи можна осмислено осягнути і сам твір.

Епічний твір не буде повністю зрозумілим, якщо учні не матимуть уявлення про стиль, жанр зазначеного твору, про характер історико- літературного процесу того часу. Тому необхідно використовувати фонові знання теоретико – літературного та історико – літературного характеру. Так, школярі не зможуть правильно зрозуміти «Паломництво Уайльд Гарольда» Байрона, не знаючи, що твір написано у традиціях романтизму, і не маючи уявлення про цей літературний напрям.

Важливі також фонові знання літературно – критичного характеру. Критик – здебільшого сучасник автора, тому в своїх працях він розкриває нам те, що той недомовив, відповідає на порушені ним питання, підказує, у якому напрямку, з яких позицій розглядати даний твір, трактувати його художні образи.
Використання фонових знань під час вивчення ліричних творів

Вивчаючи у школі лірику, окрім специфічних особливостей її як роду літератури, потрібно обов’язково враховувати і вікові особливості учнів. Так, учні 5-7 класів більш схильні до сприйняття ліричної поезії, ніж учні 8-9-х. У 10-11 класах у школярів інтерес до лірики поновлюється, але вже на новому, вищому рівні. Юнаки та дівчата осмислюють себе, своє внутрішнє «я», свій емоційний світ.

Незважаючи на невеликий обсяг ліричних творів, під час їх вивчення використовується велика кількість фонових знань різних видів. Оскільки основа лірики – світобачення , переживання і почуття автора, то для всебічного сприйняття такого твору необхідно використовувати передусім фонові знання біографічного характеру(скажімо, в ранній ліриці М.Лермонтова: «Ні, не тебе я сильно так кохаю», «Замучений тугою»;у «Піснях» Ф.Петрарки: «В полях,де тиша й самота німа», «Як не любов,то що ще може бути» - домінує тема кохання); відомості про світогляд письменника (наприклад , погляди М.Некрасова на призначення поета і поезії: «Поет і громадянин»; філософське бачення Ф.Шиллером таємниць Всесвіту та людини в ньому: «До радості», «Боги Еллади»).

Для того, щоб краще зрозуміти проблематику та інші особливості ліричного твору, потрібно знати, за якого історичного літературного періоду він написаний , до якого напряму належить, які передумови його створення.Відомості з теорії літератури, які дають знання про жанр і стиль, розмір вірша, особливості рими, інтонації, забезпечують правильне прочитання твору, а отже, і його розуміння.

Чіткіше сприймати проблематику ліричного твору допоможе інформація про історичну епоху, про час, коли його було створено, адже, як зазначив Г.В.Бєлінський,є «твори, найтісніше пов’язані зі своїм часом, вони містять у собі такий зміст, без розуміння якого не розкриваються повною мірою сучасному читачеві» (наприклад, «Бородіно» М.Лермонтова, «Палає схід зорею новою» О.Пушкіна).

Важливі також відомості про культуру певного історичного періоду, конкретного народу, які відбилися у поезії. Так, наприклад, під час вивчення творів О.Мандельштама «Збиралися елліни війною» та Й.В.Гете «Ганімед», «Прометей» слід подати відомості про еллінську епоху.

Тепер фонові знання, безпосередньо пов’язані не лише із текстом ліричного твору, а й коментарем до нього, допомагають правильно трактувати окремі слова та вирази. Це пояснюється насамперед тим, що слово у ліриці відіграє особливу роль, оскільки воно образне, метафоричне, символічне.у вірші О.Пушкіна «Пророк» під цим словом ми розуміємо поета, котрий, як і біблійний пророк, має нести людям світло істини, правди.

Використання тих чи тих фонових знань залежить деякою мірою і від жанру ліричного твору. Скажімо, під час вивчення інтимної лірики центральне місце відводиться знанням про події в особистому, духовно-емоційному житті поета, а для розуміння поезій філософського спрямування потрібно звернутися до знань про світогляд автора.
Наконечний

Василь Анатолійович,

вчитель фізики,

стаж педагогічної роботи

26 років, І категорія

Процює над проблемою

«ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ

КУЛЬТУРИ УЧНІВ

НА УРОКАХ ФІЗИКИ»

На уроках намагається забезпечувати єдність навчання, виховання і розвитку учнів, формує цілісність науки фізики, розкриває роль фізики у вирішенні технічних та екологічних проблем суспільства. Особливу увагу приділяє індивідуалізації та диференціації навчання, сприяє саморозвитку дитини, розвитку її творчих здібностей, навчає працювати самостійно. Практикує віртуальне проведення лабораторних робіт з фізики.

У зв’язку з загостренням екологічної ситуації зростає необхідність екологічного виховання населення України і створення єдиної неперервної системи екологічної освіти, що охоплює всі вікові періоди людського життя. Відрівнясформованості упідростаючогопоколінняекологічноїкультуризалежитьвирішеннябагатьохекологічних проблем.

Розв’язання екологічних проблем залежить від реалізації екологічної освіти та виховання, які сприяють формуванню екологічної культури молодого покоління. На уроках фізикивчительзвертаєувагуучнів напитанняраціональногоприродокористування, намагаєтьсявиховувати вних почуттявідповідальності перед природою.Вчитель розглядаєпитаннязбереження і захистунавколишньогосередовища при виконаннірізнихзавдань.

Так, при вивченні теми«Тепловіявища» пропонуєучнямрозв’язатитакізадачі:

1. Скло, добре пропускаючивидимесвітло, не пропускає тепловоговипромінювання. Пояснітьнаосновіцьогобудовупарників і теплиць.

Відповідь.Склянепокриття парника, пропускаючисонячнесвітло, не«випускає» з ньоговнутрішнюенергію у вигляді теплового випромінювання.Виникає так званий парниковийефект, корисний для рослин, щозабезпечуєїхсвітлом і теплом.

2. Питної води на Землі не вистачає в багатьох місцях, її доводиться отримувати з морської води – випаровуванням або вимерзанням. Який спосіб вигідніший?

Відповідь. Улітку – випаровування; взимку – вимерзання. Наголошується на проблемі захисту і очищення водойм.

3. На одному іззаводів для охолодженнясталі за добупотрібно340 води. Коли спробувалиохолоджуватиокропом, витрати водизменшилися у 22 рази. Чому?

Відповідь.Окріп, перетворюючись у пару,інтенсивнішезабирає тепло відсталі.

4. Як пояснитидоситьгрізнеявищесходженняснігових лавин ізгір?

Відповідь.Оскількиінтенсивністьплавленняречовиниіззбільшеннямтискупідвищується, то весною, в першу чергу, починаєплавитисяпідошвалавини ілавина прямує по схилу гори з великою швидкістю .
Також дає учням поради щодотеплозбереження,

наприклад:

1. Забруднюють атмосферу відкритіємкості з бензином, розлитінафтопродукти, мінеральнідобрива і гербіциди, які за неправильногозберіганнязабруднюютьґрунти й водойми.

2. Не забувайтемити шибки, особливо восени. Забрудненепиломсклозатримуєвід 10 – 30% сонячногосвітла і визмушені будетечерез забруднені шибки взимкубільшекористуватисяштучнимосвітленням.

3. Утепленнявікон та дверей: ретельнозакривайтевсішпариний отвори. Приміщенняшвидшенагріватимуться, в них довшезберігатиметься тепло, меншевугілля, газу та іншогопалива будевитраченодляобігріваннякімнат.

4. Збереженнялише одного грамаумовногопалива натеплоелектростанціях при виробництвікожноїкіловат-годиниенергіїдаєможливістьзаощадити за ріктонниумовногопалива.

5. Сонячнесвітлозатримуютьштори, великіквіти на підвіконні.Чиста біла стеля відбиває 60 – 80% світла, світлішпалери – 50 – 60%,темні – 20 – 30%.

6. Вліткунамагайтесяякомогаширшевикористовуватисонячнуенергію. Енергіясонячноїрадіації за рік на півдні становить близько 4,8ГДж/м2.
При вивченні теми «Електричніявища» розглядаєтакізадачі:

1. Один ізспособів очистки димуполягаєвтому, що на виходітруби встановлюютьелектрод, щозатримуєчастинкисажі. Як видумаєте,якийпотенціалслід подати на цейелектрод, щоб на ньомунакопичувалосябільшесажі: додатнійчивід'ємний?

Відповідь.

Розжарена сажа випускаєелектрони. При цьому вона заряджаєтьсяпозитивно. Щоб сажа залишалася на електроді, вінповинен бутизаряджений негативно. Звертаєтьсяувагаучнів на проблеміякісних«ловушок» длясажі.

2. Прилипаннямокрогоснігу до проводівлінійелектропередачможеспричинитиїхобривання, щостворюєнебезпеку для життя людей.Чиможнашвидкопозбутисяцьогоснігу?

Відповідь. Можна, якщопропуститикороткочасно по проводу струм великоїсили, якийрозплавитьсніг .
На уроках використовуємісцевийекологічнийматеріал та пропонуєучнямзадачі такого типу:

1. Скількикубометрів газу виділяє в місті, забруднюючисередовище, автомобіль, витративши за день 20 кг бензину?

Густина газу при температурі 0° дорівнює 0,003 кг/м3.
Але формуванняекологічноїкультури на уроках фізики необмежуєтьсятількирозв’язанням задач з екологічнимзмістом тапрактичнимипорадами. Весь навчальнийматеріалцього предмету«екологізований», а більшість тем уроківвисвітлюютьекологічніпроблеми. Наприклад, при вивченні теми «Випаровування йконденсація» учнямрозповідається про небезпеку для життяЗемліфреону, аміаку; розглядаючи «Проблемирозвиткуядерноїенергетики вУкраїні. Чорнобильська катастрофа та ліквідаціяїїнаслідків», говоритьсяпро проблемирозвиткуатомноїенергетики, соціально-екологічнінаслідкипідвищення граничного рівнярадіоактивноговипромінювання способамизахистувідопромінення та т.п.
Оволодіннямнавчальногоматеріалу з фізикисприяєвикористанняекоігор та творівмистецтва.Оскільки, екологічна культуране тількивпливає на збалансованістьсистемивідносин «людина –суспільство – природа», але і сприяєгармонійномурозвиткуособистості.

Екологічна культура ґрунтується на єдностіраціонального і емоційного,щоприпускаєоптимальнувзаємодіюмеханізмівлівої та правоїпівкульголовного мозкулюдини. Тому в процесівихованняекологічноїкультурипоєднуєтьсязасвоєння школярами природничонауковоїінформації з реалізацієюїхобразнихуявлень, активізацієювідчуттів,переживань, настроїв, прагнень, мотивів.
Поддубцева Тетяна Григорівна , вчитель математики, стаж педагогічної роботи 27 років, «вища категорія»

Працює над проблемою «Виховання навичок здорового способу життя на уроках математики»
У своїй роботі реалізує впровадження нових інтерактивних технологій навчання учнів. Ця форма організації пізнавальної діяльності має за мету створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

На уроках математики можуть проявляти свої здібності не тільки учні, які володіють навчальним матеріалом на високому рівні, але й ті, які вміють виявити свої знання при різноманітних формах роботи:

  • Урок-захист математичних проектів (Учні готують проект, зображуючи його на папері, згідно певної теми. Наприклад: важливість математики у житті людей,математика у професії,математика і здоров’я і т.ін.).

  • Складання віршів про математику, про те чи інше математичне поняття, віршів - означень для легкого запам’ятовування термінів,понять, правил.

  • Робота з додатковою літературою з метою знаходження необхідного матеріалу.

  • Підготовка практичних робіт з допомогою ПК та Інтернету.

З допомогою таких видів навчальної праці можна виявити індивідуальні нахили та можливості учнів.

Обдаровані діти та діти з особливими освітніми потребами отримують завдання , що не включені в навчальну програму з предмета: олімпіадні задачі, задачі міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру»,цікаві задачі, математичні кросворди та ребуси, задачі на логіку, старовинні задачі.

Під час навчання впроваджується така структура реалізації мотивів до здорового способу життя, культури здоров'я:

  • Зосередження уваги дітей і молоді на особистісному та соціальному значені здоров'я і культури здоров'я.

  • Отримання інформації про здоров'я і експрес-оцінка функціонального стану та рухових можливостей організму. Діагностування здоров'я з метою виявлення його фізичного, психічного, соціального і духовного рівнів.

  • Допомога в усвідомленні потреби у здоровому способі життя, культурі здоров'я, формування відповідних мотивів.

  • Допомога у прийнятті рішення (постановці мети).

Найхарактернішими рисами дослідницької діяльності учнів є: практична методика дослідження вибраного явища; власний експериментальний матеріал; аналіз даних власного дослідження й висновки, які здійснюються на основі нього.

Розв'язуючи задачі, роблячи повідомлення до задач формуються валеологічна свідомість, значущі мотиви ведення здорового способу життя і робиться мотивація поведінки, що забезпечує активну і свідому участь кожної дитини у збережені і зміцнені свого здоров'я

Під час проведення уроків математики, під час розв'язування задач з різних тем ставиться мета розвивати пізнавальну активність учнів, вміння спостерігати оточуючий світ, задумуватись над його внутрішньою суттю, причинами змін, аналізувати умови, які визначають різні тенденції.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо застосування літературознавчого аналізу...
Творча група вчителів світової літератури та російської мови Новомиргородського району, яка працює над проблемою «Аналіз художнього...

Творчий звіт вчителя німецької мови Васільцової Орисі Михайлівни...
Васільцова Орися Михайлівна – вчитель німецької мови Федорівської зош I-III ступенів. Категорія – спеціаліст. Освіта: вища, закінчила...

Програми факультативних курсів із світової літератури для 5-7 класів Укладачі
...

На уроках світової літератури засобами інтерактивних технологій навчання
Головіна Неля Григорівна, вчитель світової літератури Михайлівської середньої загальноосвітньої школи Синельниківського району

5. Звіти про роботу над проблемою на засіданнях методоб' єднань, творчої групи
Працюю над проблемою «Розвиток естетичного смаку учнів на уроках літератури» (перщий рік)

Позакласний захід «Поэзия мелодия сердца» ст. 29 Обмін досвідом «Особливості...
Формування гуманістичної спрямованості духовно багатої особистості школяра на уроках світової літератури

Донецької області
Проблема, над якою працюю «Інтерактивні методи навчання на уроках української мови та літератури, світової літератури»

Методичний посібник «Ігрові форми навчання як засіб розвитку творчої...
Мета педагогічної діяльності: формування всебічно розвиненої, високо інтелектуальної, духовно багатої, творчої особистості

Формування інноваційної особистості на уроках російської мови та світової літератури
Треба зробити освіту такою, щоб забезпечуючи позитивні знання, вона нічим не обмежувала розвиток інноваційної особистості, йдеться...

С.І. Василюк леся українка І волинь
Василюк Світлана Іванівна, вчитель української мови І літератури зош І-ІІІ ст с. Бужанка, Іваничівського району, Волинської області;...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка