Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методична розробка уроку Предмет: «Основи галузевої економіки та підприємництва»

Методична розробка уроку Предмет: «Основи галузевої економіки та підприємництва»

Міністерство освіти і науки України

Івано-Франківський технікум ресторанного сервісу і туризму НУХТ

Методична розробка уроку

Предмет: «Основи галузевої економіки та підприємництва»

Професія: Агент з постачання

Тема уроку: «Організаційні форми підприємництва»

Група: КМ – 24

Викладач: Глебів Н.Я.

м. Івано – Франківськ

2012

Зміст
Вступ

1. Підготовка та проведення уроку засвоєння нових знань з основ економіки ……………………………………………………………………………..5

2. Методика проведення заняття на тему «Організаційні форми підприємництва»…………………………………………………………………......8

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ
Економіка як наука – це система знань про методи ефективного господарювання; наука, що вивчає об'єктивні закони і категорії суспільного виробництва, розподілу, обміну і споживання; методи і форми організації та управління виробництвом. Економіка як навчальна дисципліна – це широкий комплекс різнопланової інформації, що має свої категорії, закони, власну систему алгоритмів розв'язування найрізноманітніших задач.

Метою економічної освіти, як складової економічної культури суспільства, вважається створення бази для достатнього рівня економічного мислення та економічної поведінки на різних стадіях підприємництва.

Сучасний період розвитку суспільства, оновлення всіх сфер його соціального та духовного життя потребують якісно нового рівня підготовки спеціалістів. Якість підготовки фахівців значною мірою залежить від змісту освіти, методів і прийомів навчання, а також організації пізнавальної діяльності.

Навчання не буде розвивальним, якщо воно не вносить змін у структуру особистості. Зміни у структурі особистості відбуваються тільки в тому випадку, коли студент діє за внутрішнім спонуканням. Дія, засвоєна примусово, порушується одразу ж, як тільки змінюються умови. Дія, засвоєна за внутрішнім спонуканням, залишається й при зміні умов, бо вплітається у структуру особистості. Тому дуже важливим є момент усвідомлення необхідності стимулювання пізнавальної активності та зацікавленості студентів в ході навчальних занять. Усвідомлення цього факту є важливим як для викладача, так і для студентів.

Новий підхід в навчанні не повинен грунтуватися на парадигмі засвоєння нових знань, умінь і навиків, а на парадигмі розвитку, яка забезпечує становлення людини як суб'єкта життя. Нові інтерактивні методи навчання дають можливість зрозуміти взаємозв'язок між подіями, аналізувати, мати свою думку, уміти аргументувати і вести диспут. Основними цілями використання пояснювально-ілюстративного виду навчання при вивченні курсу з основ економіки є: підвищення інтересу до предмету, скорочення непродуктивних витрат часу, розвиток творчої активності, підвищення виразності, доступності навчального матеріалу за допомогою персонального комп'ютера, таблиць, схем, малюнків тощо. Таке заняття дає можливість досягнути максимального навчального ефекту. Певний набір усної, наочної, текстової інформації перетворює урок на навчальний епізод. Застосування пояснювально-ілюстративних матеріалів не повністю змінює методику проведення навчального заняття, але дає змогу урізноманітнити та застосувати ефективніші та раціональніші методичні прийоми.

Актуальність теми обумовлена педагогічною значущістю поєднання логічного викладу матеріалу з використанням інтерактивних методів навчання як засобу активізації пізнавальної діяльності студентів під час уроків засвоєння нових знань та пояснювально-ілюстративного виду навчання для досягнення максимального навчального ефекту.

Заняття має бути цікавим заходом з чіткими правилами, під час якого викладач та студенти співпрацюють на професійному та особистісному рівнях з метою отримання стійкого досвіду навчання на все наступне життя.

Метою дослідження є визначити необхідність використання інноваційних методів навчання як засобу активізації пізнавальної діяльності студентів під час проведення занять в сучасних умовах та використання пояснювально-ілюстративної форми при засвоєнні нових знань з основ економіки.

Головними завданнями дослідження доцільності застосування інноваційних підходів до навчання стали:

 • вивчення та аналіз психолого-педагогічної літератури, на основі якої проводилося з’ясування теоретико-методологічних основ проведення занять з використанням інноваційних підходів та форм для активізації пізнавальної діяльності студентів;

 • вивчення практичного значення застосування інновацій (зокрема, інтерактивні методи навчання та використання пояснювально-ілюстративної форми за допомогою комп'ютера, мультимедійного проектора) у навчальному процесі, зокрема, у проведенні занять із засвоєння нового матеріалу;

 • розроблення системи заходів та методики для вирішення поставленої мети.

1. Підготовка та проведення уроку засвоєння нових знань з основ економіки
Основне призначення уроку з основ економічних знань – це гнучке управління навчальною діяльністю студентів, що сприяє становленню їхньої особистості. Методика проведення уроків з економіки складається з підготовки як складової навчального курсу, розробки системи контролю за якістю навчального матеріалу, а також самоконтролю і контролю за ходом засвоєння знань. Готуючись до уроку, викладач економіки аналізує зміст матеріалу, виділяє головне та другорядне, формулює головну тезу, яка має бути чітко сформульована, не містити в собі двозначностей і лишатись незміною весь час її доказу.

Метою уроку засвоєння нових знань є оволодіння студентами новим матеріалом. Для цього вони повинні підключатися до вирішення таких дидактичних задач як засвоєння нових понять і способів дій, самостійної пошукової діяльності, формування системи ціннісних орієнтацій.

Форми такого вивчення можуть бути найрізноманітнішими: розповідь, пояснення викладача із заохоченням студентів до обговорення окремих питань, положень, евристична бесіда, диспут, самостійна робота з джерелами інформації, постановка і проведення експериментів та досліджень.

Сучасний рівень підготовки студентів орієнтує викладача на перехід від педагогічного традиціоналізму до впровадження нових форм і методів проведення заняття із засвоєння нових знань. З цією метою доцільно запровадити читання інтерактивної лекції замість традиційної, яка, як правило, має суто інформаційний характер і побудована переважно на творчій активності викладача, а не студента. Інтерактивний урок засвоєння нових знань дозволяє поєднати керуючу роль викладача з високою активністю студентів на основі використання сучасних інтерактивних технологій.

Викладання програмного матеріалу здійснюється шляхом активізації знань студентівв як ретроспективних, що побудовані на базі міжпредметних зв'язків, так і новостворених, які він отримує під час заняття за допомогою викладача та самостійного мислення.

Доцільність використання інтерактивних методів та інноваційних технологій навчання для викладання конкретного курсу та теми вирішує викладач. Інтерактивний урок має не суто інформаційний характер, а здебільшого проблемний і пошуковий. При цьому змінюється роль викладача: він не тільки викладає матеріал, але створює систему нової інформації і знань учнів шляхом активізації самостійної роботи учнів. Викладач ставить завдання перед студентами і особисто допомагає їм самостійно працювати в напрямку її розв'язання, консультує в поетапному пошуку рішення.

Особливостями інтерактивного заняття є активізація мислення і поведінки студентів, яка має довготривалий характер протягом всього лекційного часу; самостійність навчання та прийняття рішень студентами; постійна взаємодія викладача і студента.

Перевагами інтерактивного заняття із засвоєння нових знань є можливість опрацювання великого масиву інформації, налагодження оперативного зворотного зв'язку з студентами, інтенсифікації педагогічної праці, мобілізація мислення, знань та умінь студентами, реалізація інтерактивних методів навчання, досягнення високих результатів навчальної діяльності.

Донесення програмного матеріалу до студентів здійснюється шляхом попереднього структурування матеріалу та вибору найбільш доцільних методів його подання. Для цього використовують відповідні технології навчання як механізм реалізації певних методів навчання. Інноваційні технології побудовані на новітніх методах та засобах навчання, прийомах формування знань і навичок.

Характерною рисою пояснювально-ілюстративного виду навчання є те, що воно надає практично необмежені можливості для самостійної та спільної творчої діяльності викладача та студентів. З авторитарного носія істини викладач перетворюється на учасника продуктивної діяльності своїх вихованців та за допомогою комп'ютера, таблиць, схем та малюнків створює сприятливе середовище для формування власного інтелекту.

Під час заняття викладач виконує функції сценариста, режисера і постановника, у відповідності до демонстраційно-моделюючих засобів.

На мій погляд, на заняттях з основ економіки доцільно використовувати нові мультимедійні технології, а саме - презентації. Для того, щоб даний дидактичний матеріал був дійсно ефективним та цікавим, необхідно знати можливості комп'ютерних програм, їх переваги та недоліки.

Вважаю, що мультимедіа-технології як найбільш ефективний і багатофункціональний засіб, що інтегрує в собі могутні розподілені освітні ресурси, може забезпечити формування і прояв ключових компетенцій студента. Дану технологію можна розглядати як пояснювально-ілюстративний метод навчання, основним призначенням якого є організація засвоєння інформації на основі сполучення навчального матеріалу з його зоровим сприйняттям.

Розробка структури заняття – це форма творчої методичної майстерності. Справжній викладач завжди готується до заняття, розробляє конспект, виділяє опорний матеріал, враховує міжпредметні зв'язки, можливі запитання студентів, інноваційні підходи до його проведення.

У процесі підготовки до заняття викладач повинен добре побудувати процес викладання навчального матеріалу. Для цього він має, насамперед, з'ясувати особливості своєї аудиторії. Це впливає на вибір змісту й методики викладання, які залежать від мети навчання. Навчальна мета уроку засвоєння нових знань, як і будь-якого заняття, – чітко визначити: які знання треба дати слухачеві і як він має скористатися ними в професійній діяльності.

Мною була здійснена практична розробка уроку засвоєння нових знань з предмету «Основи галузевої економіки та підприємництва» для студентів першого курсу за професією «агент з постачання». Тема заняття «Організаційні форми підприємництва». Завданнями заняття були: ознайомитися з організаційними формами підприємництва; проаналізувати особливості формування та діяльності одноосібних володінь, товариств і корпорацій; визначити переваги та недоліки організаційних форм бізнесу.

2. Методика проведення заняття на тему «Організаційні форми підприємництва»
Предмет: «Основи галузевої економіки та підприємництва»

Професія : Агент з постачання

Мета заняття:

навчальна сформувати в студентів знання організаційних форм підприємництва, проаналізувати особливості формування та діяльності одноосібних володінь, товариств і корпорацій, їх переваги та недоліки;

розвивальна – розвивати пізнавальні інтереси та логічне мислення, вміння працювати в команді, аргументувати свою точку зору та вміння спілкуватись;

виховна – виховувати ініціативність, творчу активність, самостійність у формуванні нових знань, сприяти професійній орієнтації студентів.

Тип заняття: урок засвоєння нових знань.

Методи проведення:

словесний – евристична бесіда, повідомлення, диспут;

наочний - презентація (виконана у програмі Power Point);

практичний – кросворд, економічний диктант, ситуаційні вправи;

інтерактивні методи - мозковий штурм, робота в малих групах.

Міжпредметні зв’язки:

Основи правових знань:

- тема «Господарство і право»;

Технологія торгівлі:

- тема «Класифікація підприємств»;

- тема «Механізм створення власної справи»;

Виробниче навчання:

- НТФ «Смерічка» (відділ логістики)

КМЗ: методичний супровід, роздатковий матеріал, презентація у програмі Power

Point.

ТЗН: комп’ютер, мультимедійний проектор.

Хід заняття:

І. Організаційна частина:

Перевірка присутності та готовності студентів до заняття.

ІІ. Повідомлення теми та завдань заняття:

(мультимедійна презентація викладача в програмі Power Point)

Тема: Організаційні форми підприємництва

Завдання :

- ознайомитися з організаційними формами підприємництва;

- проаналізувати особливості формування та діяльності одноосібних володінь,

товариств і корпорацій;

 • визначити переваги та недоліки організаційних форм бізнесу.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності: наголошується на актуальності та професійному значенні вивчення даної теми, використання отриманих знань у майбутній професії (мультимедійна презентація)

Девіз уроку:

“Нехай успіх інших стане вашим натхненням!”

ІV. Актуалізація навчальної діяльності студентів

Завдання 1. Проводиться за допомогою кросворду, який виконаний у програмі Power Point (Додаток 1).

Завдання 2. Економічний диктант. Із запропонованого переліку відібрати основні риси, що характеризують підприємство (Додаток 2).

Завдання 3. Опитування («мозковий штурм»):

 1. В чому полягає економічна сутність підприємства?

 2. Дайте визначення підприємства.

 3. Назвіть задачі підприємства.

 4. Назвіть види підприємств.

 5. Яка роль підприємництва для суспільства?

 6. Дайте визначення поняттю «підприємництво».

 7. Назвіть принципи підприємницької діяльності.

 8. Хто такий підприємець?

 9. Які функції підприємця вам відомі?

 10. Хто із Вас хотів би започаткувати свою власну справу? Що для цього потрібно, на Вашу думку?

V. Вивчення нового матеріалу за планом:

1. Організаційні форми бізнесу: ознаки та чинники, що їх визначають.

2. Особливості діяльності одноосібних володінь.

3. Товариства та їх види.

4. Корпорації, їх характеристика.

VІ. Закріплення знань студентів

Завдання 1. «Хто швидше». Учні на швидкість визначають та характеризують організаційну форму бізнесу, підбираючи відповідні терміни до кожного визначення.

Завдання 2. Вибір форми організації бізнесу (Додаток 3). Студенти дають відповіді на запитання про вибір організаційної форми бізнесу і заповнюють таблицю.

Завдання 3. Ситуаційна вправа. Яку з форм підприємництва обрати? (Додаток 4).

VII. Підведення підсумків заняття:

 • Аналіз роботи студентів на занятті в цілому та кожного окремо, мотивація виставлених балів (проводиться викладачем)

 • Вияснення незрозумілих питань.

VIII. Домашнє завдання:

1. Опрацювати опорний конспект.

2. Написати есе на тему: «Успішне підприємство (підприємець) мого регіону.

ІХ. Список використаних джерел:

 1. Господарський кодекс України // Голос України. -2003.-14 березня. - №49.

 2. Ісаков М. Види та організаційні форми підприємств в Україні //Вісник Академії правових наук України. - 2004. - № 4. - C. 224-230.

 3. Чепурда Л.М., Бєляєва С.С. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств: Навчальний посібник. – К.: «Професіонал», 2005.

 4. Щербина В.С. Господарське право /Підручник/, Київ: Юрінком Інтер, 2005.

 5. www.ebooktime.net

Додаток 1

По горизонталі:

 1. Дохід підприємця

 2. Місце, де зустрічається продавець та покупець

 3. Цінний папір

 4. Економічна система, у якій існує конкуренція, приватна власність, свобода вибору

 5. Грошовий вираз вартості товару

По вертикалі:

 1. Форма організації бізнесу з великою кількістю власників

 2. Один з основних видів підприємницької діяльності, суть якого складають товарно-грошові відносини і торговельно-обмінні операції

 3. Процес суперництва між суб’єктами ринкових відносин

 4. Форма вираження потреби на ринку

Додаток 2

Економічний диктант
Із запропонованого переліку відібрати основні риси,

що характеризують підприємствоВиди ознак економічної категорії

Характеризують підприємство

Характеризують іншу категорію

Статутний суб’єктСамостійна, пов’язана з ризиком діяльністьВідокремленість майна, яким володіє, розпоряджається і користується у виробничому процесіВідносини між людьми з приводу володіння та розпоряджанняЮридична та економічна відповідальність за своїми зобов’язаннямиМета - одержання прибуткуЗдійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної та іншої господарської діяльностіБоротьба за один і той же сегмент ринку
Додаток 3

Завдання для групи А. Сергій – бізнес-консультант високого класу. В основному обслуговує клієнтів на дому. Але недавно йому запропонували приміщення для офісу під оренду в центрі міста. Дайте відповідь на запитання і заповніть таблицю.


1

Хто власник бізнесу?
2

Розмір стартового капіталу.

Де взяти гроші, щоб почати діло?
3

Хто приймає основні рішення?
4

Хто приймає поточні рішення?
5

Хто отримує прибуток?
6

Хто відповідає за збитки?
7

Яка форма бізнесу?
8

Яка тривалість справи?

Завдання для групи Б.

Сергій, Олег та Микола – ІТ-консультанти, які пройшли стажування у Німеччині, після чого число їхніх клієнтів збільшилося. Вони вирішили спільно створити фірму. Дайте відповідь на запитання і заповніть таблицю.


1

Хто власник бізнесу?
2

Розмір стартового капіталу.

Де взяти гроші, щоб почати діло?
3

Хто приймає основні рішення?
4

Хто приймає поточні рішення?
5

Хто отримує прибуток?
6

Хто відповідає за збитки?
7

Яка форма бізнесу?
8

Яка тривалість справи?

Завдання для групи В.

Бізнес Сергія, Олега та Миколи у сфері консультування став високоприбутковим і вони вирішили розширити його, відкривши представництва по всій країні. Дайте відповідь на запитання і заповніть таблицю.


1

Хто власник бізнесу?
2

Розмір стартового капіталу.

Де взяти гроші, щоб почати діло?
3

Хто приймає основні рішення?
4

Хто приймає поточні рішення?
5

Хто отримує прибуток?
6

Хто відповідає за збитки?
7

Яка форма бізнесу?
8

Яка тривалість справи?

Додаток 4
Уявіть, що ви консультуєте трьох людей, яким необхідна порада щодо визначення у виборі форми бізнесу.

ПЕРШИЙ

Розпоряджується великим особистим капіталом, але не схильний до ризику

ДРУГИЙ

Має перспективну ідею, але не володіє коштами і не має організаційного досвіду

ТРЕТІЙ

Володіє незначним капіталом, але досить ініціативний і над усе цінує незалежність


? ? ?Участь у якій з форм підприємництва ви порадили б кожному з них і чому?

Висновки

Дослідження показало, що використання сучасних підходів до формування нових знань студентів з використанням інтерактивних методів навчання як засобу активізації пізнавальної діяльності студентів під час уроків засвоєння нових знань та пояснювально-ілюстративного виду навчання для досягнення максимального навчального ефекту сприяє формуванню позитивної взаємодії між учасниками навчального процесу, що незмінно позначається на якості засвоєння студентами знань з курсу, активізує пізнавальну діяльність студентів; вміння знаходити і застосовувати їх у навчальній діяльності залежить від особистості педагога та таких його важливих особистісних якостей та потреби в соціальній взаємодії.

Пояснювально-ілюстративний вид навчання призначений для забезпечення розуміння студентами суті матеріалу, який вивчається.

Крім того, цей вид навчання ґрунтується на особливостях сприймання, а це означає, що викладач має знайти такі способи дії, які б виводили студента і не тільки на правильне розуміння матеріалу, який вивчається, а й сприяли б формуванню правильних, повних і чітких уявлень про об´єкт і предмет вивчення.

Пояснювально-ілюстративний метод має забезпечити правильне сприйняття матеріалу, тобто забезпечити формування уявлення про предмет вивчення і створити відповідну основу для формування понять. Оскільки метод навчання в руках викладача — своєрідний засіб досягнення цілей навчання; викладач, використовуючи цей інструмент, відразу повинен отримати інформацію про ступінь досягнення цілі навчання, здійснити оцінку запланованого й отриманого результату та внести корекцію. Але умовою для цього є отримання необхідної діагностичної інформації.

У пояснювально-ілюстративному методі чи не найважливіше забезпечити одночасне поєднання усного пояснення з демонструванням, ілюстрацією зразків, прикладів, моделей тощо. Бо саме таке поєднання включає в діяльність ліву і праву півкулі головного мозку, що сприяє актуалізації навчального досвіду людини і формує пізнавальний образ об´єкта вивчення.
Характерною рисою пояснювально-ілюстративного виду навчання є те, що воно надає практично необмежені можливості для самостійної та спільної творчої діяльності вчителя та учнів.

Застосування пояснювально-ілюстративних матеріалів не повністю змінює методику проведення навчальних занять, але дає змогу урізноманітнити та застосувати ефективніші та раціональніші методичні прийоми.

Єдиним недоліком є те, що підготовка викладача до пояснювально-ілюстративного виду навчання займає досить багато часу, оскільки необхідно знайти певну інформацію, яку можна використати для демонстрації.
Список використаної літератури


 1. Галузинський В. М., Євнух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. - К.: Вища школа, 2005. - 237 с.

 2. Головко Л. Активізація самостійної роботи студента під час лекційних занять/ Освіта і управлінн. -2004.-Т.5. №1., с.5.

 3. Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті: Навчальний посібник. – вид. 2-ге, доп. – К.: КНЕУ, 2003. – с.185-189.

 4. Лихачов Б.Т.; "Педагогіка. Курс лекцій. "; М., 2001 р.

 5. Пальчевський С. С. Педагогіка: Навч. посіб. - К.: Каравела, 2007. - 576 с.

 6. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія і практика. – К., 2002.

 7. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання.- К.: А. С. К., 2006.-192с.

 8. Фіцула М.М.; "Педагогіка: Наукова допомога для студентів вищих педагогічних учбових закладів"; К., "Академія", 2002 р.

 9. Ягупов В. В. Педагогіка: Навч. посібник - К.: Либідь, 2003. - 560 с.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методична розробка проведення відкритого уроку з економіки «Ринок капіталів»
Дана методична розробка вміщує досвід викладача по проведенню уроку засвоєння нових знань з використанням інформаційно-дослідницької...

Програма призначена для розвитку та виховання творчих, інтелектуальних,...
України, всесвітня історія, основи правознавства, основи економіки І підприємництва, основи філософських знань, громадянська освіта...

Методична розробка національна ідея як складова державотворення в...
Методична розробка заняття з дисципліни «Історія України». Підготувала Ноженко І. В. – викладач Артемівського індустріального технікуму...

Екологізація підприємництва в умовах трансформації Економіки
Активізація процесів екологізації підприємництва постає стратегічним І прогресивним напрямком економічної діяльності в досягненні...

Методична розробка «методика проведення уроку української літератури...
...

Методична розробка уроку Підготувала викладач світової літератури...
«Джеймс Джойс. «Джакомо Джойс» шедевр модерністської прози» представляє собою матеріали уроку-проекту, які дають можливість через...

Методична розробка «методика проведення уроку з використанням технології «творча майстерня»
Методична мета: Активізація самостійної творчої роботи учнів шляхом впровадження технології «Творча майстерня»

Методична розробка уроку з історії України
Обладнання: документи, ілюстрації, портрети діячів культури, мультимедійний проектор

Методична розробка уроку «Мета та завдання інвентаризації. Обов’язковість...

Методична розробка уроку світової літератури. Тема
Світлана Хомич, викладач світової літератури Володимир-Волинського вищого професійного училищаБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка