Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок з економіки на тему«Безробіття. Види безробіття»

Урок з економіки на тему«Безробіття. Види безробіття»

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

Кафедра природничої освіти

«Уроки географії та економіки

з використанням комп’ютера»

Виконав:

вчитель географії

КЗО « Середня загальноосвітня

школа №84»

Губа Любов Миколаївна

Керівник роботи:

Старший вчитель, методист

географії та економіки

навчально-методичного відділу

Скоробогатов Андрій Вікторович

м. Дніпропетровськ, 2012 рік

Зміст

Вступ

Розділ І Місце і роль комп’ютерних технологій в загальній

системі засобів навчання.

1.1 Основні напрямки використання комп’ютерної техніки

в навчальному процесі та обмеження , пов’язані з їх

використання.

1.2 Інформаційні технології у навчанні географії та економіки.

Розділ ІІ Уроки географії та економіки з використанням

комп’ютера.

Розділ ІІІ Анкетування – як форма педагогічного дослідження.

Висновок

Список літератури

Додаток А Розробка уроку з географії для учнів 7 класу з теми

« Природні зони Північної Америки»

Урок з економіки на тему« Безробіття.Види безробіття»

Додаток Б Виховний захід з географії на екологічну тематику.

Додаток В Анкета для учнів. Анкета для вчителів.

Вступ

Відповідно до національної доктрини розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно - комунікаційних технологій , що забезпечують подальше удосконалення навчально - виховного процесу, доступність та ефективність освіти в інформаційному суспільстві.

На сучасному етапі розвитку освіти однією з актуальних проблем шкільного навчання географії та економіки є його комп’ютерізація. Комп’ютер є одним з таких засобів , що має унікальні можливості , тому його використання в школі переходить на всезагальний рівень. Підвищений інтерес дитини до комп’ютерної грамотності , дає педагогам більше варіантів подачі навчальної інформації, більше можливостей зацікавити учнів , створювати умови для продуктивної праці.

Комп’ютерне навчання є ефективним підчас вивчення всіх курсів шкільної географії. Адже воно дає змогу значно унаочнити програмній матеріал , краще зрозуміти та засвоїти абстрактні поняття, сформувати практичні вміння та навички.

Основною метою даної роботи є визначення результативності навчання учнів на уроках географії та економіки за умови використання різноманітних комп’ютерних технологій в порівнянні з традиційною формою навчання.

Для досягнення цієї мети були поставлені такі задачі:

1. Дати оцінку комп’ютерному навчанні на даному етапі розвитку освіти, висвітлити його переваги та недоліки при застосуванні у навчальному процесі.

2. Розкрити особливості використання комп’ютерної підтримки на уроках географії та економіки в загальноосвітній закладах.

3. Провести педагогічний експеримент з метою виявлення ефективності застосування комп’ютерних технологій на уроках географії та економіки.

Дана робота складається з трьох розділів , вступу, змісту, висновків, списку використаної літератури, з додатків.

1. Місце і роль комп’ютерних технологій в загальній системі засобів навчання.

В сучасному світі персональний комп’ютер став символом науково- технічного прогресу. Від масштабів використання комп’ютерних технологій істотно залежить науково - технічний та економічний розвиток сучасного суспільства. Швидкий розвиток суспільства потребує ефективного використання комп’ютера в різних областях людської діяльності. Використання нових технологій відкриває нову еру в керуванні господарством , в освіті, в повсякденному побуті. В цих умовах комп’ютеризація навчання стала об’єктивною необхідністю. [4]

Тому використання комп’ютера в шкільному процесі приводить до підвищення ефективності і якості викладання предметів. Шкільна географія та економіка саме ті предмети , які можуть використовувати різноманітні комп’ютерні технології , що допомагають подолати труднощі, які виникли при трудомісткій обробці статистики, цифрових даних, при великій кількості картографічного матеріалу.

1.1 Основні напрямки використання комп’ютерної техніки в навчальному процесі та обмеження , пов’язані із їх застосуванням

Комп’ютер виступає як тренажер, репетитор, засіб моделювання навчаючих процесів, постійно поширює сферу свого використання . Досвід показує, як засіб навчання він може бути використаний для розв’язування наступних задач:[6]

 • забезпечення зворотного зв’язку в процесі навчання;

 • забезпечення індивідуалізації навчання ;

 • підвищення наочності навчального процесу;

 • пошук інформації з різних джерел;

 • моделювання процесів та явищ;

 • організація колективної та групової роботи.

До переваг комп’ютерної підтримки як одного з видів використання нових інформаційних технологій у навчанні можна віднести наступні:

1. Можливість конструювання матеріалу для конкретного уроку.

2. Простоту розробки наявних програмних засобів.

3. Можливість поєднання різних програмних засобів.

4. Можливість адаптації до умов і потреб конкретного навчального закладу.

5. Спонукальний аспект активізації учнів.

Спеціальні дослідження показали, що довга робота за комп’ютером призводить до зорових порушень та інших захворювань: відбувається подразнення очей, перенапруженіть зору, почервоніння очей.

Тому часто під час роботи на комп’ютері учні відчувають кволість, сонливість, порушення сну, головний біль. Для запобігання цих захворювань необхідно дотримуватись певних правил.

1.2. Інформаційні технології у навчанні географії та економіки.

Можливості й ресурси Інтернету , які можуть бути використані вчителем географії під час навчання основ географічних знань школярів, містять у собі Всесвітня мережа, електронна пошта, телеконференції.

За обсягом інформації Інтернет випереджає всі сучасні джерела. Використання цієї інформації можливо у кількох напрямках.

1. Статистика. Усю цю інформацію можна використати як для підготовки до уроків, так і в ході проведення. У 8 класі під час вивчення регіонів України можна попросити дітей скласти графіки ходу температур для міста Києва, Сімферополя . Такі дані можна знайти й про кількість опадів. Учні можуть скласти кліматодіаграми безлічі населених пунктів.

Цю ж роботу можна виконувати і на уроках економіки.

Крім статистики з Інтернету можна брати чимало ілюстративного матеріалу: схеми, фотографії, карти, малюнки.

Інтернет on- line . Використовуючи сайти метеорологічних компаній , на уроці можна виходити в Інтернет і демонструвати учням космічні знімки нашої території та інших країн. Під час вивчення тем, як « Клімат» ,

« Циркуляція атмосфери», цікаво порівняти два послідовні знімки однієї ділянки Землі. Причому все це – в режимі реального часу.

Web –камери. Для показу стану природи в різних куточках світу під час уроку можна використовувати web- камери.

Проектні роботи. Під час роботи з Інтернетом можна з успіхом розвивати проектну діяльність учнів. Проекти можна здійснювати за двома напрямками : можна давати завдання створити проект , результатом якого буде усний виступ на уроці. З іншого – можна ускладнити завдання і попросити створити слайд – шоу з певної теми. [8]

Використовуючи ресурси Інтернет учні проводять дослідницькі роботи. Діти самостійно ведуть пошук, відбирають матеріал за завданням учителя. Щоб організувати урок з відвіданими віртуального музею , необхідно скласти маршрут або запит пошуку інформації. Результатом віртуальної екскурсії є творча робота : доклад, повідомлення , презентація, заповнення таблиці, відповіді на запитання.

Електронна пошта може бути використана :

1. Учителем – для обміну навчально - методичною інформацією.

2.Учнями – для обміну навчальними творчими роботами зі своїми однолітками.

3. учителями і учнями – для взаємного обміну інформацією в процесі виконання завдань.

Так у навчанні географії та економіки використовують різні комп’ютерні програми. За цілями та задачами програми поділяються на :

 • навчальні програмні засоби,

 • програми, призначені для контролю,

 • інформаційно - пошукові системи,

 • моделювальні програмні засоби,

 • демонстраційні,

 • навчально - ігрові.[12]

За призначенням можуть бути класифіковані так:

 • комп’ютерні підручники,

 • предметно орієнтовані середовища,

 • програми - тренажери,

 • контрольні програми, довідники, бази даних навчального призначення,

 • лабораторні практикуми.

Кожний урок вимагає свого типу програмних засобів. На уроках засвоєння знань можна використати демонстраційні програми. На уроках закріплення вивченого матеріалу можна застосовувати програми - контролери. На контрольному уроці, використовуючи комп’ютер , можемо досконало перевірити вивчений матеріал. На уроках практикумах учні удосконалюють свої вміння зіставляти карти , заповнювати таблиці, робити висновки, працювати із статистичними даними.

Найсучаснішим комп’ютерним засобом навчання є мультимедія, що ґрунтується на спеціальних апаратних і програмних засобах. Однією з переваг є можливість розроблення на їх основі інтерактивних комп’ютерних презентацій з географії.[9]

Презентація - це набір послідовно змінюючи одна одну сторінок – слайдів, на кожній з яких можна розмістити текст, малюнки, схеми, відео, аудіо фрагменти. [1]

Комп’ютер з мультимедіа стає дуже ефективним технічним засобом навчання. Застосовуючи на уроках географії мультимедійні технології, вчитель може демонструвати: рух тектонічних плит, переміщення повітряних мас, виверження вулканів, особливості небезпечних природних явищ, тобто , за короткий час демонструвати процеси , які проходять вздовж років і навіть століть. Все це дозволяє вивести урок на якісно новий рівень.

ІІ. Уроки географії та економіки з використанням комп’ютера.

У сучасному світі, мабуть, немає галузі, де б не використовувався комп’ютер. Тому дуже важливо, починаючи з раннього віку, навчити учнів застосувати його для оволодіння знаннями та їх практичної реалізації.

Мета застосування комп’ютера на уроках географії та економіки така:

копия dsc00675_новый размер

• розширити межі творчої діяльності вчителя та учнів;

• усвідомити можливості ефективного застосування комп’ютерних технологій;

• привчити учнів до самостійної дослідницької діяльності під час розв’язування практично спрямованих завдань.

Комп’ютер використовують у навчальному процесі для підвищення результатів навчання та розвитку в учнів загально навчальних і спеціальних навичок, що є ефективнішим , ніж під час використання традиційних засобів.

Учитель повинен створити на уроці умови для формування особистості, яка:

• самостійно набуває необхідні знання, вміло застосовує їх на практиці для розв’язанні різноманітних проблем;

• вміє самостійно критично мислити, бачити труднощі в реальному світі і шукати шляхи раціонального їх подолання;

• чітко усвідомлює, де і яким чином отримані нею знання можуть бути застосовані у практичному житті;

• вміє працювати з інформацією ( збирати, аналізувати, узагальнювати, зіставляти, аргументувати тощо).

Використання комп’ютерних і електронних засобів навчання на уроках робить його більше наочним, цікавим, динамічним, сучасним. Учні можуть самі підготуватися за допомогою комп’ютерних засобів навчання по новій темі, розповісти про ті, або інші географічні новинки, кожен учень може відчути смак наукового відкриття.[13]

Як приклад , наведемо структуру комп’ютерно - орієнтованих уроків різних типів з географії .

І. Урок засвоєння нових знань.

При традиційній методиці він має таку структуру.

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Оголошення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної діяльності.

3. Сприймання і первинне усвідомлення нового матеріалу, осмислення зв’язків і відносин в об’єктах вивчення.

4. Узагальнення і систематизація знань.

5. Підведення підсумків та повідомлення домашнього завдання.

Під час проведення уроків цього типу в комп’ютерному класі учні розподіляються на три групи. Урок має таку структуру.

1. Актуалізація і корекція опорних знань учнів перевіряється за допомогою комп’ютера ( перша група), інші працюють за картками( 5-7 хвилин), запитаннями.

2. Сприйняття і первинне усвідомлення нового матеріалу: група учнів з високим рівнем вивчає матеріал за комп’ютером, інші слухають пояснення вчителя чи працюють над поставленою проблемою за підручником -10 хвилин.

3. Систематизація знань: учні з високим рівнем підготовки виконують самостійно завдання за підручником, слабші працюють з учителем, третя група перевіряє знання за комп’ютером -15 хвилин.

4. Підсумок уроку і домашнє завдання.

ІІ. Комбінований урок

1. Оголошується тема, яка буде розглядатися на уроці, але підкреслюється, що для вивчення нової теми необхідно перевірити, як учні засвоїли попередній матеріал. Частина учнів працює за комп’ютером над завданнями, а решта – з учителем, використовуючи різні форми роботи (фронтальна бесіда, самостійна робота, диктант тощо)

2. Дали вчитель переходить до наступного етапу уроку – пояснення нового матеріалу. Сильні учні можуть вивчати новий матеріал самостійно, а з рештою працює вчитель. Учитель може провести урок в формі презентації.

3. Опрацювавши новий матеріал, учитель і учні переходять до нового етапу - закріплення вивченого. Тут, знову ж, група учнів працює за комп’ютером самостійно, а зрештою класу працює учитель. Учні, що працюють самостійно, виконують, звичайно, завдання, складені вже за новим матеріалом. Отже, якщо у них виникають проблеми, учитель бачить, на що потрібно звернути увагу під час повторення теми на наступному уроці. Якщо на етапі закріплення матеріалу комп’ютер поставить негативну оцінку, її зовсім необов’язково фіксувати в журналі, адже учень, попрацювавши вдома, може на наступному уроці виправити ситуацію. Наприкінці уроку вчитель підводить підсумки, визначає домашнє завдання.

ІІІ. Урок узагальнення і систематизації знань.

1. Постановка мети уроку і мотивація навчальної діяльності учнів-3 хв.

2. Відтворення і корекція опорних знань-6 хв.

3. Повторення та аналіз основних факторів, подій, явищ-5 хв.

4. Узагальнення і систематизація понять, засвоєння системи знань та їх застосування для пояснення нових фактів і виконання практичних завдань-25 хв.

Клас ділять на групи:

а) перша група працює на комп’ютерах упродовж 5 – 7 хв;

б) друга група учнів самостійно працює працює з картками 5 – 7 хв (завдання творчого характеру на розвиток логічного мислення). Після виконання поставлених завдань учні міняються місцями;

в) третя група учнів працює з учителем, виконує завдання творчого характеру.

Перше група після виконання завдань на комп’ютерах працює разом з учителем або одержує індивідуальне завдання.

Учитель ставить проблемні запитання, на які учні дають відповіді-5 хв

g:\географія\dsc06629.jpg

Учитель підсумовує роботу учнів, виставляє оцінки, аргументуючи кожну з них, крім цього дає домашнє завдання і пояснює його.[14]

Зміна діяльності учнів на уроці від засвоєння інформації з екрану до роботи з підручником, словниками – довідниками, стінними й контурними картами , атласами, роботи в зошиті допомагає забезпечувати необхідну релаксацію, психологічну розрядку, зменшує втомлюваність, підвищує зацікавленість.

Сучаний кабінет географії повинен бути обладнаний комп’ютером, екраном, телевізором іншими технічними засобами.Все це допомагає забезпечувати творчу атмосферу на уроках географії, інтерес до вивчення предмету.

Форми і методи проведення уроків економіки, з використанням

інформаційних технологій.

Методика роботи з Інтернет-технологіями (подорож по мережі Інтернет, відвідування економічних сайтів, пошук економічної літератури та необхідної інформації);

 2. Методика використання методу проектів на уроках економіки із застосуванням засобів Microsoft Office (створення баз даних, електронних таблиць).
3. Методика використання творчих завдань на уроках економіки із застосуванням засобів Microsoft Office (створення рекламних проспектів, бізнес-планів і т. д.)

4. Методика організації комп'ютерного практикуму на уроках економіки (ділові ігри, складання кросвордів, тестові завдання).
5. Методика використання навчально-контролюючих програм на уроках економіки (електронний посібник "Економіка» та ін.)

6. Методика проведення мережевих конференцій на уроках економіки (по локальній мережі або через мережу Інтернет).[6]

Форми організації навчальних занять:

Лекція, семінар, лекційно-практичне заняття, самостійні роботи, дискусії, комп'ютерні практикуми, творчі завдання, проекти, ділові ігри і т. д.

Форми контролю на уроках економіки:

Письмові або усні роботи, приурочені до теми занять, диктанти, тестові завдання, заліки, контрольні роботи, фронтальний опитування, вікторини, самоконтроль, лабораторні роботи. 

За умови систематичного використання інформаційних технологій у навчальному процесі в поєднанні з традиційними методами навчання можна значно підвищити ефективність навчання. 

Засоби Microsoft Office, як інструмент підготовки та проведення уроків економіки.

Використання типових програм пакету Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Access, Publisher в роботі вчителя дає багаті можливості для підготовки до уроків і їх проведення. Текстовий редактор Word представляє великі можливості для створення професійно виконаних документів, художнього оформлення текстів: нестандартне розташування тексту на сторінці, надання враження об'ємності тексту, зображення тіні від написаного тексту, зафарбовування букв візерунком довільного тексту, робота з таблицями, діаграмами, малюнками. 

Використання презентаційної графіки (Power Point) дозволяє доповнити текстуальні частині роботи візуальним рядом: малюнком, фотографіями, картинками, ефекти анімації. Пошуки послідовності у побудові візуального ряду є, безумовно, творчими компонентами комп'ютерного викладу матеріалу. Програма Power Point дозволяє підготувати виступ з використанням слайдів, які можна надрукувати, продемонструвати на комп'ютерах індивідуально або за допомогою відеопроектора, а також включити в конспект доповіді або в комплект матеріалів для роздачі учням. [1]

Програма Excel дозволяє впроваджувати в текстуальному частину роботи: таблиці, чисельну інформацію, формули, діаграми і графіки; є однією з найбільш зручних методів вирішення економіко-математичних задач. Використання баз даних (Access) надає можливості розміщення в роботі потрібної довідкової інформації, відібраної за певними критеріями, є засобом збереження великих обсягів інформації.

Інформаційні технології на різних етапах уроку.

1. Організаційний етап. У вступній частині уроку учням пояснюються мета і зміст подальшої роботи. На даному етапі доцільно показати слайд із зазначенням теми та переліку питань для вивчення. Відображення цієї інформації на екрані прискорює конспектування.

2. Мотиваційно-пізнавальна діяльність. Мотиваційно-пізнавальна діяльність учителя формує зацікавленість учня в сприйнятті інформації, яка буде розказана на уроці або віддається на самостійне вивчення. Формування зацікавленості може відбуватися різними шляхами: 

- Роз'яснення значення інформації для майбутньої професійної діяльності,

- демонстрація завдань науки, які можуть бути вирішені за допомогою цієї інформації;
- розповідь про виробничі проблеми, які були вирішені за допомогою цієї інформації.

Ефект від застосування будь-якої інформації може демонструватися у вигляді графіків або діаграм, що показують прибутковість, економічний чи інший ефект від її застосування.
Зображення на екрані є рівнозначним словами вчителя. У цьому випадку вчитель пояснює те, що показано на екрані.

Зображення на екрані доповнює слова вчителя. При вивченні загальних понять явищ, законів, процесів основним джерелом знань є слова вчителя, і зображення на екрані дозволяє продемонструвати їх умовну схему 

 1. Перевірка засвоєння попереднього матеріалу. За допомогою контролю може бути встановлена ступінь засвоєння матеріалу: запам'ятовування прочитаного в підручнику, почутого на уроці, довідатися з самостійної роботи, на практичному занятті і відтворення знань при тестуванні. 

Навчальна та освітня функція полягає в тому, що учень не просто відповідає на запитання тесту, але й, отримуючи зворотний зв'язок з приводу даних відповідей, вносить до них необхідні корективи.

 Виховна функція перевірки та оцінки знань при роботі з комп'ютерними тестами обумовлена самим контролем, а ще більше - самоконтролем. Комп'ютер як би "виховує" користувачів, привчає працювати, підвищує їх відповідальність, "змушуючи" самостійно приймати рішення про власну готовність до відповіді, реально оцінювати свої навчальні можливості.  

Інформаційна функція комп'ютера дозволяє вчителю отримати цінні відомості про ефективність роботи баз даних, доступності схем і таблиць, адекватності ілюстративного матеріалу тексті, якому навчають, цілісності уявлень про предмет "Економіка".[2]

3.Вивчення нового матеріалу. При вивченні нового матеріалу наочне зображення є зорової опорою, яка допомагає найбільш повно засвоїти що подається матеріал. Співвідношення між словами вчителя та інформацією на екрані може бути різним, і це визначає пояснення, які дає вчитель.

 Зображення на екрані виступає основним джерелом інформації. Наприклад, реальне зображення кривої попиту. У цьому випадку вчитель повинен назвати складові частини графіка, установити взаємозв'язок між ними, причини зсуву кривої і т.д. В міру зростання підготовки учнів варто залучати їх до обговорення і скорочувати коментарі вчителя. 

5. Систематизація і закріплення матеріалу. Систематизація і закріплення матеріалу необхідні для кращого запам'ятовування і чіткого структурування. З цією метою наприкінці уроку вчитель робить огляд вивченого матеріалу, підкреслюючи основні положення та їх взаємозв'язок. При цьому повторення матеріалу відбувається не тільки усно, але і з демонстрацією найбільш важливих наочних посібників на слайдах, виконання тестів на комп'ютері. 

Плануючи урок із застосуванням нових інформаційних технологій, учитель повинен дотримуватися дидактичні вимоги, відповідно до яких: 

• чітко визначати педагогічну мета застосування інформаційних технологій у навчальному процесі;
• уточнювати, де і коли він буде використовувати інформаційні технології на уроці в контексті логіки розкриття навчального матеріалу і своєчасності пред'явлення конкретної навчальної інформації;

• погоджувати вбрання засіб інформаційної технології з іншими технічними засобами навчання;
• враховувати специфіку навчального матеріалу, особливості класу, характер пояснення нової інформації;

аналізувати і обговорювати з класом фундаментальні, вузлові питання досліджуваного матеріалу.

ІІІ. Анкетування як форма педагогічних досліджень

Анкетування – це метод масового збору матеріалу за допомогою розроблених запитань. Питання анкети відрізняються між собою за змістом і формою.

Поділ питань за змістом залежить від характеру інформації. В анкетуванні прийняли участь учні 7 класу.

За формою питання поділяються на :

1. Відкриті, закриті, напіввідкриті.

2. Прямі і непрямі.

3.Особові і безособові.

Анкетування учнів показало, що:

1. Засвоєння навчального матеріалу за допомогою комп’ютера є більш ефективне, глибше.

2. Більшість учнів виявили бажання працювати з комп’ютерною підтримкою по іншим темам.

3. Майже в усіх учнів комп’ютер викликає інтерес до навчання.

4. Більшість учнів виявили думку, що:

а) за комп’ютером працювати цікавіше;

б) відразу видно результати роботи,

в) краще розумієш, що потрібно зробити,

г) працювати легко, швидко,

д) для учнів із заниженою самооцінкою важливо було те, що можна працювати відкрито, не боячись помилок, а якщо вони виникали, була можливість виправити.

Рисунок 1. – Кількісна характеристика про використання

компютерниїх технологій.

Рисунок 2. – Результати анкетування про готовність користування

комп’ютером.

Дані анкетування показали, що при використанні на уроках географії, економіки,комп’ютерних навчальних програм , інформаційних технологій, електронних версій атласів, Інтернету, є важливою передумовою підготовки учнів, які зможуть ефективно працювати у майбутньому інформаційному суспільстві.


Висновок
В результаті опрацювання наукової і навчальної літератури, довідкового і картографічного матеріалу , комп’ютерних програм була розкрита тема « Уроки географії та економіки з використанням комп’ютера.

Дана робота розкриває основні напрямки використання комп’ютерної техніки в навчальному процесі, різноманітність інформаційних технологій та програм при викладанні предметів .

В результаті роботи були розв’язані такі задачі:

1. Дана позитивна оцінка ефективності використання комп’ютерних технологій в навчальному процесі.

2.Проведений аналіз структури уроків географії різних типів з комп’ютерною підтримкою.

3. Дана характеристика комп’ютерним програмам, що використовуються при вивченні економіки.

4. Проведене анкетування як метод педагогічного експерименту, що дозволило встановити, застосування комп’ютера призводить до більш високого рівня засвоєння знань, та має значні переваги серед інших засобів навчання.

Список літератури

1. Вовковінська Н, В. Як створити комп’ютерну презентацію : посібник /Н. Вовковинська , С. Литвинова. – К. : Шкільний світ, 2009.-128 с.- ( Бібліотека

« Шкільний світ).

2. Гевал П.Інформаційні технології в навчальному процесі //Завуч.-2002.-№10.

3. Інновації н уроках географії/ Упорядин.Є. І. Науменко, В. М. Андрєєва.- Х.: Вид.група « Основа», 2007.-160с.- (Б-ка журн. « Географія» ).

4. Коберник С., Коваленко Р. Сучасний стан і перспективи комп’ютерного навчання географії//Географія та основи економіки в школі.- 2002.-№3.-С.10-14.

5. Коберник С.Г. Методика навчання географії в загальноосвітніх навчальних закладах навчально- методичний посібник) / Коберник С. Г.,Коваленко Р.Р., Скуратович О.Я.; За редакцією С.Г. Коберника.-К.:навч. Книга,2005.-319с.

6. Муніч Н . Від комп’ютерного забезпечення до комп’ютерних технологій // Краєзнавство, географія, туризм.-2004.-№5.- С.5-9

7. Пухтаєвич П. Р. Комп’ютер на уроці географії //Географія.-2009.-38.-С.11

8. Сакун Л.А. Використання комп’ютерних технологій на уроках географії//Географія.-2007.-321 ( 97).-С.7.

9. Самойленко Н. Мультимедійні засоби під час повторення узагальнення та систематизації знань учнів.- Інститут педагогіки АПН України -

http:// edu.ukrsat.com/labcof/tezy/8/

10. Селевко Г. К. Педагогічні технології на основі ефективності управління і організації навчального процесу- http://rusedu.info/Article114.html

11. Стадник О.Г. Інноваційні технології навчання географії.- Х.:Вид. група « Основа», 2010.-128 с.- ( Б-ка журн. « Географія»)

12Урок географії . Від класики- до сучасних технологій/ За ред. В. П. Корнєєва- Х.: Вид. група « Основа» ,2006.- 176с.

13. Шульгіна О. Можливості і проблеми використання комп’ютерних технологій у викладанні географії // краєзнавство, географія, туризм.- 2004.-325-28.-с.67-70.

14. Юхимович О. Використання комп’ютерної техніки під час вивчення географії/ Географія та основи економіки в школі.- 2003.-№5.-С. 16-20.

15. http://novoprtrivka.at.ua

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Мережа книгарень видавництва львівської політехніки пропонує книги видавництва «каравела»
Запропонована читачеві книга передбачає засвоєння набутих знань у площині соціопсихологічного аналізу прикладних аспектів управління...

Урок з української мови на тему : «Поширені І непоширені звертання....
Тип уроку : урок вивчення нового матеріалу із використанням випереджуючого навчання

План-конспект уроку з української мови в 10 класі на тему: «Лексико-синтаксичні...
Підготувала Бойко Людмила Юріївна, учитель вищої категорії Прилуцької спеціалізованої школи з поглибленим вивченням інформаційних...

Методична розробка уроку Предмет: «Основи галузевої економіки та підприємництва»
Підготовка та проведення уроку засвоєння нових знань з основ економіки

Уроку
Види мистецтв та специфіка їх художньо образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтва. Поняття...

Урок-гра «Поле чудес» з української літератури у 9 класі на тему...

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи для студентів
Верига Ю. А., професор кафедри бухгалтерського обліку І аудиту Інституту економіки, управління та інформаційних технологій внз укоопспілки...

Методична розробка відкритого вступного інструктажу з виробничого...
Для кожного викладача головним критерієм оцінки рівна професіоналізму, майстерності, співпраці та взаєморозуміння з учнями, можливість...

Методична розробка відкритого вступного інструктажу з виробничого...
Для кожного педагога головним критерієм оцінки рівня професіоналізму, майстерності, співпраці та взаєморозуміння з учнями, можливість...

Урок №1
Уважно прослухати висловлювання. У якому стилі воно оформлено? Довести це. Визначити тему й основну думку почутогоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка