Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

П л а н

П л а нУчитель англійської мови

Дрімайлівської ЗОШ І-ІІ ступенів

Дитюк Олена Іванівна

П Л А Н

Вступ.

 1. Використання методу проектів на уроках англійської мови як один із шляхів формування комунікативної компетентності учня:

  1. Понятійний апарат. Загальна характеристика проектів.

  2. Мета, завдання, планування.

  3. Методика виконання проектних робіт на уроках англійської мови.

  4. Роль керівника проекту.

  5. Оцінювання проектної діяльності учнів.

2. Додатки

Додаток 1. Карта - план проектів для 8 класу до підручника А.Несвіт.

Додаток 2. Методичні рекомендації до етапів роботи над проектом.

Додаток 3. Зразок учнівського групового проекту.

Додаток 4. Критерії готовності учнівського проекту.

Додаток 5. Урок – презентація проекту.

Додаток 6 Фотоілюстраційний матеріал.

Перелік посилань.


Сьогодні у світовій освітній практиці провідними є діяльнісний, особистісно орієнтований та компетентнісний підходи , тому важливим стає не наявність у дитини певного багажу знань, особистих якостей та здібностей, а й здатність застосовувати ті чи інші компетентності в житті.

Головною метою навчання іноземної мови в сучасній школі є розвиток особистості школяра, здатного використовувати іноземну мову як засіб спілкування в діалозі культур.

Гадаю, практичного результату навченості іноземної мови можна досягти передусім у процесі особистісно - комунікативного навчання, яке передбачає й вирішення завдань, пов’язаних з освітою, вихованням та розвитком особистості.

Протягом усього навчання іноземної мови формується й комунікативна компетенція, складовими якої є: лінгвістична, соціологічна, дискурсивна, стратегічна, соціальна та соціокультурна компетенції.

Під час планування уроків необхідно дотримуватися всіх перелічених принципів та умов, необхідних для формування комунікативної компетенції учнів:

 • Постійна мовленнєва практика учнів.

 • «Омовленість » певною мірою всіх вправ.

 • Використання комунікативного цінного матеріалу.

 • Постійна активізація мовленнєво – мисленнєвої активності учнів.

 • Мовленнєвий характер уроку.

Для формування комунікативної компетентності учнів на уроках англійської мови вчителі шукають найкращі методи і засоби навчання. Серед них одним із найпріоритетніших для вчителів іноземної мови є інноваційний метод проектів. Хоча, з іншого боку, проектна робота не є новою методологією в навчання учнів, зокрема англійської мови.

Метод проектів успішно і досить активно розвивається, тому що дає змогу раціонально поєднувати теоретичні знання з їх практичним застосуванням для вирішення конкретних проблем у спільній діяльності школярів.

Уже багато десятиліть учителі європейських країн та США практикують проектну діяльність з учнями, як на уроках, так і в позакласній діяльності.

В Україні ми ще не маємо достатнього досвіду в цій роботі, але вчителі, котрі постійно перебувають у творчому пошуку, обов’язково приходять до проектної методики. Бо оновленому суспільству потрібні люди, які можуть самостійно мислити, здатні до самореалізації. Випускнику школи необхідно вирішувати реальні завдання в суперечливих і складних умовах сучасного буття. Тому й головною метою вчителя стає формування ключових компетенцій учня, оскільки саме набуття життєво важливих компетентностей може допомогти людині орієнтуватися в сучасному суспільстві, сприяє формуванню в неї здатності швидко реагувати на запити часу.

На сучасному етапі метод проектів вважають основною технологією формування компетентностей учнів, в тому числі й комунікативних компетентностей, яка дозволяє використовуючи найменші затрати ресурсів, створити в навчальному процесі умови діяльності, максимально наближені до ре­альних. Метод проектів передбачає поєднання технології створення освітніх ситуацій, у яких учень ставить та розв'язує власні задачі, з техно­логією супроводу самостійної діяльності учня. Метод проектів є ефектив­ним, оскільки стимулює практичну проектну діяльність школярів та дозво­ляє формувати весь набір компетентностей.

Педагогічна технологія «Метод проектів » містить у собі сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю, тому що технологію можна розглядати як таку, що сприяє творчому розвитку учнів. Проектна методика використовує принципи рефлексії, партнерство, неординарність, креативність, толерантність.

Метод проектів вирішує багато педагогічних завдань:

 • Розвиває творчу думку та навички роботи з джерелами інформації, навички спілкування, допомагає розв’язати проблеми й практично зорієнтованих учнів, яким нелегко виявити себе на уроках, а реалізуючи проекти, вони виявляють найрізноманітніші здібності.

 • Метод проектів є тим середовищем, в якому учні набувають сил, упевненості, а ситуація успіху може стати відправною точкою подальшого усвідомленого зростання.

 • Досвід проектної діяльності знадобиться учням не лише в їх самоосвіті та самореалізації, а й у житті загалом.

Що ж таке проект ? Існує ряд визначень серед яких:

Проект – це цільовий акт діяльності, в основі якого лежать інтереси учня.

Проект – це велика робота спрямована на опрацювання конкретної теми і розв’язання проблеми, але зміст і презентацію проекту визначають самі учні.

Проект – форма побудови цілеспрямованої діяльності.

А.Моісеєв

Проект - це задум, план, прообраз певного об’єкта; сукупність документів і розрахунків. Необхідних для його створення.

Советский енциклопедический словарь.
Проект – послідовність взаємопов’язаних подій, які відбуваються впродовж встановленого обмеженого проміжку часу та спрямовані на досягнення неповторного і водночас певного результату. Ф.Бегьюлі.

Проект – це комплекс пошукових, дослідницьких, графічних, та інших видів робіт, виконаних з метою практичного або теоретичного розв’язання значущої проблеми. Є.Полат
Проект – це задуманий план дій.

Тлумачний словник української мови.

Проектом ( від латинського слова projectus – викинутий уперед) називають реалістичний задум бажаного майбутнього.

Л.Переверзев

Проект – це ідея, якою суб’єкт розпоряджається як своєю думкою. Проект як проблема означає ситуацію творчості, в якій людина перестає бути власником ідеї, щоб отримати шанс наштовхнутися на щось нове, здивуватися. Виявити його у своїй творчості. Енциклопедический словарь
Проект - сукупність певних дій, документів, попередніх тестів; задум для створення реального об’єкта, предмета, створення різного роду творчих, теоретичних продуктів. Є.Полат
Навчальний проект – це форма організації занять, яка передбачає комплексний характер діяльності всіх його учасників з отримання освітньої продукції за певний проміжок часу. ( за А.Хуторським)

НП - це спільна навчально-пізнавальна , творча або ігрова діяльність учнів-партнерів, яка має спільну мету, узгоджені методи, засоби діяльності, спрямована на досягнення спільного результату з розв’язання спільної проблеми, яка має значущість для учасників проекту.

( за М.Бухаркіною)

Проектна діяльність – одна з найпопулярніших форм організації роботи з учнями, що забезпечує досягнення зазначеної мети.

Проект на уроках іноземної мови можна визначити як комплекс дій, який спеціально організо­ваний учителем, самостійно виконується дітьми та завершується створен­ням продукту, що передбачає усну презентацію. Метод проектів орієнтований на самостійну діяльність учнів — індивідуальну, парну, групову.

Кожен проект потребує інтегрованих знань і вмінь. Проекти можна класифікувати за різними ознаками, наприклад:

 • пошукові, творчі, інформативні, дослідницькі, ігрові;

 • реальні, надумані;

 • індивідуальні, парні, групові;

 • локальні, всеукраїнські, міжнародні.

Широко розвинена типологія проектів дає багато можливостей для використання їх у навчанні іноземних мов.

Для ефективного застосування методу проектів необхідним є врахування вікових особливостей, застосування інтегрованих знань та вмінь, планування конкретних результатів на кожному етапі проекту. Важливо створити дружню атмосферу, заохотити учнів до спілкування англійською мовою під час обговорення і здійснення проекту.

Проекти, які виконуються на уроках англійської мови в нашій школі відповідають Програмі з англійської мови для загальноосвітніх шкіл і націлені на розвиток мовної ( лінгвістичної ), соціолінгвістичної та ключових компетентностей особистості учня. Робота над проектами на уроках англійської мови сприяє вивченню англійської мови відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти .

Плануючи проектну роботу ми визначаємо разом з учнями мету і завдання, форми підсумкового контролю проектів, роль учителя як керівника проекту, а також складаємо так звану карту – план, де вказуємо назву проекту, тип, тематичний матеріал для опрацювання, кількість годин, кінцевий продукт і вміння, які діти розвивають і набувають, виконуючи проект.

Кожен учень може виразити себе та реалізувати свої здібності через проектну діяльність.

Плануючи проекти ставлю за мету:

 1. Поглибити знання учнів з англійської мови під час вивчення тематичного матеріалу.

 2. Розвивати комунікативну компетенцію учнів на базі соціокультурних, соціолінгвістичних знань, умінь і навичок.

 3. Розвивати мовленнєві здібності та особистий творчий потенціал учнів, уміння самостійно планувати свої дії, прогнозувати можливі варіанти вирішення проектних завдань. Розвивати навички самоосвіти та особистої самореалізації.

 4. Навчити учнів виконувати проекти, писати проектні звіти, презентувати результати проектних досліджень, що є нагальною потребою дня, поступово входить до переліку необхідних навчальних умінь учнів .

В своїй практиці використовую проектні технології на різних етапах навчання. Прості й невеликі за обсягом проекти включаю у цикл уроків у вигляді творчих завдань. Наприклад, діти, особливо маленькі, роблять проекти про їхню сім’ю, будинок, улюблених тваринок, одяг, їжу, демонструючи їх погляд на навколишній світ. А що може бути мотивованішим для дитини? Отже, метод проектів генерує позитивну мотивацію, що є ключем для успішного вивчення англійської мови.

Робота над більш складними тривалими проектами відбувається в декілька етапів, а саме: підготовчий, виконавчий, презентаційний і підсумковий. На даних етапах учні вирішують окремі завдання, такі як : вибір теми проекту, формування мікрогруп, збирання інформації, робота з довідковою літературою, інтерв’ю, анкетування тощо, і , нарешті, презентація та оцінювання проектів. Кінцевим результатом виконання проектів є доповіді, газети, буклети, інструкції, статті, звернення, а також сценарії уривків з художньої літератури і презентації їх на сцені.

В кабінеті англійської мови в Дрімайлівській ЗОШ І-ІІ ступенів діє постійна виставка учнівських проектів, що є сильною мотивацією для творчості. Час від часу проводжу публічний захист виставлених проектів, що сприяє розвитку мовленнєвих навичок та вмінь.

Захист проектних робіт проводжу в різних формах. Навчаючи учнів 5- 9 класів ( за підручником А.Несвіт) пропоную учням для вибору різні теми проектів. Так, учні 5 класу виконують три проектні роботи по темах «My family», “The house I want to live in”, “A menu for school canteen”. Це були індивідуальні проекти, виконані у формі буклетів, брошур і т.і. Залюбки малювали родовідне дерево, на якому в правильній послідовності розміщали фотографії родичів. Більшість п’ятикласників виконували свої проекти на комп’ютерах. На уроках учні захищали свої проекти зачитуючи або ж розповідаючи про свою сім’ю, будинок в якому мріють жити, в залежності від їх рівня знань з англійської мови.

Вислухавши учнів у класі проводили обговорення. Позитивним є те, що учні залучають своїх батьків до роботи, радяться й з ними.

У цьому навчальному році учні 8 класу працювали над творчим груповим проектом. Вони створили в групах шкільну газету англійською мовою «NEWS OF SCHOOL LIFE » та презентували її учням 7 та 9 класів. ( Див. методичні матеріали)

Хочу зазначити , що над проектом учні працюють не під час уроку, на уроці ми тільки з’ясовуємо деякі незрозумілі моменти. Основну роботу вони виконують вдома, в комп’ютерному класі.

На презентацію проектів зазвичай виділяю цілий урок. Після чого проходить колективне обговорення , оцінювання зусиль кожного, використані можливості, творчий підхід.

Оцінку за проект ставимо всі разом, дотримуючись розроблених критеріїв готовності проекту. ( Див . додаток)

Позитивним у використанні проектної технології є те, що робота над проектом дає можливість об’єднати зусилля учнів у практичній діяльності та спілкуванні, сприяє обміну досвідом, інформацією, вияву своєї творчості та оригінальності.

Коли закінчився урок презентації проекту у восьмикласників, перше, що запитали мене діти, було : « Коли ми будемо працювати над наступним проектом?»

Я вважаю, що це питання і було найвищою оцінкою нашої спільної діяльності. Це спонукало мене розробити методичні матеріали по виконанню проектних робіт у 8 класі за новою програмою ( підручник А.Несвіт)

( див.додаток )

Учні 9 класу з великим задоволенням виконують проектні роботи, здебільшого це інформаційні проекти. Вивчаючи тему «Environment», учні 9 класу чудово впоралися з таким завданням. Протягом вивчення теми вони збирали матеріали з різних джерел, після чого виконали комплексну роботу, яку відповідно оформили в папку. Роботи були оформлені відповідними малюнками, ілюстраціями, діаграмами. А оскільки ця інформація була взята із різних джерел, то учні слухали один одного з великим інтересом. Адже це одна з найцікавіших і найактуальніших тем.

Виконання учнями проектних робіт сприяє активізації мовленнєвої компетентності на письмі, знання граматичного та лексичного матеріалу, і, звичайно, під час презентації проектів, вдосконалюються мовленнєві навички та вміння учнів.

Працюючи в умовах сільської малокомплектної школи намагаюся заповнити недостатність інформації ( слабкість бібліотечного фонду, відсутність у школі доступу до мережі Інтернет) власними силами. За роки роботи створила хороший кабінет, намагаюся постійно поповнювати його сучасною літературою, підписуюся на газети “English”, «Англійська мова та література», одержую газету «Oxford News» і даю можливість використовувати всі наявні в кабінеті матеріали.

Звичайно, не кожен учень спроможний виконати на високому та достатньому рівні проектну роботу, але більшість моїх учнів самі пропонують теми проектних робіт і з задоволенням їх виконують.

У своїй практиці намагаюся органічно поєднувати урок, домашню, позакласну роботу, роботу факультативу з англійської мови, що забезпечує ефективне формування комунікативної компетентності учнів, сприяє розвитку в учнів самостійності, комунікативно-пізнавальної й соціальної активності.

Окремо хочу спинитися на з’ясуванні питання щодо підходів до оцінювання навчальних досягнень учнів, так як вони змінюються у зв'язку з упровадженням в освіту України принципів гуманізації освіти, її де­мократизації. Оцінювання має грунтуватися на по­зитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не рівня його невдач. Одним з аспектів реформування освіти є мето­дологічна переорієнтація процесу навчання на роз­виток особистості учня, формування його основ­них компетенцій.

Поняття компетентності не зводиться тільки до знань і навичок, а належить до сфери складних умінь і рис особистості.

До основних компетенцій, яких потребує су­часне життя і які формуються у процесі проектної діяльності учнів, належать:

 • соціальна зрілість, пов'язана з готовністю брати на себе відповідальність, з ініціатив­ністю;

 • володіння комунікативними навичками, що передбачає опанування усним і писемним спілкуванням, формування вмінь вести полеміку, лаконічно й аргументовано відповідати на запи­тання, формування вміння координувати свої дії, працювати «в команді»;

• інформаційні компетенції - розвиток умінь орієнтуватися в інформаційному просторі, критично осмислювати й використову­вати різноманітну інформацію;

 • здатність до саморозвитку й самоосвіти, прагнення постійно навчатися та вміння само­стійно конструювати свої знання, уміння здійс­нювати самоаналіз, самоконтроль та самооцінку;

 • здатність до раціональної продуктивної, творчої діяльності, що передбачає наявність умінь планувати свою роботу, комплексно поєд­нувати знання з різних галузей для вирішення про­блеми;

 • презентаційні вміння, навички естетичного оформлення результатів досліджень тощо.

Пропонована система оцінювання проектної діяльності є спробою об'єктивно оцінити рівень компетентності учня. Відповідно ускладнюється оцінка навчальних досягнень кожного учня.

Для оцінювання проектної діяльності учнів до­цільно користуватися рейтинговою шкалою.

Рейтингова шкала за рядом ознак схожа на тра­диційну кількісну шкалу, але не є такою. Вона утворюється шляхом набору балів. Після завершення роботи над проектами усі бали, набрані учнем, сумуються. Можливий варіант поєднання рейтингової оцінної шкали із традиційною 12-бальною. Та­кий варіант оцінювання передбачає визначення «середнього балу», урахування результатів роботи учня чи групи учнів на різних етапах проектної діяльності. У та­кому варіанті кожний етап роботи над проектом оцінюється також за 12-бальною шкалою.

Оформлення результатів оцінювання за рейтинговою шкалою можна виконувати в комп'ютерній програмі ЕхсеІ, яка автоматично підраховує се­редній бал, розміщує об'єкти в певному порядку відповідно до набраних балів.

Основними етапами роботи над проектом є: підготовчий, дослідницький, підсумковий.

На етапі підготовки до роботи над проектом може оцінюватись: вдалий вибір теми проекту, обгрунтування актуальності проблем, що розгля­даються проектом, активність учнів у ході обго­ворення основних напрямів роботи та методів до­слідження в рамках окресленої тематики.

На етапі реалізації проекту оцінюється хід фор­мування робочого варіанту учнівського проекту: відповід­ність стану готовності проекту календарному плану роботи над проблемою, щоденник дослід­ницької роботи, статті, тези доповіді, чернетки виснов­ків, підготовка ілюстрацій тощо.

Оцінювання здійснюється під час проміжного обговорення отриманих даних у групах (на уроках чи факультативних заняттях). Зазвичай ми практикуємо самооцінку та взаємооцінку роботи учнів .

Підготовка до заключного етапу конкурсу (презентації проектів) є надзвичайно важливою для оцінювання проектної діяльності учнів. Вона включає підготовку критеріїв оцінки презентацій.

Учитель може оцінювати виступи опонентів, активність учнів під час обговорення проекту та підготовки спільного рішення щодо способів і форм застосування результатів проекту.

Підсумкова оцінка враховує роботу учня ( учнів) на всіх етапах проектної діяльності. При цьому до уваги береться також показник рівня самостійності в ро­боті.
Робота вчителя як організатора проектної діяльності учнів є набагато складнішою в порів­нянні із традиційною педагогічною діяльністю вітчизняного вчителя. Під час підготовки семі­нарів чи під час презентації проектів учитель ви­конує роль диригента. Він націлює учнів, дає орієнтовні завдання, стежить за підбо­ром інформації, визначає рівень готовності учнів до публічних виступів. Педагог не виправляє уч­нів, не нав'язує їм своєї точки зору, а лише сте­жить, щоб вони не відхилялись від теми, і влуч­ними запитаннями підводить їх до формулювання висновків.

Під час підготовки проектів пропоную учням свої ідеї згідно зі змістом їхнього видання, висуваю свої пропозиції щодо оформлення. Разом з учнями визначаємо критерії оцінювання результату проекту: вживання активної лексики; естетичне оформлення; оригінальність задуму; зміст; презентативність.

Дуже важлива роль учителя полягає і в тому, щоб він міг мотивувати учнів до проектної діяльності, пояснити, що виконуючи навчальні проекти вони набудуть життєво необхідних у майбутньому дорослому житті знань та навичок планувати складні справи, уміння працювати в групі. Для вчителя, який використовує проектну методику на уроках важливо, щоб учні не лише навчилися здобувати інформацій, та використовувати її в писемному мовленні, але щоб вони могли спілкуватися по даних проблемах.
Отже, робота над навчальним проектом – це практика особистісно орієнтованого навчання в процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів. Учень свою роботу усвідомлює так: «Все, що я пізнаю, я знаю, для чого мені потрібно і де я можу ці знання застосувати». Для вчителя – це прагнення знайти розумний баланс між академічними і прагматичними знаннями, уміннями й навичками. Суть проектної технології полягає в тому, щоб стимулювати інтерес до певних проблем, спонукаючи оволодіння певною сумою знань через проектну діяльність, яка передбачає роз’язання однієї або цілої низки проблем, показати практичне застосування одержаних знань.

Організовуючи навчальне проектування на уроках англійської мови ми, перш за все, маємо створити умови під час освітнього процесу, за яких результатом є індивідуальний досвід проектної роботи учнів.

Слід пам’ятати, що вчитель має допомогти дитині, не виконуючи роботу замість неї.

Вчитель повинен не лише добре знати свій предмет, а й бути компетентним в інших галузях науки, бачити точки їх зіткнення. Для нашого предмету актуальними є знання з географії, історії, літератури, мови, екології … До того ж вчитель повинен добре знати своїх учнів, їхні можливості, інтереси бажання. Психологічна гармонійність і компетентність вчителя вкрай важливі для організації проектної діяльності учнів. Вчитель має бути комунікабельним, толерантним.

Використання методу проектів на уроках англійської мови допомагає мені як вчителю не тільки розвивати в учнів мовленнєві навички та уміння, а й формувати в них інтелектуальні і мовленнєві здібності. Проектна методика викладання іноземної мови є однією з найсучасніших методик. Активно розвиваючи інтегровані вміння та знання, ініціативу, співробітництво і взаємну відповідальність, вона справедливо поєднує на практиці фундаментальні принципи формування комунікативної компетенції учнів в процесі навчання мови із загальними завданнями і цінностями національної і європейської освіти.

Проектна робота дає нам широкий спектр діяльності, яка невичерпна, як невичерпна творчість, тому ця методика буде завжди актуальною.


Додаток 1.

Карта - план проектів для 8 класу

до підручника А. Несвіт

MAP OF PROJECTS

Project

Type of project

Topical area

Time

End product

Skills


News of School Life

Creative

project

School Life.

School of you dream, school rules, news, congratulations

November-December

A school newspaper

№ 1

Speaking, reading,

conducting interviews, computer design

My Favorite Authors and Books

Creative

project

Books and Writers.

The habit of reading, different kinds of books, libraries


January- February

A school newspaper

№ 2

Speaking, reading, writing, making a plan of a story

computer design

The Mystery of Music

Creative

project

Listening to Music.

Popular music styles, famous musicians and composers, the concert you have been to, music lessons

February- March

A school newspaper

№ 3

Listening

speaking, reading,

conducting interviews with singers, composers, computer design

Lifestyle: The UK and Ukraine

Information and

research project

Countries, People, Lifestyle: The UK and Ukraine.

Life of the people in two countries, visiting famous landmarks

April –

May

A school newspaper

№ 4


Speaking, reading, writing,

computer designДодаток 2

Методичні рекомендації до етапів роботи над проектом

( підручник А.Несвіт, 8 клас, 2008 р)

Розроблено Дитюк О.І.Рівень володіння англійською мовою: середній.

Вік учасників проекту: 13-14 років ( 8 клас)

Тип проекту : творчий груповий

Цілі:

 • формувати лінгвістичні та мовленнєві компетенції в межах тематики ситуативного спілкування "Newspaper", "School life", повторити лексику цієї тематики, закріпити вміння вживати граматичні часи ;

 • розвивати навички критичного мислення: планувати, складати се­мантичну карту

(асоціативний кущ), демонструвати здатність коре­гувати свою роботу;

 • розвивати вміння вільно висловлювати свої думки в письмовій та усній формі;

 • формувати зацікавленість у покращенні шкільного життя.

Очікуваний результат ( кінцевий продукт ): створення газети «Школа моєї мрії».

Учитель заздалегідь готує: роздавальний матеріал, приклад проекту, зразки англійських газет “English”, “Digest”.

Коментарі: для оформлення проекту можна використати ілюстрації з журналів, олівці та фломастери, комп’ютерний набір. Підібрати фотографії з життя школи, старі журнали, в яких учні можуть знайти і вирізати кольорові ілюстрації для своїх проектів.

Рекомендації:

1. Підготовчий етап.

 1. Виконати завдання, повторити лексику за темою (додаток 1).

 2. Скласти семантичну карту (додаток 2).

Очікуваний результат етапу: учні зосереджують увагу на тематиці проекту, складають семантичну карту; створюється дружня атмосфера.

2. Ідеї для проекту.

Ми пропонуємо створення газети « NEWS OF SCHOOL LIFE “

 1. Зібрати ідеї для проекту шляхом мозкового штурму. Скласти схему ідей проекту (самостійно або під керівництвом учителя).

 2. Показати зразки виконаних проектів.

Очікуваний результат етапу: зібрані ідеї для проекту, створено схему проекту; учні вчаться відбирати потрібні ідеї та систе­матизувати їх.

3. Планування.

3.1. Створити чітку структуру проекту. Газета, що складається з 4 - 6сторінок.

 • визначити обов'язкові рубрики: school rules, activities, teachers and pupils, what do you like about school and what do you like to change ;

 • додаткові частини учні визначають самостійно;

 • скласти структуру проекту;

  1. Зробити макет газети.

  2. Скласти план виконання проекту.

  3. Визначити, що необхідно для проекту.

  4. Ознайомити учнів з критеріями оцінювання проекту.
 1. Основна робота за проектом.

  1. Виконати в зошитах ( чорновиках ) письмові завдання ( статті, заголовки)

  2. Підібрати фотографії, малюнки та підписи до них.

Очікуваний результат етапу: Учні вчаться висловлювати свої думки щодо шкільного життя в письмовій формі.

5. Консультації вчителя та коригування роботи.

Відповіді на запитання, поради, допомога у розв’язанні проблем, пов’язаних з побудовою висловлювань, окремих речень, заохочення до подальшої роботи, відстеження ходу роботи над проектом.

Очікуваний результат етапу: скоригована робота за проектом.

 1. Створення остаточного варіанта проекту.

  1. Написання остаточних варіантів статей до газети.

  2. Оформлення двох групових проектів.

Очікуваний результат етапу: учні оформляють групові проекти – газету

«ї».

 1. Підготовка і проведення презентації групових проектів.

  1. Дати анонс статей газети «Школа моєї мрії», звернути увагу на редакторську статтю, прорекламувати свою газету.

  2. Презентувати газету в класі, запросити учнів 5-9 класів, адміністрацію школи.

  3. Вивісити газету для огляду, ознайомлення.

Очікуваний результат етапу: учні розповідають про статті, вміщені в газеті, висловлюють своє бачення школи майбутнього, школи, в якій вони хотіли б навчатися.

 1. Підбиття підсумків.

  1. Загальна оцінка роботи учнів над проектами.

  2. Обговорення роботи, планів на майбутнє.

  3. Оцінка роботи кожного учасника групи за критеріями:

Робота за проектом

Максимальний бал

Прізвище учня

Виконання завдань підготовчого етапу.

2
Оформлення газети

2
Зміст газети

3
Презентація

4
Заохочувальний бал

1
Загальний бал

12

Додаток 4

Критерії готовності учнівського проекту

(за методикою американських учених Л. Макбрайд, Ф. Дрейк, М. Левінскі)

• Закінченість

— Ви включили в проект все необхідне?

• Ясність, грамотність та чіткість

 • Ваш проект написано чітко? Чи виправ­лені граматичні й орфографічні помилки?

 • Чи доступні для розуміння ваші головні до­кази й судження?

• Інформація (документи)

— Чи правдивою є викладена інформація?
— Чи важлива та інформація, яку ви включили для викладу теми?

 • Чи є у вас документальне підтвердження ваших матеріалів?

 • Ви використовували гідні довіри джерела? Вони були оригінальними?

 • Чи відібрали ви найкращі й найважливіші джерела інформації?

• Підтвердження

—Чи наводите ви приклади, щоб підкреслити головні думки?

— Чи добре ви продумали головні докази?

• Графічне оформлення

—Чи містить ваш проект графічну інфор­мацію? Чи є підписи, заголовки?

—Чи добре графічне оформлення поєднується зі змістом?

— Чи допоможе графічне оформлення людям зрозуміти вашу газету?

• Переконливість та практичність ,

 • Ваше проект дійсно переконує, що об­рана вами проблема важлива?

 • Чи пропоноване рішення безпосередньо пов’язане із проблемою?

 • Наскільки пропонована вами програма практична й реалістична?

- Підведення підсумків.

Ви можете показати, чого ви навчилися в процесі роботи над проектом ?

Додаток 5.

Урок – презентація проекту

THEME: Project work “News of School Life”

Objectives:

- to develop pupils speaking, listening, skills;

- to develop pupils' communicative skills;

 • to stimulate pupils' critical thinking;

- to incorporate pupils' team and independent work.

- to develop creative abilities, interest to learning.

Equipment: Project work

PROCEDURE

I. INTRODUCTION

T: Hello, everybody. Today we'll have an unusual les­son. It will be devoted to the topic which is closely related to you. We ‘ ll speak about our school life presenting your group project works. But before presenting your project works I'd like you to greet and say some compliments to each other, to give the lesson a pleasant start.

II. WARMING-UP
T: I would like you to look at the blackboard. Here we have some quota­tions and sayings. Choose the one you like most and explain your choice.

By doing nothing we learn to do ill.

Education covers a lot of ground but it doesn't cul­tivate it

A university should be a place of light, of library and of learning. (Benjamin Disraeli)

What we have to learn to do, we learn by doing. (Aristotle)

Live and learn!

III. VOCABULARY REVISION

T. What words about school life do you know? Write as many words as you can on the pieces of paper and put them on each cloud in the picture. 1. MAIN PART

INTRODUSING THE PROJECTS

T. It’s high time to present your projects.

First project group ( Додаток № 3)

P 1. Presents school news in brief.

P 2. Gives the portrait of the school he studied at.

P 3. Speaks about school of her dream/

P. 4 Suggests some recommendations how he learns English.

Second project group ( each member of the group presents his or her article )

Class discussion

T: Let's discuss some articles from your newspapers.

 1. Make true sentences about your attitude to these newspapers/

 1. More ideas?

SUMMING -UP. ( колективне оцінювання проектів, виставлення вчителем балів HOME ASSIGNMENTВиставка учнівських проектів у кабінеті

Восьмикласникам подобається читати газети англійською мовоюПідготовчий етап роботи над проектом « News of School Life”

( випуск газети)

ЛІТЕРАТУРА


 1. Проектна робота з англійської мови учнів старшої школи // Іноземні мови.- 2003. – № 2.

 2. Комунікативна компетенція на уроках іноземної мови // Завуч. – 2007.- № 25

 3. T. Hutchinson. Introduction to project work // Іноземні мови. – 2003. -№ 4

 4. Метод проектів: іноземна мова // Завуч. – 2006. - № 9

 5. Проектна технологія в основній та старшій школі в процесі викладання англійської мови // Х.: Вид. група «Основа», 2008.

 6. І.В.Родигіна. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. -

// Х.: Вид. група «Основа», 2008.

 1. The characteristics of project work // English. – 2004. - № 12

 2. Книга вчителя іноземної мови. Довідково – методичне видання. Коваленко О.Я., Кудіна І.П. – Харків: Торсінг Плюс, 2005.поділитися в соціальних мережах

База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка