Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Використання інформаційних технологій в процесі навчання історії учнів 10-11 класів

Використання інформаційних технологій в процесі навчання історії учнів 10-11 класів

Яременко В.О.

Вчитель історії та правознавства

Білківського НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ

Тростянецької районної ради

Сумської області
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ
Стаття висвітлює актуальні питання використання інформаційних технологій в процесі навчання історії учнів 10-11 класів. Пропонується характеристика інформаційно-комунікативних технологій, їх види, функції та умови використання на уроках історії, позакласній та позашкільній роботі.

Ключові слова: технології, інформаційно-комунікативні технології навчання, урок історії.

Актуальність дослідження

У зв’язку з посиленням інформатизації суспільства система освіти ХХІ століття потребує оновлення та удосконалення. Це час переходу, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення.

Комп'ютеризація стрімко захопила різноманітні сфери нашої повсякденної діяльності, тому важливим завданням є широке запровадження інформаційних технологій в процесі навчання .

Інформаційно-комунікаційні технології навчання (ІКТ) - це сукупність методів і технічних засобів реалізації інформаційних технологій на основі комп’ютерних мереж і засобів забезпечення ефективного процесу навчання.
Формулювання цілей статті. В межах даної статті подаємо характеристику інформаційних технологій з точки зору педагогіки та психології, наводимо приклади використання інформаційних технологій в процесі навчання історії учнів старшої ланки школи.
Виклад основного матеріалу статті. Аналізуючи сучасні реалії вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Постає питання, наскільки необхідним є цей процес? Відповідь проста, школа має отримувати можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня. Для цього необхідно:

- навчити кожну дитину працювати з комп’ютерами та програмним забезпеченням;

- перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації.

- організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити.

Для цього необхідно поєднувати традиційні методи навчання та сучасні інформаційні технології, у тому числі і комп'ютерні.

У сучасній науково-педагогічній літературі зустрічається багато трактувань визначення компетентності вчителів у галузі використання інформаційних технологій:

 • інформаційна компетентність (О.Зайцева, О.Іванова, О.Кизик, О. Нікулочкіна, О. Смолянинова, О.Толстих, С.Трішина, М.Холодна);

 • комп’ютерна компетентність (С. Литвинова);

 • інформаційно-технологічна компетентність (П. Беспалов);

 • ІКТ-компетентність (М. Жалдак, А. Єлізаров, О. Овчарук, А.Семенова, О. Урсова, О. Шилова),

 • компетентність з ІКТ (І.Зимня, А.Маркова, А.Хуторський, С.Шишов);

 • інформатична компетентність (Н. Бібік, Н. Морзе, Л. Петухова, Є. Смирнова-Трибульська).

 • П. Беспалов виділяє основні напрями викладання інформатики на початковому етапі освіти молодших класах загальноосвітньої школи. Вони є цілісним комплексом організаційних форм та включає наступні компоненти:

1) власне урок інформатики;

2) комп’ютерний урок (математика, українська мова, природознавство, музика та ін.), безпосередньо підтримує традиційне шкільне навчання і підвищує його ефективність у галузі автоматизації контролю рівня знань, тренує навчальну діяльність, моделює досліджувані процеси і явища, управляє процесом навчання;

3) інтегрований урок (твір в текстовому редакторі, математичні розрахунки в електронних таблицях й ін.), що містить елементи навчання за новою інформаційною технологією. Інтегровані уроки проводяться спільно учителем інформатики, що підтримує технологічну лінію, й учителем початкових класів, що забезпечує змістове наповнення;

4) позакласні заходи (екскурсії, вікторини, ігри).

При цьому можливе застосування різних форм навчальної діяльності на уроках історії з використанням комп'ютера:

 1. Самостійне навчання з відсутністю або запереченням діяльності вчителя.

Для цього доцільно використовувати педагогічний програмний засіб «Математика. 3 клас», «Математика. 4 клас»

 1. Самостійне навчання за допомогою вчителя-консультанта.

 2. Часткова заміна (фрагментарне, вибіркове використання додаткового матеріалу).

 3. Використання тренінгових (тренувальних) программ.


В процесі навчання історії доцільним є використання таких інформаційно-комунікативних технологій:

 • проведення уроків-презентацій;

 • використання електронних навчальних посібників, атласів, карт;

 • перегляд відеофільмів на історичну тематику;

 • розв’язування історичних інтерактивних кросвордів,

 • тестовий комп’ютерний контроль;

 • Інтернет ресурси.

Проведення уроків-презентацій. Презентації – це матеріали до уроку, підготовлені за допомогою Microsoft PowerPoint або інших програм. Їх зручно використовувати на різних етапах уроку: як наочний матеріал під час вивчення нової теми, а також для закріплення вивченого матеріалу. Педагог може провести своєрідний монтаж мультимедійного заняття, причому розрахувати його з точністю до секунди, з урахуванням особливостей конкретного класу. Завдання вчителя – сконструювати такий урок, який, на його думку, міг би найбільш ефективно досягти поставленої навчальної мети. На зміну наочності можуть прийти анімації, рухомі схеми, ілюстрації, що з’являються й зникають. Уроки-презентації дозволяють не тільки ефективно й корисно використовувати час на уроках історії, а й сприяють розвитку інтересу учнів до навчального предмету.

Використання електронних навчальних посібників. Особливістю електронного посібника є те, що він може бути і довідником, і тренажером, і репетитором. Організаційно-технологічні можливості застосування електронних посібників полягають, перш за все, у можливості працювати в різних режимах. За таких умов учні навчаються в зручний для них час, у зручному місці і відповідному темпі, тим самим забезпечуються вимоги комфортності й зручності роботи з ними. Якщо взяти окремий урок, то краще використати урок-презентацію. А якщо оцінювати програмний продукт за тим, як часто його можна використати, то кращим у цьому випадку є електронний навчальний посібник, бо його можна використати як на одному, так і на різних уроках. Уся навчальна інформація для програмних засобів навчального призначення має не тільки ретельно аналізуватися і відбиратися педагогом, а й дуже вміло готуватися до комп’ютерної реалізації, з наданням чітких настанов і виділенням головного, суттєвого. Визначати хід уроку повинен учитель, а навчальні комп’ютерні програми мають бути лише інструментом досягнення мети уроку.

Перегдяд відеофільмів на історичну тематику. Пояснення та закріплення навчального матеріалу буде ефективнішим, якщо його супроводжуватиме відеоряд, виготовлений вчителем або готовий відеоролик на історичну тематику. Але під час підбору матеріалу вчитель має пам’ятати, що не всі сцени із фільму буде доречно показувати старшокласникам. Тому відео має бути лаконічним, логічно використовуватися на уроці, обов’язково аналізуватися та обговорюватися, щоб урок не перетворився на кінозал.

Розв’язування історичних інтерактивних кросвордів. Розв’язування кросвордів – корисне заняття на будь-якому етапі навчання. Кросворди розширюють кругозір, допомагають краще орієнтуватися в постійно зростаючому потоці інформації. Розв’язування їх тренує пам’ять, розвиває кмітливість, учить працювати з довідковою літературою, спонукає до поглиблення знань, виробляє вміння доводити розпочату справу до кінця. Умовно всі кросворди, що використовуються в навчальному процесі, можна розбити на три групи – поточні, тематичні та узагальнюючі. Перші спрямовані на перевірку базових знань учнів за поточним матеріалом, другі – на перевірку базових і додатково отриманих знань з певної теми, треті – на загальну перевірку знань.

Тестовий комп’ютерний контроль. Від того, як організований контроль навчальних досягнень учнів, на що націлений, істотно залежить ефективність всієї навчальної роботи. Без оцінювання процес засвоєння знань неможливий: скрізь повинен діяти принцип зворотного зв’язку. Важливо не тільки правильно організувати контроль, але й планомірно та систематично здійснювати його на кожному уроці. Саме тому методи безперервного й інтенсивного контролю знань є істотними компонентами сучасної інформаційної технології в освіті й тестування – найважливіший із них. Тому дуже важливо нині прищепити учням навички культури тестування, зробити цей процес буденним, що не викликає страху, а лише стимулює дітей до подальшого самовдосконалення. Проте необхідно відзначити, що тест повинен створюватися лише в тому випадку, якщо він може зафіксувати поведінку учня більш коректно, ніж це дозволяли зробити інші методи. На уроках історії доцільно проводити як поточний, так і тематичний тестовий контроль, використовуючи різнотипові завдання, особливо звертаючи увагу на роботу з картою, включаючи завдання подібного плану.

Основними типами текстових завдань є:

• визначення історичних дат;

• визначення історичної постаті;

• встановлення відповідності між датами, подіями, явищами, історичними діячами;

• історико-географічні тести;

• історико-лінгвістичні питання;

• опрацювання термінологічного апарату;

• складання груп слів за схожістю понять і явищ.

Інтернет ресурси. Викоритання інтернет-ресурсів дає можливість доступу до професійної інформації. Урядові установи, громадські організації мають свої сайти, які є офіційним джерелом інформації. На них публікуються закони, укази, постанови, інформаційні листи та інші документи. Без застосування таких джерел неможливо на сучасному рівні викладати історію в школі. А для навчання правознавства ця перевага має принципове значення у зв'язку з постійними змінами у законодавстві.

Крім того, Інтернет надає доступ до великої кількості ресурсів з власне історичною інформацією. Можна навести короткий перелік електронних адрес, які стануть у пригоді вчителю історії. Так, за адресою: http://www.history.org.ua розміщений сайт Інституту історії України Національної академії наук і його профільного журналу «Український історичний журнал» (УІЖ), на якому можна ознайомитися зі статтями, що були там надруковані. Є сайти, які пропонують інформацію з окремих тем. Так, сайт http:// www.cossackdom.com присвячений історії українського козацтва XV-XXI століть. Сайт оновлюється досить часто. Тут представлено декілька цікавих мап козацьких володінь як на території України, так і в інших державах. Окремі статті, присвячені проблемним питанням з історії України, можна прочитати на сайті: http:// ukrhistory.narod.ru/. За адресою: http://www.history.univ.kiev.ua знаходиться сайт історичного факультету Київського державного університету ім. Т. Шевченка. Там можна ознайомитися з текстами Першого і Другого Зводу білорусько-литовських літописів, уривком з Галицько-Волинського літопису. На оновленому сайті Українського центру вивчення історії Голокосту (http://www.holocaust. kiev.ua/) вчитель зможе знайти цікаві матеріали, що допоможуть йому на більш професійному рівні організувати вивчення цієї теми на уроках історії.Слід пам’ятати, що Інтернет є цінним ресурсом з великою кількістю захоплюючої та навчальної інформації. Життєвий досвід дорослої людини може стати неоціненним у допомозі школяреві зрозуміти, як вести себе у віртуальному світі. Також використання інтернет-ресурсів допоможе організувати вчителеві проектну діяльність, а учневі підготувати повідомлення чи реферат про подію чи історичну постать.

Висновки дослідження. Комп’ютер природно вписується в життя школи і є ще одним ефективним технічними засобом, за допомогою якого можна значно урізноманітнити процес навчання. Кожне заняття з комп’ютером викликає в дітей емоційний підйом, навіть учні, які відстають, охоче працюють із комп’ютером. З іншого боку, цей прийом навчання дуже привабливий і для вчителів-істориків: допомагає їм краще оцінити знання дитини, зрозуміти її, спонукає до пошуків, нових, нетрадиційних форм і методів навчання.

Одним із важливих напрямів досягнення якісно нового рівня базової математичної освіти є використання інформаційних технологій на уроках історії та в поза навчальний час учнів в 10-11 класах. Їх використання сприяє розвитку наочно-образного, наочно-дієвого, творчого видів мислення школяра; формує вміння приймати оптимальне рішення або пропонувати варіанти рішень у складній ситуації; розвиває навички самоосвіти і самоконтролю; закладає основи інформаційної культури і початки розвитку вмінь здійснювати обробку інформації. Комп’ютерні технології дозволяють істотно змінити способи керування навчальною діяльністю, залучити учнів до активної роботи класу
Перспектива дослідження. В перспективі плануємо продовжити вивчати інформаційні технології в процесі навчання історії учнів 10-11 класів та розробити цикли уроків історії з використанням ІКТ.
Список використаної літератури

  1. Білоконна Н. І. До проблеми використання інформаційних технологій у навчальному процесі / Н. І. Білоконна, С. П. Білоконний // ІІ Славянские педагогические чтения: Тез. докл. Междунар. конф., 16– 18 окт. 2003 г. – Тирасполь, 2003. – С. 49–53.

  2. Вітюк О. П. Застосування інформаційних технологій у навчально-виховному процесі школи / О. П. Вітюк // Комп’ют. у шк. та сім’ї. – 2003. – № 7. – С. 14–16.

  3. Всесвітня історія. Новітня історія. 1939-2003 [Електронний ресурс]: педагогічний програмний засіб. — К. : ТОВ «Дієз-продукт», 2003. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. — Систем. вимоги: 64 Mb RAM; Windows 98, 2000, XP. — Назва з контейнера.
  1. Всесвітня історія. Новітня історія 10 клас [Електронний ресурс]: педагогічний програмний засіб. — К. : ПП «АВТ», 2005. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. — Систем. вимоги: 64 Mb RAM; Windows 98, 2000, XP. — Назва з контейнера.

  2. Драхлер А. Высокий старт: [Использование новых информ. технологий в преподавании общеобразоват. предметов] / А. Драхлер // Учит. газ. - 2004. - 30 нояб. (№ 48). - ИКТ в образовании. - № 16. -С. 7.

  3. Дрібниця В. О. Історична інформація в мережі Інтернет// Комп'ютер у школі та сім'ї. — 2007. — № 1. — С. 31-37.

  4. Комп’ютерно-інформаційні і комунікаційні технології у навчальному процесі середньої та вищої школи”: [Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Косів Івано-Франківської обл.] // Освіта. - 2003. -23-30 лип. (№ 34). - С. 1-7.

  5. Єфименко Т. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення історії та правознавства // Комп'ютер у школі та сім'ї. — 2007. — № 7. — С. 31-36.

  6. Корнієнко М. М. Телекомунікаційні технології в освіті / М. М. Корнієнко // Проблеми науки, освіти та управління: Зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х., 2004. - Вип. 5. - С. 72-74.

  7. Макаров Ю. А. Выход из лабиринта классно-урочной системы: [Информ. технологии] / Ю. А. Макаров // Директор шк. Україна. – 2004. – № 5. – С. 81–84.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок-пракутикум учителя історії Великоберезнянської гімназії Савко...
Використання додаткових джерел інформаційних та інтерактивних методик на уроках історії з метою розвитку пізнавальних інтересів учнів...

Розділ І. Теоретичні основи використання інформаційних технологій
Розділ ІІ. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури

Література
Використання тестових технологій у процесі вивчення української мови та літератури як одного з ефективних видів перевірки знань,...

Використання комп’ютерних мереж у навчальному процесі
Серед країн, які входили до складу срср, лідирують країни Прибалтики: Естонія, Литва та Латвія, які займають відповідно 25, 43 та...

Практична спрямованість формування математичних компетентностей учнів...
Анотація: в статті розказано про актуальність компетентнісного підходу до навчання, про важливість використання інтерактивних технологій...

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках світової...
Застосування інформаційних І комп’ютерних технологій – необхідна умова розвитку сучасної освіти

Відділ освіти Петрівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет
Стаття методиста Петрівського рмк- ошеги З. С., на інтернет – конференцію «Методологічні аспекти використання інформаційно – комунікаційних...

Література додатки уроки з використанням ікт математика (4 клас)....
Розділ Теоретико-методичні основи використання інформаційних технологій на уроках в початковій школі

Навчально-методичний посібник Схвалено науково-методичною радою
Бондарук І. П. Формування критичного мислення учнів у процесі навчання історії: навчально-методичний посібник / І. П. Бондарук. –...

Методика створення мережних таксономій музейних порталів та сайтів...
Модернізація музейної справи в Україні та підвищення інтересу до музеїв можливі лише завдяки розширенню традиційних форм роботи із...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка