Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Тема: «Просвітництво як літературна епоха»

Тема: «Просвітництво як літературна епоха»

Урок №____ Дата________

Тема: «Просвітництво як літературна епоха»

Мета: формувати уявлення про основні ідеологічні принципи епохи Просвітництва;

розвивати зв’язне мовлення; виховувати ставлення до себе як до

особистості.

Задачі: формувати навчальні компетентності: уявлення про Просвітництво як

ідейно - політичний рух, ідейно-естетичну добу, літературну епоху; навички

написання конспекту; інформаційно-комунікативну компетентність:уміння

складати електронні презентації; полікультурну компетентність: уявлення

про кризу абсолютизму у Франції у 18столітті, про художню культуру доби

Просвітництва;

розвивати комунікативну компетентність: уміння виступати з

повідомленнями, формулювати власну думку та аргументовано доводити її;

увагу та уміння слухати;

удосконалювати знання за темами: «Бароко» та «Класицизм»;

виховувати віру в себе, в свої можливості та здібності.

Тип уроку : урок засвоєння нових знань.

Форми: колективна, індивідуальна, парна, в четвірках.

Прийоми: відкритий мікрофон, місткий кошик,тест-зіставлення, виступи підготовлених учнів, бесіда, опорна схема, моя теза,електронна презентація.

Обладнання: електронна презентація «Просвітництво-літературна епоха», портрети просвітителів, тести, опорна схема «Просвітництво-доба розуму», мікрофон.

Хід уроку

І.Організаційний момент:

1. «Відкритий мікрофон».

Вислів з Біблії ( слайд 2): «По вірі вашій вам буде дано».

- Діти, як ви розумієте ці слова?

Слово вчителя за висловом: дійсно, кожен в житті має те, в що він вірить. Повірте, що кожен з вас має певні здібності, вміє працювати на уроці і здатен засвоїти науковий матеріал, кожен з вас є особистістю неповторною і в чомусь обов’язково талановитою. Повірте, що сьогодні на уроці ви здобудете нові знання і підніметесь на сходинку вище в навчанні. Для цього вам потрібні віра, організованість, увага та працездатність. Бажаю успіхів та гарних оцінок.

2. Оголошення вчителем плану роботи на уроці.

ІІ. Актуалізація знань.

  1. «Місткий кошик»: «Риси класицизму»

Методичний коментар: в зошиті діти малюють кошик, на якому пропонується написати головні риси класицизму як художнього напряму(культ розуму, відмова від особистого,громадський пафос, норми жанрової системи,вимоги трьох єднань тощо) . Головне, щоб «кошик» був заповнений доверху. Через 2-3 хвилини учитель зупиняє гру і просить одного з учнів зачитати слова. Учні викреслюють назви, які повторюються в їх записах. Переможцем виявиться учень, у якого більше за інших записано рис, тобто в якого найбільш місткий кошик для знань.

2. Тест-зіставлення: «Література бароко та класицизму» (кожному учневі видається тест на листах, оцінюються всі учні)
Баро

ко

Гам

лет

Буа

ло

Джон Дон

Ро

зум

Моль

єр

Каль

дерон

Моль

єр

Іспанський драматург

Коме

дія

Король

Полонії

Взірце

вий

«Життя-це сон»Х
«Поетичне

Мистецтво»Х
Дивний

Х


Класицизм


Х

БасиліоХ
Англ.поет


Х

«Міщанин-шляхтич»
ХКальдерон

Х


«Гаданий

хворий»


Х

Жанр

Мольєра
ХКласицизм


Х

Сехісмундо
ХЛафонтен


ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

1.«Картинна галерея»: вчитель демонструє портрети Д.Дефо,

Дж. Свіфта, Лессінга, Бомарше, М.Ломоносова, Г.Сковороди (слайди 3-8).

-Чиї портрети , діти, вам відомі? Назвіть їх імена.

-А які обличчя ви бачите вперше?( називає учням імена)

- Чи можете ви сказати, чому я об’єднала їх в одну картинну галерею? Що їх може пов’язувати?

- Ці письменники та філософи різних країн жили та творили в одну історичну та літературну епоху, яка має назву ПРОСВІТНИЦТВО. Які ж принципи, ідеї,світосприйняття зробили їх однодумцями? Чим характерна доба Просвітництва? Які твори залишили письменники нащадкам? Саме на ці питання ми спробуємо дати відповіді на сьогоднішньому уроці.

ІV. Оголошення теми та задач уроку ( задачі формулюють учні).

V. Засвоєння нового матеріалу.

1. Первинне сприйняття матеріалу.

А) слово вчителя: епоха Просвітництва, яка прийшла на зміну епосі Відродження,— одна із видатних сторінок в історії західноєвропейської культури. Просвітництво – це ідейно-політичний рух, ідейно-естетична доба, літературна епоха. Саме з цією епохою ми сьогодні почнемо знайомитися ближче.

Б) виступи підготовлених учнів.(всі записують в зошити головні думки )

Учень-історик: французька революція кінця ХVІІІ ст.: причини та наслідки. Наприкінці ХVІІІ ст. у Франції настала криза абсолютизму, викликана нездатністю королівської влади оздоровити економіку країни, оскільки всі спроби були невдалими через марнотратство королівського двору, регламентування монархією виробництва й торгівлі, опір аристократії фінансовим реформам. Непримиренні суперечності існували між привілейованими паразитичними станами дворян і духовенства та більшістю французів (станом безправних виробників). Група прогресивних діячів нещадно критикує відсталі феодальні порядки та захищає інтереси освіченої буржуазії й інтелігенції Франції, ідеологічно готуючи французький народ до боротьби проти абсолютистської монархії. Оскільки цей рух поширював освіту, культуру і виховання, він отримав назву «Просвітництво». Просвітники спиралися на гуманістичні ідеї Відродження, досвід англійської революції і боротьби північноамериканських колоній за незалежність. Головна ідея Просвітництва — беззастережна віра в могутність розуму та пізнання законів існування світу і людського суспільства. Найвидатнішими просвітниками Франції були Вольтер, Монтеск’є, Руссо, Дідро, д’Аламбер.

Запитання до класу

  • Що дало поштовх зародженню ідеї Просвітництва? Яка його головна ідея?

Учень-культуролог: даючи загальну характеристику культури доби Просвітництва, слід відзначити, що вона є новим відкриттям, новим щаблем на шляху розвитку світової планетарної художньої культури, їй властиве таке художнє сприйняття, як інтимність, ліризм, спостережливість, проникнення в суть людських пристрастей і характерів. Водночас здобутки художньої культури доби Просвітництва досягнуті ціною втрати універсальної повноти в зображенні духовного життя, цілісності у втіленні естетичних ідеалів суспільства, властивих мистецтву попередніх років. Свавільного індивідуаліста епохи Відродження і регламентованого підданого періоду класицизму в XVII ст. змінює вільний громадянин. Д. Дефо, Д. Свіфт,

Г. Філдінг, Г. Лессінг, А. Лесаж, Бомарше, Вольтер, Д. Дідро зображують природність людини. Для них розв’язання всіх колізій зумовлено просвітленням життя, розумом, знаннями. Просвітницький раціоналізм найінтенсивніше наповнювався гуманістичним змістом. Якщо в класицизмі «розумність» творів мистецтва була показником їхніх художніх якостей, то тепер вона сприймається як додаткове свідчення його моральних цінностей.

Реалізм доби Просвітництва вже не висуває таких могутніх титанів, як мистецтво епохи Відродження. Велич духу, неймовірне напруження загальнолюдських пристрастей замінюється спритністю винахідливого героя. Мистецтво демократизується і звертається до життєвого матеріалу, не минаючи найнижчі верстви суспільства. Уважно вивчається суспільне життя людей. Провідним жанром у літературі стає соціально-побутовий роман. Класицизм як домінуючий напрям у літературі і мистецтві поступається сентименталізму (сентимент — почуття), а приблизно з 60-х років XVIII ст.— романтизму.

Епоха Просвітництва в Україні — це творчість видатного мандрівного філософа Г. С. Сковороди. Його вплив на подальший розвиток вітчизняної культури безумовний. Сковорода поєднує в собі філософа, поета, мислителя та музиканта. І хоч епоха, у яку творять французькі просвітники і Сковорода,— одна, та літератури різні: мудрування французьких просвітників Сковорода не вважає «мудрою мудрістю». Сковорода — християнський містик, і йому не імпонувало їхнє безбожництво. Джерелом сковородинівської філософії була Біблія.

Запитання до класу

  • У чому полягають здобутки доби Просвітництва?

  • Що вам відомо про особливості українського Просвітництва?

Учень-літературознавець: література доби Просвітництва створила такі жанри, як роман, філософська повість, казка, сімейна і філософська драма, піднесла естетичні цінності, демократизувала літературу, зробивши мистецтво слова доступним широким верствам суспільства. Просвітницький реалізм вивів на перший план героїв з демократичного середовища, показав їхню боротьбу за існування, за визнання в суспільстві, за утвердження почуття гідності. З ідеологією та практикою Просвітництва тісно був пов’язаний енциклопедизм — духовно-інтелектуальний та освітній феномен європейської культури другої половини ХVІІІ ст. Енциклопедистами називали осіб, які входили до складу колективу авторів французької «Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв та ремесел» (1751–1780), опублікованої в 35-ти томах.

Отже, духовна культура Просвітництва була складним і водночас важливим етапом у розвитку світової культури. ЕпохаПросвітництва може бути названа революційною не лише в розумінні соціально-економічних та політичних перетворень, але й перетворень у сфері духовної культури. Унаслідок творчості вчених, філософів-просвітителів, літераторів, композиторів, художників, архітекторів людство отримало принципово нові підходи до розуміння філософських, етичних і естетичних проблем, які не втратили своєї актуальності й сьогодні.

Запитання до классу: - Яку інформацію ви запам’ятали?

2.Робота з підручником «Два-чотири-всі разом»: ст..96-103

Методичний коментар:

Один з варіантів кооперативного навчання, що є похідним від парної роботи, ефективний для розвитку навичок спілкування в групі, вмінь переконувати, вести дискусію.

  1. Учні самостійно читають матеріал, протягом відведеного часу думають над поставленою проблемою.

  2. Учні об’єднуються в пари , обговорюють проблему, доходять згоди( консенсусу).

  3. Учні об’єднуються в четвірки, обговорюють проблему, доходять згоди.

  4. Проблема обговорюється колективно, підводяться висновки.


Проблемні питання:

1.Назвіть особливості літератури Просвітництва.

2.Що стало духовно-інтелектуальним та освітнім феноменом європейської культури другої половини ХVІІІ ст.?

3.Що ви можете сказати про духовну культуру доби?
3.Осмислення нового матеріалу: складання опорної схеми: «Просвітництво – доба розуму»(корегована вчителем колективна робота)

«світло» «світити» «просвіта»

доба Розуму доба світочів «царство» Розуму

Західна Європа, XVIII ст..


Г.Лейбніц

«Нові роздуми про людський розум»

Джон Локк

«Дослід про людський розум»
Розвіювати


К.Гельвецій

«Про розум»

О.Грибоєдов

«Лихо від розуму»

Іммануїл Кант

«Критика практичного розуму»
ПросвічуватиВиховувати

Віра в розум Прагнення до знань

4.Підсумки. « Моя теза»: «Найголовніша риса Просвітництва».

Опис прийому

Попросіть учасників записати одним реченням на аркуші паперу головну ідею вивченого. Згрупуйте учасників у пари, і хай кожен за сорок п’ять секунд спробує переконати партнера, що саме його теза важливіша за інші. А далі пара на таких саме умовах переконує іншу про важливість уже їхньої спільної тези. Потім тези озвучуються і розташовуються на дошці.

VI. Рефлексія: -Чи допомогла вам віра в себе працювати на уроці?

На уроці - я змінив своє ставлення до...

- найбільший мій успіх - це...

- найбільші труднощі я відчув...

- я повірив в…..

VII. Домашнє завдання: обовязкове завдання: читати підручник ст..96-114;

опрацювати опорну схему «Просвітництво-доба розуму»;

творче завдання: скласти опорну схему «Світочі Просвітництва»;

скласти електронну презентацію: «Життя та

творчість Вольтера».

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
...

Література 8 клас Уроки 5-6 Тема: Із „Ізборника Святослава” (1076)...
Тема: Із „Ізборника Святослава” (1076) – „Слово про почитання книжне”.Із „Повісті врем’яних літ” – „Оповідання про благословення...

Література та види завдань Контактна інформація для консультування...
Тема. Українська лексикографія (історія української лексикографії, типи словників)

Зубков М. Г. Мова ділових паперів. Харків: Торсінг, 20101. 384 с....
Тема: Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії

Виникнення українського козацтва та Запорізької Січі
Нечуй-Левицький «Запорожці». Літературна казка про запорожців. Показ письменником лицарства, гуманності, патріотизму, сміливості,...

Від неньки мені дісталася, у тебе навік закохалася, Мово моя рідная,...
Обладнання: вишиті рушники, ілюстрації, вислови про мову, портрети українських письменників, літературна виставка

Назвіть найголовніші дати та події, що ви виписали
М. гоголь. Літературна діяльність. Значення для української літератури. Український фольклор–джерело митця. Романтична умовність...

Літературна премія імені Володимира Короленка Короленко Володимир Галактіонович
Президія правління Спілки письменників України затвердила літературну премію, яка носить ім’я видатного російського письменника Володимира...

Літературна премія нспу «Благовіст»
Рада директорів корпорації «Шлях» разом зі Спілкою письменників України в 1993 році заснували літературну премію «Благовіст», яка...

Григорій Савич Сковорода найвидатніша постать у культурному й літературному...
Його багатогранна філософська й літературна творчість — це остання ланка в перехідному періоді від давньої української літератури...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка