Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Опис педагогічного проекту Назва проекту: Використання засобів ікт для підвищення ефективності уроку історії Керівник проекту

Опис педагогічного проекту Назва проекту: Використання засобів ікт для підвищення ефективності уроку історії Керівник проекту

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
МАКАРІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ

Підготував:

вчитель історії

першої категорії

Бовкун О. В.


2012 р.

Опис педагогічного проекту
Назва проекту: Використання засобів ІКТ для підвищення ефективності уроку історії
Керівник проекту: Бовкун Олександр Васильович
База реалізації проекту: Макарівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Мета та завдання проекту:

Мета: Сформувати та описати досвід використання засобів ІКТ для підвищення ефективності уроку історії

Завдання:

1. Опрацювати нормативно-правове забезпечення проблеми

2. Теоретично обґрунтувати питання використання ІКТ на уроках

3. Створити медіатеку вчителя історії

4. Розробити презентаційний матеріал супроводу уроків історії

5. Запропонувати тестові засоби контролю знань учнів

6. Забезпечити використання ППЗ в навчально-виховному процесі

7. Зібрати базу даних Інтернет ресурсів історичного напряму

8. Створити веб-сторінку вчителя історії

9. Запропонувати конспекти уроків з використанням ІКТ
Характеристика проекту:

За кінцевим результатом: ефективний - підвищення ефективності уроків історії; зростання якості знань учнів

За змістом: практичний – використання засобів ІКТ на уроках та опис педагогічного досвіду

За кількістю учасників: індивідуальний

За тривалістю: довготривалий – етапи роботи здійснюються в міжатестаційний період

За ступенем самостійності: місцевий – в рамках роботи вчителя як продовження науково – методичної проблеми школи, відповідно до задач районного управління освіти
Термін реалізації проекту: Березень 2007- березень 2012
Співучасники проекту: Районний методичний кабінет
Прогнозований результат: зростання якості знань учнів з історії, підвищення їх інформаційно-комунікаційної компетентності

План реалізації проекту:

І етап. Науково-методичне забезпечення проблеми (вересень 2007 – серпень 2008)

ІІ етап. Впровадження передового педагогічного досвіду (вересень 2009 – грудень 2011)

ІІІ етап. Узагальнення позитивного досвіду (січень 2012 – лютий 2012)

ІV етап. Аналіз результатів роботи (березень 2012)
Ресурси:

Матеріально-технічні: наявність комп’ютера, програмного забезпечення, ксерокса, літератури (нормативно-правові документи, науково-методичні посібники, рекомендації)

Інформаційні: доступ до Інтернету, можливість брати участь у районних семінарах, творчих групах, можливість вивчення досвіду роботи інших шкіл

Науково-методичний консультант: методист РМК Рудзік Тетяна Володимирівна

Зміст

ВСТУП………………………………………………………………………....

РОЗДІЛ 1. Інформаційно-комунікаційні технології як перспективний напрям підвищення ефективності уроку

1.1. Сутність інформаційно-комунікаційних технологій ……………..

1.2. Роль використання ІКТ в навчально-виховному процесі……………

1.3 Дидактичні особливості організації уроку історії з використанням інформаційно-комунікаційних технологій ………………………………………

РОЗДІЛ 2. сучасні засоби інформаційно-комунікаційних технологій на уроках історії

2.1. Можливості використання мультимедійних презентацій на уроках історії…………………

2.2. Методичні принципи створення комп'ютерних тестів з історії …

2.3. Програмово-педагогічні засоби з історії та їх використання на уроці .

2.4. Місце Інтернет-ресурсів в методичній системі роботи вчителя історії..

2.5. Персональний веб-сайт як методичний інструмент в роботі вчителя …

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………….……………………..

ДОДАТКИ

Додаток А Нормативно-правове забезпечення

Додаток Б Медіатека

Додаток В Презентації

Додаток Г Тести

Додаток Д ППЗ

Додаток Е Інтернет ресурси

Додаток Ж Розробки уроків

Додаток З Показники успішності

ВСТУП
Бурхливий розвиток програмно-технічних засобів створення, збереження й обробки інформації у світі дедалі швидше змінює орієнтації сучасного суспільства. Входження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у різні сфери діяльності людини не оминає і галузь освіти. У зв’язку з цим особливого значення набуває переорієнтація мислення сучасного викладача на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність використовувати ІКТ як допоміжний навчальний ресурс. Законами України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», «Про освіту», Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті та іншими офіційними документами передбачається забезпечення ефективного впровадження і використання інформаційно-комунікаційних технологій на всіх освітніх рівнях усіх форм навчання.

Інформаційна ера характеризується виникненням нових систем телекомунікаційних технологій та освіти. Освіта трансформується з соціального інституту в самостійну систему, яка визначально впливає на сферу праці та економіки і є стратегічним ресурсом держави.

Досвід країн, що впевнено застосовують інформаційно-комунікацій технології, свідчить: «Вивчення історії може допомогти розвитку умінь критично мислити, які необхідні для ефективного використання ІКТ. Спільними зусиллями історія і ІКТ здатні допомогти формуванню поінформованих громадян і критично мислячих читачів, які можуть перетворювати інформацію на знання. Роль Інтернету в цьому особливо значна, оскільки його використання дозволяє збільшити кількість джерел інформації і уникнути довіри тільки одному джерелу. Інтернет також сприяє тому, щоб учні опановували вміння зіставляти різні інтерпретації фактів, критично оцінювали їх і не перетворювалися на об'єкти маніпуляцій».

На території України розробка комп'ютерних технологій і засобів навчання розпочалася ще у 70-ті рр. минулого століття, але й до сьогодні вони не досить ефективно застосовуються у навчальному процесі через недостатню увагу до питань методики комп'ютерного навчання. Поява комп'ютерів не призводить до автоматичного підвищення результативності та ефективності навчального процесу. Застосування комп'ютера на уроці історії як засобу організації навчання передбачає розв'язання питання: як поєднати сучасні інформаційно-комунікаційні технології з традиційними для навчання історії засобами та методами навчання. Відсутність відповіді на це питання гальмує інтеграцію інформаційно-комунікаційних технологій навчання в історичну освіту.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках історії сприяє підвищенню його ефективності, всебічному і гармонійному розвитку особистості учнів, розкриттю їх талантів, суттєво впливає на зміст, форми, методи навчання. Вдало підібрані засоби забезпечують розвиток творчих здібностей, стимулюють пізнавальну активність, емоційну сферу та інтелектуальні почуття школярів. При цьому підвищується працездатність учнів, зацікавленість їх різними видами діяльності, поліпшується просторова уява, пам’ять, логічне мислення, розширюється їх світогляд. Тому ІКТ мають великі можливості вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення ефективності уроку.

РОЗДІЛ 1. Інформаційно-комунікаційні технології як перспективний напрям підвищення ефективності уроку
1.1. Сутність інформаційно-комунікаційних технологій
Під інформаційними технологіями розуміють сукупність методів технічних засобів збору, організації, збереження, обробки, передавання й подання інформації, що розширю знання людей розвивають їхні можливості з управління технічними й соціальними процесами.

З появою персональних комп’ютерів з'явився термін нові інформаційні технології", під яким розуміють впровадження нових підходів до навчально-виховного процесу, що орієнтований на розвиток інтелектуально творчого потенціалу людини з метою підвищення його ефективності, завдяки застосуванню сучасних технічних засобів.

Сучасні інформаційні технології характеризуються наявністю всесвітньо мережі Інтернет, такими сервісами, як електронна пошта, телекомунікації, що надають широкі можливості. Жива комунікація невід’ємна від інформаційних технологій, тому на сучасному етап розвитку технічних програмних засобів інформаційних технологій називають інформаційно-комунікаційними.

Поняття "інформаційно-комунікаційні технології" (ІКТ) є не однозначним.

Узагалі ІКТ можна визначити як сукупність різноманітних технологічних інструментів ресурсів, як використовуються для забезпечення процесу комунікації та створення, поширення, збереження та управління інформацією. Під цими технологіями мають на увазі комп'ютери, мережа Інтернет, радіо- та телепередач, а також телефонний зв'язок.

Захарова розуміє під ІКТ "конкретний спосіб роботи зі інформацією: це сукупність знань про способи та засоби роботи з інформаційними ресурсами, спосіб та засоби збору, обробки та передавання інформації для набуття нових відомостей про об'єкт, що вивчаться".

Зазвичай використовують типізацію засобів КТ за технічними ознаками - програмні та апаратні.

В. Тірайнев до складу ІКТ відносить сукупність методів та програмно-технічних засобів, що об’єднані в технологічний ланцюг, який забезпечу збір, обробку, збереження та відображення інформації з метою зниження використання, а також для підвищення надійності й оперативності.

Теоретичні засади інформаційно-комунікаційних технологій, основу яких становлять найважливіші поняття й закони інформатики (інформатика як наука, об'єкт та предмет інформатики; поняття інформації, властивостей та особливостей, до яких відносять цінність, повноту, актуальність, компактність, достовірність та логічність; різноманітна класифікація інформації; основні інформаційні процеси, типи інформаційних ресурсів, види інформацйної діяльності, принципи функціонування комп’ютерна техніки, алгоритми інформаційного моделювання, використання ІКТ).

Методи ІКТ включають моделювання, системний аналіз, системне проектування, методи передач, збору, продукування, накопичення, збереження, обробки, передач та захисту інформації.

Засоби ІКТ поділяють на: апаратні: персональний комп'ютер його основні складові, локальні та глобальні мережі, сучасне периферійне обладнання; програмні: системні, прикладні, інструментальні.

У роботі ІКТ визначено як узагальнене поняття, яке опису різноманітні методи, способи та алгоритми збору, накопичення, обробки, подання й передавання інформації.

Інформаційно-комунікаційні технології навчання мають давати відповіді на запитання: як організувати в комп'ютерному середовищ навчальний процес з урахуванням специфіки конкретно навчальної дисципліни, навчальних та практичних цілей, як засоби КТ як використовувати, яким змістом їх наповнити, як контролювати їх якість. Це ціла низка запитань, на як неможливо відповісти, не проводячи спеціальних педагогічних пошуків та експериментів.

1.2. Роль використання ІКТ в навчально-виховному процесі

Інформаційно-комунікаційні технології пов'язані зі створенням, збереженням, передачею, обробкою та управлінням інформацією. Цей термін включає всі технології, що використовуються для роботи з інформаційними ресурсами. Загалом використання ІКТ в навчальному процесі виступає як комп'ютерно-орієнтована складова педагогічної технології, яка відображає деяку формалізовану модель певного компоненту змісту і методики навчання, що представлені педагогічними програмними засобами, інформаційно орієнтованими методами навчання і комунікаційними мережами для розв'язання дидактичних завдань або їх фрагментів.

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні базується на загальному розумінні зміни ролі інформації в освітньому процесі та загальних принципах інформаційної взаємодії в інформаційно-комунікативному середовищі.

Традиційна класно-урочна система зорієнтована на трансляцію знання від учителя до учня. Використання ІКТ у навчально- виховному процесі дозволяє перейти від навчання, в основі якого — інформація, почута з вуст викладача або прочитана в підручнику, до навчання через сприйняття інформації з електронних ресурсів, Інтернету, навколишнього середовища тощо. На будь-якому уроці вчитель, оперуючи різноманітними цифровими навчальними ресурсами, може організувати дослідницьку діяльність учнів, зорієнтувати в індивідуальному пошуку інформації, навчити оцінювати надійність різних інформаційних джерел, створювати власні електронні продукти (малюнки, мультимедійні презентації, електронні моделі).

Замість насичення пам'яті дитини значним обсягом знань набагато важливіше навчити її знаходити, користуватися та застосовувати їх на практиці. Завдяки використанню ІКТ діти працюють в індивідуальному темпі, що створює ситуацію успіху для кожного учня, процес здобуття знань мотивує до навчання.

Переваги використання ІКТ у процесі навчання історії:

• ІКТ дозволяють представляти знання історичних фактів, подій, документів, коментарів та інтерпретацій у взаємозв'язку;

• знання постають у певному контексті. Контекстом слугують не тільки коментарі, а й багато інших матеріалів (малюнки, звукові вставки, анімація, портрети тощо), які подають інформацію про історичні явища з різних боків. Створюється мережева структура інформації, з великою інформаційною насиченістю і додатковим смисловим потенціалом;

• знання формуються завдяки залученню різних каналів сприйняття;

• сприйняття, інтерпретація та засвоєння історичних знань за умов використання ІКТ відбувається не тільки когнітивним способом, але й споглядальним шляхом;

• реконструкція історичних подій як найважливіший крок у формуванні історичної свідомості відбувається завдяки залученню віртуальної реконструкції, що стимулює інтелектуальну діяльність учнів.

Таким чином, за допомогою ІКТ інтенсифікується інформаційна взаємодія між суб'єктами інформаційно-комунікативного середовища, результатом якої є формування більш ефективної моделі навчання. Використання ІКТ дозволяє організовувати урок історії таким чином, що взаємодія між суб'єктами процесу навчання стає невід'ємною рисою пізнавального процесу на уроці. ІКТ дозволяють розробляти і застосовувати принципово нові засоби інформаційної взаємодії між учнями. Ця взаємодія зорієнтована на виконання різноманітних видів самостійної діяльності з моделями предметно-історичного середовища (артефактів культури, реконструкцій історичних подій, явищ і процесів і т. п.), створеними за допомогою сучасних комп'ютерних засобів та представленими на екрані.

Провідною метою застосування ІКТ на уроці історії є досягнення більш глибокого осмислення навчального історичного матеріалу, образне сприйняття, посилення емоційного впливу історії на особистість учня, його «занурення» в досліджувану епоху. Це відбувається за рахунок використання карт, схем, навчальних картин, відео- та аудіокоментарів, представлених в електронному варіанті.

Проте комп'ютер ніколи не зможе повністю замінити вчителя.

• По-перше, тільки вчитель може зацікавити учнів, викликати допитливість, завоювати їх довіру;

• по-друге, він може спрямувати їх увагу на ті або інші важливі аспекти предмету, який вивчається;

• по-третє, тільки педагог зможе відзначити їх старанність та знайти шляхи спонукання до навчання.

Проте вчителю варто пам'ятати, що будь-який навчальний процес базується на використанні педагогічних технологій, тому ІКТ мають набути педагогічного змісту. Застосування ІКТ повинно оптимізувати енерговитрати педагогів, підвищити ефективність навчального процесу, розвантажити вчителя і допомогти йому зосередитися на індивідуальній і творчій роботі.

Внаслідок використання ІКТ на уроці історії:

• збільшується можливість використання наочних матеріалів на уроці;

• підвищується ефективність праці на уроці і учня, і вчителя;

• встановлюються міжпредметні зв'язки з основами інформатики та обчислювальної техніки;

• стає можливою організація проектної діяльності учнів під керівництвом вчителя історії та інформатики, спрямована на створення електронних навчальних продуктів;

• змінюються на краще стосунки вчителя з учнями, особливо з тими, хто цікавиться комп'ютерами: вони починають бачити в учителеві «споріднену душу»;

• змінюється ставлення до комп'ютера: учні починають сприймати його як інструмент для роботи в будь-якій галузі людської діяльності, а не як цікаву іграшку.

Отже, завдяки поєднанню традиційних педагогічних технологій та ІКТ вдається значно ефективніше розвинути і примножити природні здібності учнів і педагогів. Використання ІКТ у навчанні історії зумовлює появу нових навчальних цілей та необхідність оновлення змісту історичної освіти. ІКТ дозволяють досягти високих результатів навчальної діяльності, забезпечити для кожного учня формування і розвиток власного освітнього шляху. Безмежність педагогічних можливостей для індивідуалізації і диференціації навчального процесу, його адаптації до індивідуальних особливостей учня пов'язана із застосуванням у цьому процесі додаткових інформаційних навчальних ресурсів, широкого спектру педагогічних методів і технологічних варіантів навчання, посиленням навчальних комунікацій, мультимедійних характеристик засобів навчання, розширенням простору інноваційної педагогічної діяльності.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...

План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...

Назва проекту:«Діти Великої вітчизняної війни»
В наш час досить модно І перспективно займатися проектною діяльністю. Проект – це розвивальний метод навчання дітей історії

Звіт про виконання робіт з розробки техніко-економічного обґрунтування...
Національного проекту «Місто майбутнього» формування стратегічного плану та системи проектів розвитку міста»

Назва проекту
Що я знаю про геометричні фігури? Де вони використовуються ? Де їх можна зустрічати ?Чи є безпечною мережа Інтернет? Чого вона зможе...

Підручник: Т. К. Дудіна, А. О. Панченков Українська література 6 клас, К. «А. С. К.»
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: українська література. 5 – 12 класи. / Р. В. Мовчан, Н. В. Левчик, О. А. Камінчук...

Публікації з досвіду роботи
Анардович Н. Використання методу проекту та комп’ютерної підтримки на уроках хімії// Відкритий урок. 2004. № С. 46-48

У 2012-2013 навчальному році вивчення української літератури в 5-9 класах
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів/ Автори Р. В. Мовчан, Н. В. Левчик, О. А. Камінчук, М. П. Бондар, О. Б. Поліщук,...

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська література:...
Р. В. Мовчан, Н. В. Левчик, O. A. Камінчук, М. П. Бондар, О. Б. Поліщук, М. М. Сулима, Л. П. Шабельникова, В. М. Садівська; керівник...

Міщенко О. І. Українська література: Підручник для 7 кл загальноосвітніх навчальних закладів
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська література: 5-12 класи. Р. В. Мовчан, Н. В. Левчик, О. А. Камінчук,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка