Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури як засіб формування когнітивної компетенції школяра

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури як засіб формування когнітивної компетенції школяра

Тема досвіду: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури як засіб формування когнітивної компетенції школяра»

Мотивація вибору теми

Сьогодні, в умовах демократизації та європейської інтеграції національної освіти вчителі шукають найкращі методи й засоби навчання. Запровадження в навчально-виховний процес шкіл інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу. У свій час Жуль Верн передбачив: «Настане день, коли наука випередить фантазію». Цей час настав. Аби отримати інформацію, дітям сьогодні не обов’язково сидіти в школі, вони можуть її отримати самостійно в Інтернеті. Тому зараз успіх учнів напряму залежить від якості роботи вчителя, від того, наскільки він здатний вловити дух і потреби часу. Не можна залишатись вчорашніми вчителями завтрашньої школи! Беззаперечно, застосування комп’ютерних технологій напряму відповідає потребам модернізації освіти.

Поняття інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) охоплює не лише комп’ютерні програми, а й усі сучасні засоби комунікації: телебачення, мобільні телефони, Інтернет тощо.

Ні для кого вже не є новиною необхідність широкого застосування електронних засобів навчання під час вивчення будь-якого предмету.

Ознайомлюючись із досвідом сучасних науковців з метою пошуку змін у навчанні, які б дали якісний результат у показниках навчальних досягнень учнів, почала використовувати інформаційно – комунікаційні технології на уроках та у виховній роботі з учнями. Вважаю, що ІКТ, як найбільш ефективний і багатофункціональний засіб, що інтегрує в собі в собі могутні розподілені освітні ресурси, може забезпечити формування і прояв ключових компетентностей учня, насамперед, пізнавальної. Тому на даному етапі я працюю над проблемою «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури як засіб формування когнітивної компетенції школяра»
Актуальність і перспективність досвіду:

 • Забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини.

 • Сприяє виконанню завдань Національної доктрини розвитку освіти.

 • Сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні.

 • Дозволяє гарантувати досягнення певного стандарту освіти.

 • Забезпечує особистісно орієнтовану модель навчання.

 • Робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку української мови та літератури.

Науково-теоретична база досвіду:

 • Проблемі когнітивної компетенції школярів присвячені дослідження відомих педагогів та методистів: І.Забродіної, Л.Арістова, Ю.Бабанського, Л.Виготського, І.Якиманської та інших.

 • Серед вітчизняних дослідників: М.Ігнатенко, Л.Мар’яненко, М.Головань, Л.Лісіна.

 • Питання впровадження ІКТ в навчально-виховний процес розглядали М.Жалдак, В. Клочко, Ю. Рамський, М.Головань, Ю. Горшко та інші.

Провідна ідея досвіду:

Це формування когнітивної компетенції учнів на основі оптимізації специфічних підходів у вивченні української мови та літератури та в позаурочній діяльності через використання інформаційно – комунікаційних технологій.

Досвід переконує, що комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, його застосування дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим. Комп’ютер забезпечує активізацію діяльності вчителя та учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню знань, посилює міжпредметні зв’язки. Усе це дає можливість покращити якість навчання.

З огляду на запит часу актуальною є проблема опанування комп’ютера учнями та запровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес. Комп’ютерні технології, увібравши в себе елементи різних методик (особистісно-орієнтованого, розвивального, проектного навчання) надають кожному учневі, спираючись на його інтереси, здібності, особисті цінності й суб’єктивний досвід, можливість самореалізації в пізнавальній та інших видах діяльності, створюють комфортні умови для самовизначення особистості в інформаційному суспільстві.

Практичне значення досвіду

Полягає в розробці системи оригінальних практичних розробок уроків та позаурочних заходів з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій та інноваційних підходів в організації навчально-виховної діяльності при вивченні української мови та літератури.

Моделі використання ІКТ на уроках української мови та літератури:


 • Таблиці.

 • Малюнки.

 • Ілюстрації.

 • Схеми.

 • Відеофрагменти.

 • Анімація.

 • Друкований матеріал.

 • Мультимедійні презентації.

 • Віртуальні екскурсії.
Ознайомившись із науково-методичними дослідженнями та передовими технологіями, використовую:

 • Опорні схеми.

 • Завдання на знаходження та виправлення помилок.

 • Вправи практичного прикладного змісту.

 • Вправи та завдання творчого характеру.

Моя мета - навчити учнів не лише опрацьовувати матеріали, а й уміти їх представляти, бо сьогодення вимагає від сучасної молоді не простого оволодіння комп’ютерною технікою, а й уміння нестандартно, творчо показати свою роботу, відстоювати свою думку та аргументувати свої дії. Переваги такої роботи надзвичайні, адже зростає зацікавленість предметом вивчення, учні самі стають творцями, ініціаторами нових ідей, розвивають свої інтелектуальні здібності.

Комп’ютерна презентація - це авторське учнівське бачення теми, розробка певного сценарію виконання і представлення аудиторії. Комп’ютер дає можливість використання інформації мережі Інтернет, дозволяє ілюструвати, естетично оформляти сторінки, використовувати ефекти анімації.

Творчі завдання на основі застосування інформаційних технологій за своїм змістом і методами виконання найчастіше носять ситуативний характер. Дидактичною метою таких завдань є вироблення діяльнісних компетенцій і виявлення особистісного ставлення до розв’язуваної проблеми на основі творчого застосування наявних знань, умінь, навичок. Мої учні з великим задоволенням виконують такі завдання, де є можливість їм виявити творчу індивідуальність.

Застосовую в роботі перегляди фільмів або їх фрагментів з прочитаними програмовими текстами, наприклад «Тіні забутих предків» за повістю М.Коцюбинського, «Наталка Полтавка» за І.Котляревським, «Украдене щастя», «Захар Беркут» за І.Я.Франком та інші. Використовую записи телепередач про письменників, що вивчаються у шкільному курсі української літератури, наприклад, про Бориса Олійника, Олеся Гончара, Івана Багряного, Олександра Довженка, Лесю Українку, Михайла Коцюбинського, Івана Нечуя-Левицького, Василя Симоненка, Василя Стуса, Тараса Шевченка, Володимира Сосюру та багатьох інших.

Одним із способів розвитку пізнавальної активності учнів є використання мультимедійних технологій, які дають змогу підвищити активність і привернути увагу учнів до навчання.

Мультимедіа – це комплекс апаратних та програмних засобів, що дозволяють застосовувати комп’ютер з текстом, звуком, графікою, анімацією та відео.

Урок із використанням мультимедійних технологій стає цікавішим для учня, а тому й ефективнішим для засвоєння знань, поліпшує рівень унаочнення навчального матеріалу на уроці.

У своїй практиці я використовую наступні типи мультимедійних уроків:

- урок-презентація;

- урок-коментар аудіокниги;

- урок-екранізація роману.

У своїй роботі надаю перевагу використанню створених власних уроків, зокрема мультимедійних супроводів, адже мультимедіа – це сучасна комп’ютерна інформаційна технологія, що дозволяє об’єднувати в одній комп’ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію (мультиплікацію).

Таким чином, використання ІКТ значно сприяє розвитку пізнавальної активності й засвоєнню навчальної інформації кожним школярем.

Систематичне використання комп’ютера на уроці, зокрема систем презентацій, сприяє підвищенню якісного рівня використання наочності на уроці, зростанню продуктивності уроку.

Перспективи майбутньої роботи над цією темою:

 • розширити відеотеку (художні фільми за творами, що вивчаються у школі, документальне кіно проблемного характеру, телепередачі-розповіді про письменників тощо)

 • зібрати музичні файли (пісні народні, за словами відомих поетів, класична музика)

 • створити нові презентації до уроків мови та літератури

 • активно залучати учнів до проектної роботи на основі мультимедійних технологій.

Висновки:

Працюючи в школі, дійшла висновку, що використання ІКТ вносить істотні зміни в діяльність педагога та розвиток учня як особистості, ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання предмета, вимагає чіткої організації та індивідуальної роботи з кожним учнем під час навчально-виховного процесу. У своїй діяльності прагну робити вивчення мови й літератури неповторним, пам’ятаючи слова Олеся Гончара, що бути у вічному пошукові – це значить "шукати енергію слова в енергії душі". Учителю суджено бути пошуковцем, винахідником, а відтак, слід сповна усвідомити сутність змін, які приносить новий час, аби підготувати людину до життя в нинішньому столітті. Від здатності вчителя дати гідну відповідь на виклики ХХІ століття залежатимуть долі мільйонів поки що маленьких українців, та й, власне, майбутнє самої України.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Досвіду: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на...
Тема досвіду: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури як засіб формування когнітивної...

Розділ І. Теоретичні основи використання інформаційних технологій
Розділ ІІ. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури

«Використання інтерактивн их технологій на уроках української мови»
Стукан Г. В. Використання інтерактивних технологій на уроках української мови: Курсова робота. – Донецьк Донецький обліппо, 2012....

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках світової...
Застосування інформаційних І комп’ютерних технологій – необхідна умова розвитку сучасної освіти

Анотований список літератури з теми: «Художньо-естетичне виховання...
Збірка матеріалів науково-практичної конференції вчителів художньо-естетичного циклу, трудового навчання «Художньо-естетичне виховання...

Методична розробка «методика проведення уроку української літератури...
...

Патріотичне виховання на уроках англійської мови, використання регіонального...
Батьківщини”. Немає необхідності говорити про важливість формування в учнів любові до Батьківщини, до “малої” Батьківщині, інтересу...

Методична розробка «методика проведення уроків української мови по...
...

На уроках української мови
Янчук Л. О. Використання ігрових технологій на уроках української мови (на прикладі вивчення теми «Іменник як частина мови» у 6 класі)....

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій для формування учня-читача ХХІ століття”База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка