Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також фізичної особи, місце перебування якої невідоме. Практичний аспект

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також фізичної особи, місце перебування якої невідоме. Практичний аспект

Ірина Білоус,

юрист

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також фізичної особи, місце перебування якої невідоме. Практичний аспект

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою слугує насамперед захистом її майнових інтересів та інтересів осіб, з якими вона перебуває у цивільних відносинах. Гарантією від необґрунтованого визнання особи безвісно відсутньою є те, що рішення про визнання особи такою приймає лише суд.

Питання визнання фізичної особи безвісно відсутньою та встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також фізичної особи, місце перебування якої невідоме, на сьогодні регулюється Цивільним кодексом України (далі — ЦК України), Цивільним процесуальним кодексом України (далі — ЦПК України), Законом України «Про нотаріат» (далі — Закон) та Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (далі — Порядок). Також є роз’яснення Міністерства юстиції України «Встановлення опіки над майном фізичної особи, визнаної судом безвісно відсутньою» від 04.02.2011 (далі — Роз’яснення), які слід застосовувати враховуючи зміни до діючого законодавства.

Статтею 43 ЦК України закріплено, що фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування. Разом з тим ст. 43 ЦК України не встановлено переліку правових наслідків визнання особи безвісно відсутньою, проте зміст інших норм цивільного та сімейного законодавства дає можливість виділити, зокрема, такі наслідки:

 • нотаріус за останнім місцем проживання такої особи встановлює над її майном опіку. Опікун управляє майном в інтересах особи, яка визнана безвісно відсутньою, в тому числі надає утримання особам, яких був зобов’язаний утримувати безвісно відсутній (ст. 44 ЦК України);

 • чоловік або дружина безвісно відсутнього одержують право розірвати шлюб у спрощеному порядку в органах державної реєстрації актів цивільного стану (п. 1 ч. 1 ст. 107 Сімейного кодексу України (далі — СК України));

 • припиняються зобов’язання, нерозривно пов’язані з особою безвісно відсутнього (наприклад, участь у повному товаристві, представництво за довіреністю, договір доручення) (статті 129, 248, 1008 ЦК України).

Слід звернути увагу на те, що закон розрізняє поняття «фізична особа, місце перебування якої невідоме» та «фізична особа, визнана безвісно відсутньою» (ст. 44 ЦК України).

Відмінність полягає в тому, що безвісно відсутньою фізична особа вважається лише з моменту набрання чинності рішенням суду про визнання її такою. До цього (але з моменту звернення заявника або органу опіки та піклування до нотаріуса з відповідною заявою та за умови, що протягом одного року в місці постійного проживання особи немає відомостей про місце її перебування) особа вважається такою, місце перебування якої невідоме.

Відповідно до ч. 3 ст. 39 ЦПК України права, свободи та інтереси особи, яка визнана безвісно відсутньою, захищає опікун, призначений для опіки над її майном.

Порядок визнання особи безвісно відсутньою визначений ЦПК України та має певну послідовність. Спочатку заява про визнання фізичної особи безвісно відсутньою подається до суду за місцем проживання заявника або за останнім відомим місцем проживання (перебування) фізичної особи, місцеперебування якої невідоме, або за місцезнаходженням її майна. Суд розглядає справу в порядку окремого провадження у складі одного судді і двох народних засідателів за участю заявника і заінтересованих осіб.

На підставі рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою нотаріус за останнім місцем її проживання описує належне їй майно та встановлює над ним опіку. До винесення судом рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою нотаріус, на підставі заяви заінтересованої особи або органу опіки та піклування, за останнім відомим місцем проживання такої особи може здійснити опис належного їй майна, призначити опікуна майна та передати йому майно на зберігання (ст. 44 ЦК України).

Заінтересованими особами можуть бути:

 • фізичні особи, яким встановлення опіки над майном безвісно відсутньої фізичної особи необхідне для здійснення суб’єктивних або охоронюваних законом інтересів (наприклад, дружина або чоловік, батьки, діти);

 • органи опіки та піклування — при вирішенні питань про вжиття заходів щодо охорони майна безвісно відсутнього1.

Виникає питання: чи може нотаріус здійснити опис і призначити опікуна майна на підставі однієї заяви заінтересованої особи? Якщо це так, то будь-хто може прийти до нотаріуса з такою заявою і, як наслідок, управляти майном особи як опікун.

На підтвердження факту того, що місце перебування особи невідоме до суду (при розгляді справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою) обов’язково подаються:

 • довідка про місце проживання особи;

 • довідка з останнього місця роботи;

 • довідка з адресного бюро.

Вважаю доречним витребувати ці документи також і при призначенні опікуна майна.

Складання опису майна, призначення опікунів над цим майном та виключення майна з опису здійснюється за правилами вжиття заходів щодо охорони спадкового майна (глава 9 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України).

Опис майна провадиться за участю опікуна, заінтересованих осіб, якщо вони того бажають, і не менше як двох свідків. Ця нотаріальна дія вчиняється після її оплати.

У акті опису мають бути зазначені:

 • дата та час складання акта опису, а також прізвище, ім’я, по батькові нотаріуса, який проводить опис;

 • найменування державної нотаріальної контори або нотаріального округу, в якому зареєстрований приватний нотаріус;

 • дата одержання заяви про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна (повідомлення про орієнтовний склад спадкового майна) або доручення нотаріуса, яким заведено спадкову справу, про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна;

 • дата рішення про визнання особи безвісно відсутньою, заяви заінтересованої особи або органу опіки та піклування;

 • прізвище, ім’я, по батькові, адреса, а в необхідних випадках — місце роботи та посади осіб, які беруть участь в описі;

 • прізвище, ім’я, по батькові особи, майно якої описується;

 • місце знаходження майна, що описується;

 • відомості про те, чи було опечатано приміщення до прибуття нотаріуса і ким, стан пломб та печаток, якщо приміщення опечатано;

 • опис майна з детальною характеристикою кожної речі окремо (назва, номер, колір, вага, розмір, сорт, марка, рік випуску, а для іноземної валюти — купюра, її номінал, вартість за курсом Національного банку України тощо) та визначення їх вартості з урахуванням відсотка зносу.

Оцінка описаних у акті предметів (з урахуванням їх зносу) провадиться нотаріусом та особами, які брали участь в описі майна. У разі незгоди з оцінкою заінтересовані особи вправі запросити спеціаліста — експерта або оцінювача. Оплата праці спеціалістів (експертів, оцінювачів) здійснюється особою, яка їх запросила.

На кожній сторінці акта опису підводиться підсумок кількості речей (предметів) та їх вартості, а після закінчення опису — загальний підсумок кількості речей (предметів) та їх вартості. До акта опису включається все майно, яке є в будинку (квартирі) особи, визнаної безвісно відсутньою. Заяви сусідів та інших осіб про належність їм окремих речей заносяться до акта опису, а заінтересованим особам роз’яснюється порядок звернення до суду з позовом про виключення цього майна з акта опису.

Якщо проведення опису переривається або продовжується кілька днів, приміщення кожний раз опечатується нотаріусом. В акті опису робиться запис про причини і час припинення опису і його відновлення, а також про стан пломб і печаток при наступному розпечатуванні приміщення.

У кінці акта опису зазначається прізвище, ім’я, по батькові, рік народження опікуна, якому передано на зберігання майно, найменування документа, який посвідчує його особу, номер, дата видачі, найменування установи, що видала документ, місце проживання цієї особи.

Нотаріус попереджає опікуна про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 197 Кримінального кодексу України, у разі розтрати або приховування майна фізичної особи, визнаної судом безвісно відсутньою, а також про матеріальну відповідальність за заподіяну шкоду.

Акт опису складається не менше ніж у трьох примірниках. Усі примірники підписуються нотаріусом, заінтересованими особами, свідками та опікуном, якому передано майно на зберігання. Один примірник акта опису видається опікуну над майном фізичної особи, визнаної безвісно відсутньою.

Якщо під час опису майна виявляться речі, які у зв’язку зі зносом не мають ніякої цінності, нотаріус за згодою опікуна не включає до акта опису такі речі, а за окремим описом передає їх для знищення. Якщо серед майна фізичної особи, визнаної судом безвісно відсутньою, виявляться продукти харчування, нотаріус передає їх родичам. Якщо опис провадиться без участі родичів, продукти довгострокового терміну зберігання передаються відповідним організаціям для реалізації. Передавання провадиться за окремим актом, який підписує, крім нотаріуса та свідків, зацікавлена особа або представник організації, яким передані продукти.

Грошові суми та цінні папери, які залишилися після винесення рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, на прохання опікуна чи інших заінтересованих осіб за окремим описом вносяться не пізніше наступного після проведення опису дня на відповідні рахунки для обліку депозитних сум нотаріуса чи до банківської установи, де і перебувають до видачі спадкоємцям (у випадку оголошення особи померлою), про що виписується відповідна квитанція. Квитанція підшивається до акта опису.

Срібло і монетарні метали (золото та метали іридієво-платинової групи) у будь-якому вигляді та стані, іноземна валюта і виражені в іноземній валюті або монетарних металах платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати та ін.), вироби зі срібла і монетарних металів, дорогоцінного каміння, а також дорогоцінне каміння і перли на прохання опікуна чи інших заінтересованих осіб здаються на зберігання до відповідної банківської установи не пізніше наступного після проведення опису дня. Перед тим як передати зазначені цінності на зберігання до установи банку, нотаріус реєструє їх у Книзі обліку цінностей при вжитті заходів щодо охорони спадкового майна.

Зберігання майна у депозиті нотаріуса чи у банку здійснюється за рахунок майна фізичної особи, визнаної безвісно відсутньою. Перед тим як передати зазначені цінності на зберігання до установи банку, нотаріус реєструє їх у Книзі обліку цінностей при вжитті заходів щодо охорони спадкового майна.

Якщо в складі описаного майна виявляться цінні рукописи, літературні праці, листи, що мають історичне або наукове значення, ці документи за окремим описом здаються на відповідальне зберігання опікуну або відповідним установам (інституту, музею тощо). За неможливості передати перераховане вище на відповідальне зберігання нотаріус опечатує документи або сховище з документами.

Виявлені у складі майна вибухові речовини і вибухові засоби, боєприпаси, зброя (холодна, вогнепальна, пневматична), спеціальні засоби самооборони, заряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії передаються нотаріусом за окремим описом до органу внутрішніх справ.

При виявленні у складі майна об’єктів, які перебувають на державному обліку як пам’ятки історії і культури, нотаріус повідомляє про це відповідні органи охорони пам’яток історії та культури.

У разі одержання нотаріусом рішення суду про виключення майна з акта опису на останньому робиться спеціальний напис, у якому зазначаються реквізити цього рішення, на підставі якого майно вилучено з акта опису, перелік вилучених предметів. Напис скріплюється підписом та печаткою нотаріуса. Копія рішення суду додається до матеріалів справи.

Опікун над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або фізичної особи, місце перебування якої невідоме, приймає виконання цивільних обов’язків на її користь, погашає за рахунок її майна борги, управляє цим майном в її інтересах.

Крім того, у разі визнання особи безвісно відсутньою опікун, призначений для охорони майна безвісно відсутнього, має право отримувати довідки про вчинені нотаріальні дії, якщо це необхідно для збереження майна, над яким встановлена опіка.

За заявою заінтересованої особи опікун над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або фізичної особи, місце перебування якої невідоме, надає за рахунок цього майна утримання особам, яких вони за законом зобов’язані утримувати.

Якщо під час вжиття заходів щодо охорони майна фізичної особи, місце перебування якої невідоме, або особи, визнаної безвісно відсутньою, з’ясується наявність майна, що потребує утримання, догляду, вчинення інших фактичних та юридичних дій для підтримання його в належному стані, нотаріус посвідчує договір управління майном. Установником управління в цьому випадку є орган опіки та піклування за останнім відомим місцем проживання такої особи. Для посвідчення договору управління майном нотаріусу подається рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою; рішення відповідного органу виконавчої влади про встановлення управління майном, яке належить таким особам, із зазначенням всіх істотних умов, які необхідно включити до договору; довіреність про уповноваженого представника органу виконавчої влади або органу опіки та піклування на підписання договору управління майном.

Текст договору викладається без застосування спеціальних бланків нотаріальних документів згідно з актом опису спадкового майна, який є невід’ємною частиною договору (перелік цього майна може викладатися в тексті договору). Договір про управління майном не реєструється в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. Інформація про укладення договору про управління майном заноситься до книги обліку договорів на управління спадщиною.

При укладанні зазначеного договору нотаріус зобов’язаний пересвідчитись у тому, що це майно було власністю фізичної особи, місце перебування якої невідоме, або особи, визнаної безвісно відсутньою, на момент винесення рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою, про що зазначається в тексті договору з посиланням на реквізити відповідного документа (за наявності).

Відповідно до цього договору управитель вправі вчиняти будь-які дії в інтересах відсутнього власника. При цьому правочини управитель укладає від свого імені, вказуючи, що діє як управитель майном. Управитель має право на винагороду, передбачену договором, і право на відшкодування необхідних витрат за рахунок доходів від використання майна, але, у свою чергу, несе відповідальність за неналежну дбайливість у ставленні до майна (статті 1042, 1043 ЦК України).

Якщо громадянин, визнаний безвісно відсутнім, з’явився або виявлено його місце перебування, районний (міський) суд, одержавши відповідну заяву, призначає справу до слухання і скасовує попереднє рішення.

Опіка над майном припиняється у разі скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, а також у випадку появи фізичної особи, місце перебування якої було невідомим. Для цього необхідним є дотримання таких умов: 1) фізична особа, визнана безвісно відсутньою, з’явилася або одержано відомості про місце її перебування; 2) є заява цієї особи або іншої заінтересованої особи; 3) скасування судом рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою (статті 44, 45 ЦК України). Аналогічні умови мають бути дотримані у разі появи фізичної особи, місце перебування якої було невідомим (крім скасування судом рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, оскільки такого рішення у цьому випадку не було).

У разі оголошення фізичної особи померлою нотаріус припиняє опіку над майном та вживає заходів до охорони спадкового майна в порядку, передбаченому ЦК України.

Скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи поява фізичної особи, місце перебування якої було невідомим, є також підставою для припинення договору управління майном. Якщо шлюб був розірваний, він може бути поновлений органом РАЦС за спільною заявою подружжя за умови, що жоден з них не уклав новий шлюб (ст. 118 Сімейного кодексу СК України).

Алгоритм встановлення опіки над майном фізичної особи, місце перебування якої невідоме:

1. Встановлення зацікавленої особи або органу опіки та піклування за документами (оригінал паспорта — звертаємо увагу на наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-річного або 45-річного віку; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера — оригінал або нотаріально завірена копія; довіреність із зазначенням уповноваженого представника органу опіки та піклування). Копії цих документів долучаємо до заяви про встановлення опіки над майном фізичної особи, місце перебування якої невідоме (далі — Заява). Заяву з копіями документів долучаємо до наряду заяв про вжиття заходів до охорони спадкового майна.

2. Ознайомлення з документами, які підтверджують, що місце перебування особи невідоме (копії цих документів долучаємо до Заяви).
3. Перевірка спеціального бланка довіреності та перевірка дійсності нотаріально посвідченої довіреності за Єдиним реєстром довіреностей.

4. Прийняття заяви про встановлення опіки над майном фізичної особи, місце перебування якої невідоме. Текст заяви викладається без застосування спеціальних бланків нотаріальних документів. (Ця нотаріальна дія вчиняється після її оплати.)

5. Реєстрація заяви у журналі реєстрації вхідних документів — якщо така заява надійшла поштою або подана нотаріусу кур’єром.

Алгоритм встановлення опіки над майном фізичної особи, визнаної безвісно відсутньою:

1. Встановлення зацікавленої особи або органу опіки та піклування за документами (оригінал паспорта — звертаємо увагу на наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-річного або 45-річного віку; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера — оригінал або нотаріально завірена копія; довіреність із зазначенням уповноваженого представника органу опіки та піклування). Копії цих документів долучаємо до заяви про встановлення опіки над майном фізичної особи, визнаної безвісно відсутньою (далі — Заява). Заяву з копіями документів долучаємо до наряду заяв про вжиття заходів до охорони спадкового майна.

2. Ознайомлення з рішенням суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою (копію рішення долучаємо до Заяви). Реєструємо рішення суду у журналі реєстрації вхідних документів.

3. Перевірка спеціального бланка довіреності та перевірка дійсності нотаріально посвідченої довіреності за Єдиним реєстром довіреностей.

4. Прийняття заяви про встановлення опіки над майном фізичної особи, визнаної безвісно відсутньою. Текст заяви викладається без застосування спеціальних бланків нотаріальних документів. (Ця нотаріальна дія вчиняється після її оплати.)

5. Реєстрація заяви у журналі реєстрації вхідних документів — якщо така заява надійшла поштою або подана нотаріусу кур’єром.

6. Реєстрація заяви в книзі обліку заяв про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна та встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або над майном фізичної особи, місце перебування якої невідоме.

7. Надсилання повідомлення до житлово-експлуатаційних органів, а в разі необхідності — до органів внутрішніх справ та іншим заінтересованим особам про проведення опису майна.

8. Вжиття заходів щодо залучення до участі в проведенні опису майна свідків (не менше двох). Свідками можуть бути будь-які незаінтересовані особи з повною цивільною дієздатністю.

9. Опис майна за його місцезнаходженням. Складення акта опису не менше ніж у трьох примірниках. Усі примірники підписуються нотаріусом, заінтересованими особами, свідками та опікуном, якому передано на зберігання майно.

10. Надання одного примірника акта опису опікуну майна.

11. Посвідчення договору управління майном за наявності майна, що потребує утримання, догляду, вчинення інших фактичних та юридичних дій для підтримання його в належному стані. (Установником управління в цьому випадку є орган опіки та піклування за останнім відомим місцем проживання такої особи. Варто пересвідчитись у тому, що це майно було власністю фізичної особи, місце перебування якої невідоме.) Текст договору викладається без застосування спеціальних бланків нотаріальних документів.

12. Занесення інформації про укладення договору про управління майном до книги обліку договорів на управління спадщиною.

6. Реєстрація заяви в книзі обліку заяв про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна та встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або над майном фізичної особи, місце перебування якої невідоме.

7. Надсилання повідомлення до житлово-експлуатаційних органів, а в разі необхідності — до органів внутрішніх справ та іншим заінтересованим особам про проведення опису майна.

8. Вжиття заходів щодо залучення до участі в проведенні опису майна свідків (не менше двох). Свідками можуть бути будь-які незаінтересовані особи з повною цивільною дієздатністю.

9. Опис майна за його місцезнаходженням. Складення акта опису не менше ніж у трьох примірниках. Усі примірники підписуються нотаріусом, заінтересованими особами, свідками та опікуном, якому передано на зберігання майно.

10. Надання одного примірника акта опису опікуну майна.

11. Посвідчення договору управління майном за наявності майна, що потребує утримання, догляду, вчинення інших фактичних та юридичних дій для підтримання його в належному стані. (Установником управління в цьому випадку є орган опіки та піклування за останнім відомим місцем проживання такої особи. Варто пересвідчитись у тому, що це майно було власністю фізичної особи, визнаної безвісно відсутньою.) Текст договору викладається без застосування спеціальних бланків нотаріальних документів.

12. Занесення інформації про укладення договору про управління майном до книги обліку договорів на управління спадщиною.

13. На підставі ст. 248 ЦК України за заявою зацікавленої особи, органу опіки та піклування або за рішенням суду припиняємо представництво за довіреністю, яку видала особа, визнана безвісно відсутньою, та/або представництво за довіреністю, виданою особі, що визнана безвісно відсутньою.
1Шиманович О.М. Процесуальні особливості розгляду судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Серия «Юридические науки». – Симферополь, 2010. – Т. 23 (62), № 1. – С. 85-93.

MEH № 5 2013 г. - -

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків...
Комунального навчального закладу «Лозуватська зш І-ІІІ ступенів №1 імені Т. Г. Шевченка»

Уроку. Вивчення особи письменника. Обладнання
Мета. Допомогти учням осмислити творчу постать І. П. Котляревського та його місце в українській літературі, проаналізувати поему...

Особливості організації І методики проведення уроків фізичної культури...

Програма допрофільного курсу. 8 клас
Серед таких цінностей – розуміння й усвідомлення місця І ролі особи в історичному процесі

З тем и
«Особистісно-орієнтований підхід до навчання та виховання учнів під час проведення уроків фізичної культури в сільській школі»

«Як зберегти здоров’я молодших школярів»
Обжд, екології, засобами фізичного виховання, розвитку фізичної культури І спорту вчителів І викладачів, дітей дошкільного та шкільного...

Сценарій літературного вечора
У проведенні цього заходу можуть брати участь 2–3 особи — двоє ведучих та читець. На сцені портрет Ю. Яновського зі словами "Хай...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Роботу виконано І дніпропетровському державному інституті фізичної культури І спорту, Міністерство України у справах сім’ї, молоді...

Електронна бібліотека української літератури
Королівського медичного товариства, під час доповіді цього старого дивака Нен-Сагора особи, проте, взагалі одіозної І в медичному...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури І спорту, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка