Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Вивчення світової літератури з використанням інноваційних інтерактивних технологій

Вивчення світової літератури з використанням інноваційних інтерактивних технологій

Вивчення світової літератури з використанням інноваційних інтерактивних технологій

Завдання, визначені Національною доктриною розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, орієнтують сучасного вчителя на впровадження таких форм і методів навчання, які розвивають вміння самостійно вчитися, критично мислити, здатність до самопізнання і самореалізації особистості у різних видах творчої діяльності.

Саме такими є інноваційні технології навчання, які викликають інтерес до пізнавального процесу, розвивають творчий потенціал особистості, розумову та емоційні сфери.

Курс «Світова література» - важлива складова літературної та загально-гуманітарної освіти сучасних учнів та студентів навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, оскільки синтезує в собі найвищі досягнення культури народів світу і створює умови для перетворення її найважливіших цінностей і надбань в індивідуальний досвід особистості, дає унікальну можливість вчитися жити в конкретному соціокультурному просторі, усвідомлюючи його неоднорідність та неоднозначність. Цей курс також суттєво впливає на оновлення змісту вітчизняної освіти, плекання гуманістичного світогляду та гуманітарної зорієнтованості особистості, сприяє виконанню стратегічного загальнодержавного завдання інтеграції України у світовий духовно-культурний простір.

Саме тому добір і організація навчального матеріалу курсу світової літератури мають здійснюватися на основі поєднання особистісно-зорієнтованого, комунікативно-діяльнісного та соціокультурного підходів, які передбачають позицію учня чи студента як активного співтворця заняття, самого процесу вивчення літератури. Така позиція формується завдяки системному використанню міжлітературних зв'язків і міжпредметної інтеграції, створенню системи проектної діяльності (дослідницької, творчої тощо) й умов для самопізнання особистості учня, студента в процесі вивчення світової літератури. Отже, заняття світової літератури мають створювати умови для реалізації принципів національного й полікультурного виховання, мотивації творчої активності, формування досвіду творчої діяльності та емоційно-ціннісного сприйняття світу.

На сучасному етапі розвитку освітньої системи в процесі викладання світової літератури зростає роль інноваційних технологій, використання яких значно сприятиме піднесенню якості та інтенсивності навчального процесу, приверненню уваги студентів до найкращих надбань світової літератури.

Суть інноватики при вивченні світової літератури полягає у активному використанні інтерактивних методів навчання. Інтерактивне навчання сприяє формуванню навичок та вмінь як предметних, так і загально-навчальних; виробленню життєвих цінностей; створенню атмосфери співробітництва, взаємодії; розвитку комунікативних якостей. Технологія передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання проблем.

Інтерактивне навчання - це навчання діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаєморозуміння, спільного розв'язання навчальних завдань, розвитку особистісних якостей учнів, студентів.

Реалізація інноваційних методик передбачає комплексне використання сучасних технічних засобів навчання, аудіо та відеоматеріалів, комп`ютерної техніки. Вони збільшують пізнавальну самостійність учнів, студентів та мотивують потребу розвитку їхньої читацької культури. Серед інтерактивних форм роботи на заняттях світової літератури поширення набуває навчальна взаємодія учнів, студентів у парах, мікрогрупах, групах, що здебільшого застосовується під час пошуку та аналізу інформації, виконання практичних завдань, підготовки диспутів, семінарів, різноманітних творчих завдань. З метою надання учням, студентам більших можливостей для спілкування, висловлювання власних думок і почуттів домінантною формою навчання на заняттях світової літератури має бути діалог, під час якого виявляється рівень знань студентів.

На сучасному етапі розвитку освітньої системи в процесі викладання світової літератури зростає роль інноваційних технологій, використання яких значно сприятиме піднесенню якості та інтенсивності навчального процесу, приверненню уваги учнів, студентів до найкращих надбань світової літератури. Одним із продуктивних і перспективних напрямів такої роботи є використання можливостей комп’ютерної техніки, за допомогою якої насамперед якнайкраще вирішується проблема забезпечення вчителя й учня художніми текстами та науково-методичною літературою.

Ще одним напрямом роботи, пов’язаної з оновленням методичної бази навчання світової літератури є використання мультимедійних технологій, які являють собою скоординоване одночасне функціонування візуального й аудіорядів, використання фото- й кіноматеріалів, малюнків, таблиць, схем, текстів та ін., підпорядкованих певній навчальній темі. Викладач може використовувати готові мультимедійні навчальні програми, а може розробляти власні зразки таких програм. Мультимедійні технології пов'язані із створенням мультимедіа-продуктів: електронних книг, енциклопедій, комп'ютерних фільмів, баз даних. У цих продуктах об'єднаються текстова, графічна, аудіо- та відеоінформація, анімація. Мультимедіа-технології перетворили комп'ютер на повноцінного співрозмовника, дозволили студентам (будь-якого віку), не виходячи з навчальної аудиторії, будинку, офісу, бути присутніми на лекціях видатних вчених, брати участь у конференціях, діалогах, вести кореспонденцію. Як принципово новий навчальний засіб електронна книга відкрила можливості «читати», аналізувати «живі» озвучені сторінки, Тобто можливості бачити, чути, читати.

Інноваційні технології відіграють важливу роль у сучасній освіті. Їх перевага в тому, що студенти засвоюють всі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, оцінка), збільшується кількість учнів, які свідомо засвоюють навчальний матеріал. Вони займають активну позицію в засвоєнні знань, зростає їхній інтерес в отриманні знань.

Отже, у сучасному суспільстві навчання можна організувати таким чином, що джерелом знань виступатиме не тільки викладач, а й комп’ютер, телевізор, відео. Учні чи студенти, відповідно, повинні вміти осмислювати отриману інформацію, трактувати її, застосовувати в конкретних умовах; водночас думати, розуміти суть речей, вміти висловити особисту думку. Саме цьому сприяють інноваційні технології навчання.

Додаток

Сценарій відкритого заняття з використанням інноваційних інтерактивних технологій

Тема: Габріель Гарсіа Маркес. Життєвий і творчий шлях. Філософське оповідання «Стариган з крилами».

Мета: навчальна: познайомити студентів з особистістю та творчістю Г.Г. Маркеса, з оповіданням «Стариган з крилами»; допомогти зрозуміти філософський зміст твору, мотиви поведінки персонажів; відпрацьовувати навички компаративного аналізу та оцінки художнього твору;

виховна: виховувати почуття взаємодопомоги, доброти, милосердя.

Тип заняття: повідомлення та засвоєння знань з елементами компаративного аналізу.

Методи: розповідь, випереджальне вивчення, повідомлення студентів, бесіда, ілюстрація, словникова робота, практична робота з текстами.

Обладнання: ТЗН.

Унаочнення: портрет письменника.

Структура заняття

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань ( проводиться в процесі заняття):

Дайте визначення термінів (словникова домашня робота): філософський твір, притча, «магічний реалізм», гротеск, іронія, сатира, гіпербола, сарказм.

ІІІ. Мотивація пізнавальної діяльності:

«… і вірю, що світ майбутнього буде кращим, ніж наш світ».

(Г.Г.Маркес)

«Світ водночас є дивовижним і жорстоким, він – диво і пекло…»

(Е. Йонеско)

- Чому саме ці слова можна взяти епіграфами до вивчення творчості Маркеса?

ІV. План викладу нового матеріалу:

 1. Життєвий і творчий шлях Г.Г.Маркеса:

 • дитинство і юність;

 • початок творчості, журналістська діяльність, «паризький період» та повернення до Латинської Америки;

 • міжнародне визнання та премії;

 • сучасний Маркес.

 1. «Магічний реалізм» філософського оповідання «Стариган з крилами».

 2. Символічність образів твору.

V. Виконання практичних завдань (проводиться в процесі вивчення нового матеріалу):

- аналіз тексту оповідання за питаннями;

- знайти у тексті опис зовнішності старого;

- знайти у творі елементи «магічного реалізму»;

- зачитати домашні твори-роздуми;

- виразне читання вірша І.Драча «Крила»;

- компаративний аналіз оповідання «Стариган з крилами» Г.Г.Маркеса та вірша «Крила» І. Драча.

VІ. Домашнє завдання: повторити тему «Література пізнього модернізму».

VІІ. Підсумки заняття, оголошення та мотивація оцінок.

Методичні матеріали для проведення заняття

Основні риси творчого стилю Г.Г. Маркеса:

 • вплив творчості Ф. Кафки;

 • відтворення «моделі» національного буття, національної історії, національного мислення;

 • поєднання сучасного соціального життя з народними традиціями, віруваннями;

 • тяжіння до умовного, гротескного, фантастичного в поєднанні з сатиричним, іронічним;

 • створення «фантастичної дійсності», в якій нема межі між реальним і уявним;

 • використання міфу як основи художнього твору;

 • основний мотив творів – це мотив самотності.

Питання до аналізу оповідання Г.Г.Маркеса «Стариган з крилами»:

 1. Про що ж цей невеликий твір? Коротко розкажіть сюжет твору.

 2. Як сприйняли появу ангела мешканці селища, зокрема отець Гонзага?

 3. Що спало на думку Елісенді?

 4. Як виглядав ангел?

 5. Як він почувався серед людей?

 6. Як люди ставились до нього?

 7. У чому зміст епізоду про дівчину-павука?

 8. Чому ангел захворів?

 9. Чому Елісенда полегшено зітхнула, коли ангел відлетів ?

 10. Чи повернеться ангел на землю? (Домашній твір-роздум).

Особливості поетики

оповідання «Стариган з крилами » Г.Г.Маркеса:

 1. Біблійний міф органічно вплетений у повсякденну дійсність.

 2. Порушується межа між фантастикою і реальністю, свідомим і підсвідомим, конкретним і потойбічним. Світ постає єдиним у своїй складності й суперечливості.

 3. Переплетіння викривально-сатиричної (зображення земного людства) та романтичної ліній (протиставлення дійсності й високих ідеалів, потяг до моральної мети).

 4. Символічність образів і ситуацій:

 • хворий і знесилений ангел – символ знехтуваної віри;

 • дощ – символ необхідності духовного очищення;

 • селище – модель бездуховного людства;

 • хлопчик – жорстоке дитя сучасного аморального суспільства;

 • жінка-павук – символ деградації людства;

 • Пелайо та Елісенда – символ матеріального прагматизму людства.

Габріель Гарсія Маркес

« Якби Бог подарував мені трішки життя…»

Якби Бог на хвильку забув про те, що я маріонетка, і подарував мені кусочок життя, я б використав цей час найкраще як тільки б зміг.

Напевно не сказав би всього, про що думаю, але точно продумав би про все, що сказав.

Оцінював би речі не за їх вартістю, а за значенням.

Спав би менше, мріяв би більше, знаючи, що кожної хвилини при замкнутих очах втрачаємо 60 секунд світла. Йшов би тоді, коли інші зупиняються, прокидався б тоді, коли інші сплять.

Якби Бог подарував мені трішки життя, вдягнувся б у простий одяг, кинувся б до сонця, відкриваючи не лише тіло, а й душу.

Переконував би людей в тому, що вони так сильно помиляються, коли вважають, що не варто закохуватися на старість. Адже вони не розуміють, що старіють саме через те, що уникають кохання.

Людям похилого віку сказав би, що смерть приходить не зі старістю, а з забуттям.

О, скільки навчився я від вас, люди… Навчився, що всі люди хочуть жити на піку гори, забуваючи, що справжнє щастя криється у процесі сходження на гору.

Навчився, що людина має право дивитися на іншу людину згори лише в тому випадку, коли хоче допомогти їй піднятися.

Якби знав, що це останні хвилини, коли тебе бачу, сказав би «люблю тебе», а не думав би, що ти і так про це знаєш.

Завжди є якесь завтра і життя дає нам безліч можливостей для того, щоб зробити щось добре, але якщо подумати, і якщо сьогодні є всім, що в мене залишилося, хочу тобі сказати, як сильно я тебе люблю і ніколи не забуду тебе.

Завтра не гарантоване нікому, ні молодому, ні старому. Можливо сьогодні дивишся востаннє на тих, кого ти любиш. Тому, не зволікай, зроби це сьогодні, бо, якщо з'ясується, що не доживеш до завтра, шкодуватимеш за тим днем, коли забракло тобі часу на одну посмішку, один поцілунок, бо ти був за надто зайнятим, щоб передати свої останні вітання.

Будь завжди близько біля тих, кого любиш, кажи їм голосно, як сильно ти їх потребуєш, як їх любиш і будь добрим з ними, май час аби сказати їм «мені так жаль», «вибач», «прошу», «дякую» і інші слова любові, які знаєш. Ніхто тебе не пам’ятатиме за твої таємні думки. Тому проси в Бога сили і мудрості, щоб допоміг їх виразити. Покажи своїм друзям і близьким те, як сильно ти їх потребуєш.

Отож, намагаймося знаходити щось особливе в кожній секунді життя і цінувати тих, хто поруч.

Сучасний Маркес

Особи, наближені до патріарха латиноамериканської літератури, називають його просто Габо. У нас же він відомий як славетний колумбійський письменник Габріель Гарсіа Маркес. Він же – автор безсмертних «Ста років самотності» (1967), який привів до життя, а потім його ж і позбавив, шість поколінь роду Буендіа. Він же – лауреат Нобелівської премії з літератури 1982 року за книги, де «фантазія і реальність, суміщаючись, відображають життя і конфлікти цілого континенту». Він же батько «магічного реалізму», що після нього усталився не лишень у латиноамериканській літературі. Він же… він же…. він же… Цікаво, а яким нині постає життя вісімдесятирічного автора?

Незважаючи на свій уже досить поважний вік, Маркес залишається у вирі як літературних, так і суспільно-політичних подій. Давній приятель Фіделя Кастро, якого він неодноразово відвідував у Гавані, особистий знайомець Білла Клінтона, котрий сам приїздив до нього в гості, письменник аж ніяк не робить із себе великого цабе. Навпаки, намагається завжди бути з народом і захищати його права. Так, свого часу він страшенно обурився рішенням іспанського уряду дозволити в’їзд до країни громадянам Колумбії тільки за наявності Шенгенської візи (раніше цього не вимагалося). Маркес резонно зауважив, що колись колумбійці називали Іспанію «рідною матір’ю», «другим домом», до того ж у Латинській Америці ніколи не зачинялися двері перед іспанцями. Тепер письменник заявив, що допоки уряд не змінить своєї політики, він ніколи не приїде до любої серцю Іспанії (нині Маркес живе в Мексиці).

Крім того, Габо разом з іншими небайдужими опікується питанням звільнення кубинських антитерористичних борців, які відбувають термін у тюрмах США протягом останніх десяти років, і неабияк переймається проблемою наркотиків у рідній Колумбії. До речі, в цьому контексті не обійшлося й без певного казусу, адже ЗМІ не завжди правильно тлумачать позицію митця. Наприклад, у пресі з’явилася заява Маркеса, котрий начебто виступав за легалізацію наркотиків, і потім обуреному автору довго треба було пояснювати, що його просто неправильно процитували. «Я проти як легалізації, так і вживання наркотиків», – написав він у зверненні до однієї з центральних радіостанцій країни.

Утім, цим проблеми непорозуміння письменника зі ЗМІ аж ніяк не вичерпуються. Видно, не всім віриться, що відомий класик (класики – вони ж, як правило, вже мертві) може жити в сучасному світі. Якось у перуанській газеті La Republica з’явилася інформація про смерть автора і було надруковано його прощального вірша. А в Інтернет-мережі опублікували навіть передсмертного листа Маркеса, що спричинило поширення чуток про його чи то передчасний, чи то запізнілий відхід із життя.

Можливо, через от такі інциденти Маркес і не любить давати інтерв’ю. «Треба тримати пресу на відстані витягнутої руки», – якось зауважив він сам, і це при тому, що свого часу сам безпосередньо належав до журналістської братії, а професії журналіста навіть присвятив есе «Найкраща робота на світі».

Проте інколи письменник усе ж таки підкидає зголоднілій пресі якісь сенсації. 2006 року він заявив, що більше не збирається писати, бо ж за минулий рік уперше в житті не створив жодного рядочка. Правда, нас цим уже не здивуєш – чували і не раз, і не тільки від нього, тому зовсім не страшно; хоча хто зна, що на думці у цього магічного колумбійця? – якщо вже навіть мемуари свої закинув писати (із запланованих трьох томів світ поки що побачив лише перший «Жити, щоб розповісти»).

Можливо, він знову змусить публіку чекати десять років на появу свого нового роману, як це сталося з останнім його опублікованим твором «Записник із моїми сумними курвами» (2004). До речі, цей невеличкий текст (лише 104 сторінки) змусив добряче понервувати видавців. Першу проблему спричинила сама назва книжки, а точніше нецензурне слово «putas» у ній (тобто курви/повії, але в брутальнішому варіанті – на літеру «б»), через яке Інтернет-листи Маркеса почасти не доходили до його літагентів (електронна цензура працює, дай Боже!). По-друге ж, роман активізував колумбійських піратів, тільки не морських, а літературних. Хоча зміст твору й був оповитий суцільною таємницею, декому все-таки вдалося викрасти текст і нелегально опублікувати його ще до офіційного виходу книжки у світ (згодом тисячі цих примірників було конфісковано). Однак письменник не розгубився – швидко змінив кінцівку роману, з якою вже й був видрукуваний справжній кількамільйонний тираж. Нині ж ціна кожного «піратського» екземпляра, яка свого часу становила 4 долари, підскочила до неймовірних розмірів, адже видання є бібліографічною рідкістю.

Утім, і донині Маркес найбільше знаний у світі саме завдяки «Ста рокам самотності» й дивовижному місту Макондо, якого нема на жодній звичайній мапі, але яке могло б там бути, якби мешканці рідного маркесівського містечка Аракатака під час нещодавнього референдуму згодилися перейменувати його на Макондо (виявляється, не тільки в нас практикується вільне волевиявлення громадян). До речі, що стосується рідного міста, то після двадцятип’ятирічної перерви письменник відвідав його у 2007 році, тим самим викликавши ледь чи не найграндіозніше свято локального масштабу. Він прибув спеціальним потягом «Макондо-експрес», розмальованим жовтими метеликами. Місто теж прикрасили жовтими кульками, щоб нагадати про чарівних метеликів із роману. Розчулений колумбійський уряд у свою чергу пообіцяв з приводу вісімдесятої річниці письменника виділити кругленьку суму на реконструкцію будинку, в якому він народився. Водночас було організовано проведення спеціального марафонського читання роману «Сто років самотності», в якому взяло участь 80 осіб, серед яких такі непересічні постаті, як перший віце-прем’єр іспанського уряду та посол Колумбії в Іспанії.

Що можна ще додати про Маркеса сьогоднішнього? Він уже давно хворий на рак лімфи, зробив кілька операцій, пройшов курс лікування й ніби знову в нормі (наскільки може бути в нормі людина у такому віці і з такою хворобою). Він гарний сім’янин, живе з люблячою дружиною Мерседес Барха, веде поміркований спосіб життя, має два будинки: один в Мехіко, другий в Барселоні. Він символ, він класик, він ціла епоха, він просто людина. Він – Габо.

Життєвий і творчий шлях Габріеля Гарсії Маркеса

Народився в місті Аракатака, провінція Магдалена, Колумбія, жив в Мехіко і Європі, тепер переважно живе в Мехіко.

У дитинстві виховувався батьками матері. Саме вони познайомили майбутьного письменика з мовними особливостями, що в подальшому стали важливою частиною його творчості.

В 1940 році, в 12-річному віці, Ґабрієль отримав стипендію і почав навчання в єзуїтському коледжі містечка Сіпакіра, що в 30 км на північ від Боготи. В 1946 році вступив в Національний університет Боготи на юридичний факультет.

З 1954 року Маркес працює в газеті «Ель Еспектадор», публікуючи невеличкі статті і рецензії на фільми. Як коррекспондент цієї газети працює в Італії, Польщі, Франції, Венесуелі та США. У 1959 році в Нью-Йорку в нього народжується син.

В цей час Маркес пише оповідання і кіносценарії. У 1961 році видає повість «Полковнику ніхто не пише» (ісп. El coronel no tiene quien le escriba), у 1966 році — роман (La mala hora, 1966). Світове визнання йому приніс роман «Сто років самотності» (Cien años de soledad, 1967)

У 1982 році Маркесу присуджено Нобелівську премію з літератури: «за романи і оповідання, в яких фантазія і реалізм, поєднані в світі уяви, що відзеркалює життя і конфлікти цілого континенту».

У 1989 році у письменика виявили ракову пухлину в легенях, яка, ймовірно, розвинулась через його звичку курити під час роботи. Після операції 1992 року розвиток пухлини призупинився. Медичне обстеження у 1999 році виявило в нього іншу форму раку — лімфому. Йому прийшлось двічі оперуватися в США і Мексиці.

2002 року вийшла друком перша книга з запланованої біографічної трилогії — «Жити, щоб розповісти про життя», що стала бестселером в іспаномовному світі.

В серпні 2004 року Маркес продав права на екранізацію свого роману «Кохання під час холери» голівудськії кінокомпанії «Stone Village Pictures». Бюджет кінострічки склав 40 млн. доларів США. Фільмування проходило в 2006 році в Картахені, що на карибському узбережжі Колумбії.

Іван Драч (нар. 1936)

Іван Федорович Драч — український поет, перекладач, кінодраматург, громадсько-політичний діяч.

Народився 17 жовтня 1936р. в селі Теліжинці на Київщині. Закінчив середню школу в місті Тетіїв, працював учителем.

В 1957 — 1962 роках навчався на філологічному факультеті Київського університету, згодом працював у редакції письменницької газети «Літературна Україна».

Перша збірка поезій «Соняшник» побачила світ 1962p. Згодом з'явилися й інші поетичні книги: «Протуберанці серця» (1965), «Балади буднів» (1967), «До джерел» (1972), «Корінь і крона» (1974), «Київське небо» (1976), «Сонячний фенікс» (1978), «Американський зошит» (1980), «Шабля і хустина» (1981), «Теліжинці» (1985), «Храм сонця» (1988).

Визначним явищем національної літератури стали також поеми «Ніж у сонці» (1961), «Смерть Шевченка» (1962), «Чорнобильська мадонна» (1988).

В останні роки І. Драч веде активну громадсько-політичну діяльність. Він був організатором і першим головою Народного Руху України. Нині поет — голова Української Всесвітньої Координаційної Ради, Конгресу української інтелігенції. 1976p. йому було присуджено Державну премію імені Т. Г. Шевченка.

КРИЛА

(Новорічна балада)


Через ліс-переліс,

через море навкіс

Новий рік для людей подарунки ніс:

Кому — шапку смушеву,

кому — люльку дешеву,

Кому — модерні кастети,

кому — фотонні ракети,

Кому — солі до бараболі,

кому — три снопи вітру в полі,

Кому — пушок на рило,

а дядькові Кирилові — крила.

Був день як день, і раптом — непорядок,

Куфайку з-під лопаток — як ножем прошило.

Пробивши вату, заряхтіли радо,

На сонці закипіли сині крила.

Голодні небом, випростались туго,

Ковтали з неба синє мерехтіння,

А в дядька в серці — туга,

А в дядька в серці — тіні.

(Кому — долю багряну,

кому — сонце з туману,

Кому — перса дівочі,

кому — смерть серед ночі,

Щоб тебе доля побила,

а Кирилові, прости Господи, —

крила.)

Жінка голосила: «Люди як люди.

їм доля маслом губи змастила.

Кому — валянки,

кому — мед од простуди,

Кому — жом у господу,

а цьому гаспиду,

прости Господи, — крила?!»

Так Кирило до тями брів,

І, щоб мати якусь свободу,

Сокиру бруском задобрив,

І крила обтяв об колоду.

Та коли захлинались сичі,

Насміхалися зорі з Кирила

І, пробивши сорочку вночі,

Знов кипіли пружинисті крила.

Та Кирило з сокирою жив,

На крилах навіть розжився —

Крилами хату вшив,

Крилами обгородився.

А ті крила розкрали поети,

Щоб їх муза була не безкрила,

На ті крила молились естети,

І снилося небо порубаним крилам.

(Кому — нові ворота,

кому — ширшого рота,

Кому — сонце в кишеню,

кому — дулю дешеву,

Щоб тебе доля побила,

а Кирилові — не пощастить же

отак чоловікові! — крила.)

Спільне:

 • Поєднання міфу та реальності.

 • Утвердження думки, що люди не завжди готові до усвідомлення високих Божественних істин, сприймають Божий дар як зайвий тягар.

 • Використання Божого дару (ангела, крил) в корисливих інтересах.

 • Використання засобів сатири.

 • Гірка іронія, переживання за майбутнє людства.

Відмінне:

- Образ дядька Кирила – конкретніший, чіткіший, це образ реальної людини.

 • Герой Маркеса - це образ-символ, образ-узагальнення.

 • Фінал твору І.Драча звучить оптимістичніше. Український поет переконує у високому призначенні людини, в її потягу до прекрасного. Ангел у фіналі оповідання Маркеса хоч і не помирає, але залишає людське суспільство.

Список використаної літератури

1. Антипова О., Рум’янцева Д., Паламарчук В. У пошуках нестандартного уроку // Рад. школа. - 1991. - № 1. - С.65-69.

2. Виготський Л.С. Педагогічна психологія. - М.: Педагогіка, 1991. -480с.

3. Дементієвська Н.П., Морзе Н.В. Комп’ютерні технології для розвитку учнів та вчителів // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука. - К.: Атака, 2005. - С. 76 - 95.

4. Зарубіжна література. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 5-11 кл. / За загальною редакцією Д.С. Наливайка, керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко; 1998 (2003) р.

5. Лухтай Л.К. Нестандартний урок // Початкова школа. - 1992. - № 3-4. - С.31-32.

6. Мадзігон В.М. Проблематика та перспектива інформатизації освіти / В.М. Матюх. - К.: Либідь, 2006. - 112 с.

7. Макрідіна Л.О. Використання сучасних технологій у педагогічній діяльності // Початкова школа. - 1995. - № 7. - С. 26-30.

8. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах / Л.Ф. Мірошниченко. - К.: Ленвіт, 2000. - 240с. (Підруч. для студентів-філологів).

9. Мішкурова В. Ф.; Пащенко М. І. Використання гри для активізації навчально-виховного процесу: Посіб. для студ. пед. вузу та викладачів. - К.: Наук. світ, 2001. - С. 3-12.

10. Митник О. Нарис нестандартного уроку // Початкова школа. - 1997. - №12. - С.11-22.

11. Печерська Е. Уроки різні та незвичайні // Рідна школа. - 1995. - № 4. - С.62-65.

12. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 272 с.

13. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. - К., 2003. - 192 с.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Відділ освіти Димитровської міської ради Методичний кабінет Застосування...
Застосування інноваційних методик та технологій, інтерактивних форм у викладанні навчальних предметів

На уроках світової літератури засобами інтерактивних технологій навчання
Головіна Неля Григорівна, вчитель світової літератури Михайлівської середньої загальноосвітньої школи Синельниківського району

Кнз «Лозуватська загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів»
Формування мотивації в учнів на уроках української мови та літератури з використанням інтерактивних технологій в умовах сучасної...

Сучасні І традиційні способи теплової обробки продуктів з використанням...
Нформаційні технології охопили усі галузі людської діяльності. Навчально-виховний процес не виключення. На сьогоднішній день важко...

Практична спрямованість формування математичних компетентностей учнів...
Анотація: в статті розказано про актуальність компетентнісного підходу до навчання, про важливість використання інтерактивних технологій...

«Світова література» Синельниківський район
«Вивчення життєвого І творчого шляху М. Булгакова засобами інноваційних технологій»

Методичний посібник містить теоретичний та пра
Поданий матеріал базується на застосуванні інформаційних та інтерактивних технологій на уроках. Даний посібник може бути також використаний...

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках світової...
Застосування інформаційних І комп’ютерних технологій – необхідна умова розвитку сучасної освіти

Конспект уроку із зарубіжної літератури у 5 класі з використанням...
Тема. Відображення любові до праці, кмітливості, сміливості в японській народній казці «Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик»

Науково-методичний центр
Розділ науково-методичні основи розвитку інтерактивних технологій навчання на уроках української мови та літературиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка