Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок мовленнєвого розвитку №1. Загальне уявлення про мовлення, види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), особливості їх. Навчальне аудіювання

Урок мовленнєвого розвитку №1. Загальне уявлення про мовлення, види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), особливості їх. Навчальне аудіювання

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
Українська мова 5 клас

3,5 год. на тиждень І семестр

Фронтальні види контролю

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Мовна тема

5

4

Письмо:Переказ

1

1

Твір

-

1

Правопис:Диктант

1

1

Аудіювання

1
Читання мовчки
1

Зміст

Дата

Примітка

1.

Значення мови в житті суспільства. Поняття державної мови Українська мова – державна мова України2.

Урок мовленнєвого розвитку №1. Загальне уявлення про мовлення, види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), особливості їх. Навчальне аудіювання.


Повторення вивченого в початкових класах3.

Частини мови. Основні способи розпізнавання їх.4

Іменник. Велика буква і лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях іменників.5

Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників.6

Урок мовленнєвого розвитку №2. Спілкування як важливий складник культури людини. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й письмове, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення, основні правила спілкування (практично)7

Числівник.8

Займенник. Особові займенники.9

Урок мовленнєвого розвитку№3. Текст як продукт мовленнєвої діяльності. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Тема, комунікативна спрямованість, основна думка тексту, мікротема. Структура тексту (вступ, основна частина, кінцівка); абзац. Ключові слова в тексті. Простий план готового тексту.10.

Урок мовленнєвого розвитку №4. Усна й письмова форми тексту (висловлення). Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру.11.

Дієслово. Голосні в основних закінченнях дієслів.12

Не з дієсловами. Правопис –шся, -ться у кінці дієслів.13.

Прислівник. Правопис вивчених прислівників.14.

Урок мовленнєвого розвитку №5. Належність тексту до певного стилю. Ознайомлення з розмовним, науковим і художнім стилями, сферої використання їх.15.

Прийменник. Написання прийменників з іншими частинами мови. Сполучник. Використання прийменників та сполучників і, й, та, а, але для зв’язку слів у реченні.16.

Контрольна робота№1. Тестування. Повторення вивченого в початкових класах. Текст.


Відомості із синтаксису і пунктуації17.

Словосполучення. Відмінність словосполучень від слова, його форми і речення. Головне та залежне слово у словосполученні.18.

Словосполучення лексичні та фразеологічні (практично). Граматична помилка та її умовне позначення (практично).19.

Урок мовленнєвого розвитку №6. Типи мовлення (різновиди текстів): розповідь, опис, роздум.20.

Урок мовленнєвого розвитку №7. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису тварини.21.

Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одим головним членом (загальне ознайомлення).22.

Урок мовленнєвого розвитку №8. Ознайомлення з вимогами до мовлення (змістовність, логічна послідовність, багатство, точність, виразність, доречність, правильність). Помилки у змісті й побудові висловлення (практично). Аналіз переказу.23.

Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одим головним членом (загальне ознайомлення).24.

Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні (повторення). Розділові знаки в кінці речень (повторення). Пунктуаційна помилка та її позначення (практично) Окличні речення (повторення)25.

Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина. Способи вираження другорядних членів речення.26.

Урок мовленнєвого розвитку №9. Усний докладний переказ наукового стилю.27.

Другорядні члени речення. Означення. Способи вираження означень.28.

Другорядні члени речення. Додаток.. Способи вираження додатків. Засвоєння складних випадків слововживання.29.

Другорядні члени речення. Обставина. Способи вираження обставин30.

. Тренувальні вправи на визначення другорядних членів речення.31

Урок мовленнєвого розвитку №10. Відповідь на уроках української мови та інших предметів (за поданим планом або таблицею) у науковому стилі. Відгук про висловлення товариша.32.

Контрольна робота №2. Тестування. Словосполучення і речення.33.

Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами речення.34.

Узагальнювальне слово при однорідних членах речення.35.

Двокрапка і тире при узагальню вальних словах у реченнях з однорідними членами.36

Звертання. Роль звертань у реченні (практично) Розділові знаки при звертанні (повторення).37.

Урок мовленнєвого розвитку №11. Контрольний переказ тексту38.

Урок мовленнєвого розвитку №12. Контрольний переказ тексту40.

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично). Виділення вставних слів на письмі. Аналіз контрольного переказу.41.

Контрольна робота №3. Тестування. Просте ускладнене речення. Контрольне аудіювання.42.

Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком.43.

Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.44.

Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові.45.

Синонімічність речень із прямою і непрямою мовами.46.

Контрольний диктант. Тренувальні вправи за вивченими темами.47.

Діалог. Розділові знаки при діалозі.48.

Урок мовленнєвого розвитку №13. Лист рідним, друзям. Адреса.49.

Пряма мова. Діалог. Тренувальні вправи.50.

Контрольна робота №4. Тестування. Складне речення. Пряма мова. Діалог.51.

Урок мовленнєвого розвитку №14. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з життєвим досвідом учнів.


Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія52.

Звуки мови і звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки.53.

Приголосні дзвінкі й глухі; вимова звуків, що позначаються буквами г, г.54.

Приголосні тверді і м’які. Удосконалення вміння правильної вимови голосних і приголосних звуків.55.

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука).56.

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї.57.

Склад. Основні правила переносу.58.

Урок мовленнєвого розвитку №15. Письмовий твір-опис тварини в художньому стилі.59.

Урок мовленнєвого розвитку №15. Письмовий твір-опис тварини в художньому стилі.60.

Фонетичний розбір слова. Аналіз творів-описів.61.

Контрольна робота №5. Тестування. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.


96

Контрольний диктант. Контрольне аудіювання тексту наукового стилю.97

Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення із фразеологічним словником.98

Джерела українських фразеологізмів99

Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів.100

Фразеологізми в ролі членів речення.101

Зв’язне мовлення 324. Особливості побудови розповіді на основі власного досвіду. Усний твір-оповідання про випадок із життя.102

Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови.103

Контрольна робота №7. Тести

  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рідна мова плани-конспекти уроків 10 клас
ЗМ. Мовлення І спілкування. Види мовленнєвої діяльності. (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Сприймання чужого мовлення. Різновиди...

Доповідь (або реферат) на основі двох-трьох джерел
Повторення відомостей про види мовленнєвої діяльності. Різновиди читання й аудіювання

Тема: розвиток української літератури
Навчальна: дати загальне уявлення про модерністські тенденції в українській літературі наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст., з’ясувати...

Харківська районна державна адміністрація Харківської області
Матеріали цих розробок дають можливість познайомитись з методикою роботи над розвитком мовлення в початковій школі, сприяють розширенню...

Вільям Шекспір геніальний англійський драматург І поет доби Відродження
Вільяма Шекспіра, дати уявлення про його батьківщину, виховувати культуру зв’язного мовлення, розвивати навички виразного читання...

Уроку: Японія країна вранішнього сонця
України І японії; сформувати уявлення про сучасну національну культуру японського народу й історичні особливості її розвитку; виховувати...

10 клас
Вн франко. Лірика збірки «з вершин І низин». Загальне уявлення про композицію збірки. Вірш «гімн» франкова концепція поступу людства....

Вступний урок-подорож до світу Книги
Світова література, принципом розміщення в ньому матеріалів; сформувати поняття про ори­гінал І переклад; відпрацьовувати навички...

Урок позакласного читання): В. Лис «Яблуко від Ісаака» (Дитинство І. Ньютона)
В. Лиса, дати уявлення про дитячі роки видатного вченого Ісаака Ньютона; розвивати навички переказувати твір, характеризувати героїв,...

Урок №28 Навчальне завдання Взаємодія образотворчого мистецтва з...
Навчальне завдання Взаємодія образотворчого мистецтва з літературою. Ілюстрування літературних творівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка